Drugi o nama

OBILJEŽAVANJE DVADESETOGODIŠNJICE POSTOJANOG RASTA, RAZVOJA I USPEHA
ZAVODA ZA VODOPRIVREDU IZ BIJELjINE 2012. GODINE

 

Hidrotehnička javnost u zemljama na prostoru bivše SFRJ, ali i u brojnim institucijama sektora voda u Evropi, sa interesovanjem i simpatijama prati kako se tokom protekle dve decenije Zavod za vodoprivredu iz Bijeljine vrlo uspešno, postojano i stabilno razvijao, izrastavši u jednu od najkompetentnijih planerskih i istraživačkih institucija u oblasti voda na ovim širim prostorima Evrope. Da ova ocena nije svečarska kurtoazija govori činjenica da se Zavod uvrstio u red malobrojnih institucija iz sektora voda koje su u stanju da izvanredno urade i najsloženije strateške planske dokumente, kao što je „Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske“, koja je završena tokom 2012. godine, a koja predstavlja jedan od najsloženijih planskih dokumenata u vodoprivrednom planiranju, koji može da uradi vrlo mali broj institucija u svetu. Takvi planski dokumenti se u svetu tretiraju najvažnijim strateškim dokumentima jedne države, odmah posle Ustava i Prostornog plana.
Dinamizam rasta i razvoja Zavoda potvrđuje maksimu da su najvitalnije, najefikasnije i najstabilnije one institucije čije je stvaranje uslovio i podstakao – sam život. Kada su se tokom 1992. godine počele da formiraju prve institucije novonastale Republike Srpske, jedan od najprioritetnijih, najurgentnijih zahteva bio je upravo u domenu najvažnijih, najvitalnijih ljudskih potreba – u oblasti voda. Taj zahtev, kojeg je nametnuo sam život, bio je da se odmah formira stručno vrlo kompetentna i efikasna institucija koja će najpre u najkraćem roku rešiti brojne urgentne probleme u oblasti voda koji su nastali u tim turbulentnim vremenima (uništena vodna komunalna infrastruktura, obezbeđenje vode za brojna nova naselja, zaštita od voda, itd.), a koja će zatim nastaviti da se u kontinuitetu bavi rešavanjem najpre operativnih, ali kasnije planski sve dugoročnijih i sve kompleksnijih problema razvoja vodoprivredne infrastrukture Republike Srpske.

”više”

U takvim okolnostima grupa vrlo poznatih i afirmisanih eksperata iz raznih oblasti vodoprivrede, koji su do tada radili u Zavodu za vodoprivredu u Sarajevu, jednoj od najbolje organizovanih institucija u oblasti voda u bivšoj SFRJ, osnovala je oktobra 1992. godine Zavod za vodoprivredu, tada sa sedištem u Ilidži. Zavod je najpre organizovan kao institucija od posebnog društvenog interesa, kojoj su povereni životno važni operativni, planerski i istraživački zadaci u oblasti voda. Od tada je Zavod imao stalnu uzlaznu putanju razvoja. Menjao je svoja središta u skladu sa tadašnjim okolnostima (Ilidža, Pale, napokon - Bijeljina), a u skladu se zakonskim rešenjima u Republici Srpskoj izmenio je i vlasničku strukturu, prerastajući u akcionarsko društvo u celosti sa privatnim kapitalom. Međutim, bez obzira na te promene uslovljene procesom tranzicije, Zavod je ostajao čvrsto na kursu svoje zdrave strateške stručne i naučne usmerenosti – kadrovski se jačati i osposobljavati za stručno najkompetentniju realizaciju i najsloženijih zadataka u oblasti integralnog uređenja, korišćenja i zaštite voda. Ta veoma zdrava stručna orijentacija vrlo brzo je prepoznata ne samo u Republici Srpskoj, već i u Evropi. Ako se pažljivo pregledaju navedene stručne reference Zavoda, i to na najobjektivniji način - preko obavljenih poslova, vidi se da je već u početnim etapama razvoja Zavod vrlo uspešno sarađivao sa Evropskom Unijom, Svetskom bankom, stručnim telima vlada Italije, Španije, Švajcarske, Finske, Japana, Norveške, Dunavske komisije, kao i više drugih međunarodnih institucija. Međutim, treba još pažljivije zagledati pregled poslova koje je Zavod sa velikim uspehom obavio za brojne domaće naručioce. Na dugačkom spisku su projekti mnogih vodovoda, kanalizacija, regulacija reke i zaštite od poplava, sistema za zaštitu voda i izvorišta, melioracionih sistema (uključiv tu i projekat najvišeg nivoa značajnosti u toj oblasti „Studija održivog razvoja irigacionih površina na području Republike Srpske“). Među projektima najvišeg nivoa značajnosti pomenuće se samo oni najvažniji. Pored već pomenute „Strategije integralnog upravljanja vodama Republike Srpske“, veliki strateški značaj imaju „Okvirni plan razvoja vodoprivrede Republike Srpske“ (kojim je u prvoj etapi definisana bazna strategija upravljanja vodnim resursima tog državnog entiteta), „Studija-Analiza bilansa voda Republike Srpske“, „Studija uticaja prevođenja voda Gornjih horizonata na režim površinskih i podzemnih voda“ (Studija urađena u konzorcijumu sa Energoprojektom – Hidroinženjeringom), Studije metodike određivanja ekološki prihvatljivih protoka u okviru sistema sa akumulacijama i vodozahvatima, izrada „Karte erozije za područje Republike Srpske“ na bazi korišćenja najsavremenijih GIS informacionih tehnologija, „Plan upravljanja slivom Trebišnjice i Neretve na području oblasnog riječnog sliva Trebišnjice u Republici Srpskoj“.
Sa zadovoljstvom treba pomenuti i veoma složen i važan planski dokument „Plan upravljanja akumulacijama i hidroelektranama sistema Trebišnjica", koji se može koristiti kao uzorno urađen projekat upravljanja, koji omogućava da vrlo složen i važan Sistem Trebišnjice uđe u najsavremeniju fazu kibernetizacije upravljanja objektima i sistemom kao celinom, u cilju maksimizacije energetskih i vodoprivrednih efektivnosti. Tu je, takođe, i Projekat „Izmještanje korita rijeke Mušnice u Velikom Gatačkom polju“, koji omogućava dalji nastavak nesmetanog razvoja velikog termoenergetskog sistema „Gacko“, kao i kompleksna regulacija korita rijeke Mušnice uzvodno, u naselju Avtovac, koja je tehnički realizovana kroz urbano i ekološki vrlo prikladno korišćenje priobalja vodnih tokova za sportsko-rekreativne i turističke aktivnosti (šetališne i biciklističke staze, bazeni za kupanje u sklopu komppleksa akvatorijuma za navedene svrhe i prostorno skladno povezivanje sa akumulacijom Klinje) u cilju zaštite prirodnog vodnog toka rijeke Mušnice od degradacije urbanističkim sadržajima. Ne sme se iz nabrajanja ispustiti jedan veoma značajan tehnološki prodor koji je načinio Zavod projektom, organizacijom i vodenjem projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Bileća primenom najsavreme-nije SBR tehnologije. Tim vrlo uspešno realizovanim proje-ktom Republika Srpska se svrstala u red zemalja koje su ovladale tom, trenutno najefikasnijom i najracionalnijom tehnologijom prečišćavanja otpadnih voda. To postrojenje je veoma važan objekat za zaštitu Bilećkog jezera od procesa eutrofikacije, ali i primer kako treba rešavati prečišća-vanje otpadnih voda u ostalim gradovima u Republici Srpskoj.
Ako se analizira pregled uspešno realizovanih projekata Zavoda, nameće se onaj zaključak sa početka ovog prikaza - da je Zavod osnovao i kasnije podržavao sam život i svekolike ljudske potrebe u toj najvitalnijoj oblasti opstanka i razvoja: da se ljudima pouzdano obezbedi dovoljno vode najvišeg kvaliteta, da se živi bezbedno u naseljima kraj rečnih obala, da se na vreme sačuvaju i zaštite vodni potencijali kojima zemlja raspolaže, da se na vreme, dugoročno i mudro planiraju veliki integralni sistemi bez kojih se ne može zamisliti život u narednim decenijama.
