Novost 07.05.2018.

Posted on
Poziv na javnu prezentaciju - Projekat razvoja irigacionog sistema na području Semberije
Više

Novost 31.01.2017.

Posted on
Predata je Finalana verzija Glavnog projekta - „Projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u opštinama Laktaši i Gradiška - Spojni kanal rijeka Vrbas - kanal Osorna“.
Više

Novost 25.11.2016.

Posted on
Okončana je izrada Radne verzije „Studije preliminarne procjene rizika od poplava na području Oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj“ od strane eksperata Zavoda za vodoprivredu Bijeljina.
Više

Novost 27.10.2016.

Posted on
Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ Bijeljina i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd izradio je i predao Investitoru u skladu sa dinamičkim planom projekta, Finalnu verziju Glavnog projekta 3 - Dionica nasipa od ušća rijeke Janje, pa uzvodno do naselјa Glavičice,  na dužini od  7,90 km, čime je ispunio obavezu izrade projekta „Izrada Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od popl...
Više

Novost 28.09.2016.

Posted on
Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ Bijeljina i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd izradio je i predao Investitoru u skladu sa dinamičkim planom projekta, Finalnu verziju Glavnog projekta 2 - Dionica nasipa od kanala „Selište“ (St.0+000,00), pa uzvodno do magistralnog puta „Bijelјina – Badovinci“ (St.9+973,39), na dužini od 9,97 km.
Više

Novost 26.09.2016.

Posted on
U skladu sa Ugovorom br. BA-DFPP-IDA-5444-QCBS-BL-CS-15-001, o „Izradi Idejnog rješenja i Glavnog projekta zaštite od poplava rijeke Drine u BiH“ i usvojenim dinamičkim planom Projekta, Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ Bijeljina i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd izradio je i predao Investitoru Finalnu verziju Glavnog projekta 1 - Dionica nasipa od magistralnog puta „Bijelјina–...
Više

Novost 14.09.2016.

Posted on
Zavod za vodoprivredu je predao Finalnu verziju dokumentacije „Izmjena i dopuna Glavnog projekta - II faza - regulacije rijeke Ostružnje kroz naselјe Stanari od ušća bezimenog potoka do uzvodnog mosta na regionalnom putu što uklјučuje i regulaciju potoka Raškovac na dijelu od želјezničke pruge do ušća u Ostružnju“
Više

Novost 28.07.2016.

Posted on
Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ Bijeljina i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd je izradio i dostavio Glavnog projekta 3 (Radna verzija) - Dionica nasipa od ušća rijeke Janje, pa uzvodno do naselja Glavičice,  na dužini od  7,90 km.
Više

Novost 20.07.2016.

Posted on
Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ Bijeljina i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ Beograd je izradio i dostavio Glavni projekat 2 (Radna verzija) - Dionica nasipa od kanala „Selište“ (St. 0+000,00), pa uzvodno do magistralnog puta „Bijelјina – Badovinci“ (St. 9+973,39), na dužini od 9,97 km.
Više

Novost 30.05.2016.

Posted on
Konzorcijum Zavod za vodoprivredu i Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ je izradio i dostavio (Radnu verziju) Glavnog projekta 1 - Dionica nasipa od magistralnog puta „Bijelјina–Badovinci“ (St.0+000,00), pa uzvodno do ušća rijeke Janje (St.16+133,63), na dužini od 16,133 km i regulacija rijeke Janje na dužini od cca 2,00 km.
Više

Novost 09.03.2016.

Posted on
Završetak Idejnog rješenja (Finalna verzija) projekat „Izrada Idejnog rješenje i Glavnog projekta zaštite od poplava rijeke Drine u BiH“.
Više

Novost 29.01.2016.

Posted on
„Zavod za vodoprivredu“ Bijeljina u konzorcijumu sa Institutom za vodoprivredu „Jaroslav Černi“ iz Beograda je završio i predao Investitoru Idejno rješenje (Radna verzija) projekta „Izrada Idejnog rješenje i Glavnog projekta zaštite od poplava rijeke Drine u BiH“.  
Više