Novost 26.09.2016.

U skladu sa Ugovorom br. BA-DFPP-IDA-5444-QCBS-BL-CS-15-001, o „Izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od poplava rijeke Drine u BiH“ i usvojenim dinamičkim planom Projekta, Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ Bijeljina i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd izradio je i predao Investitoru Finalnu verziju Glavnog projekta 1 – Dionica nasipa od magistralnog puta „Bijelјina–Badovinci“ (St.0+000,00), pa uzvodno do ušća rijeke Janje (St.16+133,63), na dužini od 16,133 km i regulacija rijeke Janje na dužini od cca 2,00 km.