Novost 14.09.2016.

Zavod za vodoprivredu je predao Finalnu verziju dokumentacije „Izmjena i dopuna Glavnog projekta – II faza – regulacije rijeke Ostružnje kroz naselјe Stanari od ušća bezimenog potoka do uzvodnog mosta na regionalnom putu što uklјučuje i regulaciju potoka Raškovac na dijelu od želјezničke pruge do ušća u Ostružnju“