AKTUELNI PROJEKTI

 

 1. Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja vodnog režima i korita rijeke Vrbas kroz urbano područje Grada Banja Luka na dužini od 15 km (projekat u toku),
  (Investitor: UNDP BiH, 2017-2018)opširnije


 2. Izrada glavnog projekta odvođenja voda HE „Dabar“ i voda Dabarskog polja, sa svim predradnjama (projekat u toku),
  (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2017-2018)opširnije


 3. Idejno rješenje za 7.000 ha i Glavni projekat razvoja irigacionih sistema u Semberiji na  površini od 500 ha, SemberijaOpština Bijelјina (projekat u toku),
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske-Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata-kredit WB  za razvoj navodnjavanja, 2017-2018)1

 4. Revizija tehničke dokumentacije „Idejno rješenje i Glavni projekat sanacije i čišćenja akumulacije Drenova u Prnjavoru“,
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske-Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2017-2018)


 5. Nadzor na projektu  "Hitne mjere oporavka od polava - rekonstrukcija i dogradnja sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj 2016. 2019. godine" – Nadzor druga faza (projekat u toku),
  (Investitor: Ministartvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i JU „Vode Srpske“-kredit EIB-a, 2016-2019 )opširnije


 6. Glavni operativni plan (gop) odbrane od poplava za oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2017-2018)opširnije


 7. Konsultantske usluge - Projekat zaštite od šumskih požara
  (Investitor: Opština Boljevac, IPA sredstva IPA, 2018)2

 8. Izvođački  nadzor  nad  izvođenjem radova za izgradnju građevinskih i elektro radova na bunaru i pumpnoj stanici - Vodovodni sistem Vrbovac
  (Investitor: UNDP - BiH, 2017-2018)


 9. Izvođački  nadzor  nad  izvođenjem građevinskih radova za izgradnju cjevovoda za vodovodni sistem Vrbovac i Jošava
  (Investitor: UNDP - BiH, 2017-2018)

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
2 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - član konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina".