STRATEŠKI PROJEKTI - SEKTORA VODA REPUBLIKE SRPSKE

 

 1. Strategija integralnog upravanja vodama Republike Srpske od 2015.-2024. godine,
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2011-2015)


 2. Obnova i inovacija Karte erozije za teritoriju Republike Srpke,
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2006-2015)


 3. Plan upravlјanja poplavnim rizikom u Republici Srpskoj, prikuplјanje i ažuriranje podataka,
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2008-2011)


 4. Hidrološka Studija „Analiza bilansa voda u Republici Srpskoj“, 
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2008-2010)


 5. Studija održivog razvoja irigacionih površina na području Republike Srpske,
  (Investitor: MPŠV, 2007)