Ukoliko se u ovom jubilarnom trenutku usudim na neka generalnija i opštija zaključivanja, zadovoljstvo mi je da istaknem sledeće. Sve te veoma važne zadatke koje su nametnuli život i razvoj - Zavod je veoma uspešno obavljao, uvek sa najvišim ocenama onih za koje su ti poslovi rađeni. Ljudi iz raznih institucija Republike Srpske i njenog šireg okruženja, brojni eksperti iz raznih međunarodnih institucija, ali i svi dobro obavešteni stručnjaci iz sektora voda, u koje spada i potpisnik ovih redova, mogli su da se kroz saradnju sa Zavodom za vodoprivredu iz Bijeljine uvere u niz dragocenih osobenosti koji krase ovu instituciju. Iz više hvale vrednih atributa ovde se izdvajaju neki najrelevant-niji, koji su utkani u visok ugled i strucni renome koji Zavod ima.
Studioznost sa kojim se pristupa izvršenju svakog zadatka. Lično sam se sa velikim zadovoljstvom stalno uveravao da se u Zavodu svim poslovima pristupa sa podjednakom, najvišom stručnom studioznošću. To je osobina koja se, nažalost, sve ređe sreće ne samo na ovim prostorima, već i u svetu. Ulaskom u prostorije Zavoda naručilac projekta čak i najmanjeg lokalnog vodovoda može biti siguran da će se životni problemi tih ljudi stručno tretirati na najstudiozniji i najodgovorniji način, kao da se radi o projektu najvišeg državnog strateškog nivoa značajnosti. Takođe, najviši državni organi mogu biti sigurni da su planski dokumenti urađeni u Zavodu, kojima se usmerava strategija u oblasti voda – zasnovani na najsavremenijim pristupima, i da su na nivou planerskih dokumenata kojima se upravlja razvojem sektora voda u vodoprivredno najuređenijim zemljama sveta. Često i na primetno višem nivou.
Pouzdanost. Zavod se uvek trudio i uspevao da bude pouzdan i lojalan poslovni partner, koji sve preuzete obaveze izvršava pouzdano, celovito, na vreme, i vrlo pedantno sa gledišta realizacije svih preuzetih obaveza. Čak i više od toga: kada se radilo o veoma važnim i za narod urgentnim problemima koje je trebalo hitno obaviti, Zavod je ne retko ne čekajući formalni ugovor pristupao pripremi dokumenta-cije, kako bi problem bio što ažurnije i uspešnije rešen.
Sposobnost okupljanja najkompetentnijih radnih timova. Zahvaljujući predhodnim atributima – studioznosti i pouzdanosti – Zavod je jedna od retkih institucija koja ima najviši naučni, stručni i poslovni kredibilitet koji mu omogućava da za rešavanje najsloženijih kompleksnih zadata-ka okupi u svom timu najeminentnije stručnjake iz više zemalja iz svih oblasti Nauka o vodama. To Zavodu omogućava da na najvišem stručnom nivou obavi i najsloženije zadatke, sa apsolutnim međunarodno verifikovanim kredibilitetom. Potpisani autor ovog prikaza je imao čast i zadovoljstvo da bude u timovima u kojima je po dvadesetak najpoznatijih profesora univerziteta i drugih najviših stručnjaka raznih struka, iz više zemalja, skladno i umešno, organizovano radilo na velikim projektima ili je revidovalo i najslo-ženije projekte međunarodnog značaja.
Stalno jačanje kadrovske kompetentnosti. Razvojni kredo i orijentacija Zavoda vazda su polazili od toga da su stručni i kompetentni ljudi, ljudi koji vladaju najsavreme-nijim dostignućima nauke i struke - največa dragocenost i najbolja garancija uspešnosti svakog posla. Zbog toga Zavod stalno ulaže u školovanje kadrova i u inovaciju znanja. Zahvaljujući takvoj zdravoj orijentaciji u Zavodu je ostvaren vrlo poželjan proces: dragoceno preklapanje i prožimanja velikog iskustva i stručne zrelosti veoma iskusnih eksperata koji su formirali Zavod, sa jedne strane, i mladih kadrova koji se permanentno obrazuju, tako da sa lakoćom barataju i najsavremenijim softverima i informacionim tehnologijama kojima se pruža kibernetski najefikasnija podrška odluci-vanju i u problemski i dimenzionalno najsloženijim zadacima vodoprivrednih planiranja.
Sada kada Zavod za vodoprivredu iz Bijeljine radno i sa ponosom obeležava dvadestogodišnji jubilej rada, kontinuiranog rasta, razvoja i sve većih stručnih uspeha – pogodna je prilika da sa zadovoljstvom konstatujemo da je kroz rešavanje konkretnih zadataka stvorena i iskalila se snažna stručna, planerska i naučna institucija iz oblasti voda. Zavod je sada jedna od malobrojnijih institucija u ovom delu Evrope koja može uspešno da rešava i najsloženije zadatke planiranja integralnih sistema u oblasti korišćenja, uredenja i zaštite voda, kao i u oblasti planiranja najsavre-menijih kibernetizovanih metoda upravljanja sistemima najviših novoa složenosti. Čestitajući Zavodu jubilej svi ljudi širom Republike Srpske, ali i šire, koje je ta institucija zadužila svojim projektima koji su pretočeni u objekte koji izvanredno služe ljudima, kao i čitava hidro-tehnička javnost - svoje cestitke izražavaju i dubokim uverenjem da će se ta uzlazna linija stabilnog i pouzdanog razvoja Zavoda za vodoprivredu nastaviti i dalje. Takav dalji uspešan razvoj Zavoda odvijaće se na zadovoljstvo ljudi kojima taj samopregorni rad Zavoda donosi dobrobit, na zadovoljstvo državnih organa koji u toj instituciji imaju izuzetno pouzdanu i kvalitetnu stručnu i planersku podršku, ali i na zadovoljstvo čitave hidrotehničke struke, struke u koju su već ugrađeni i dalje će se ugrađivati doprinosi trajne naučne i stručne vrednosti ostvareni u Zavodu.

”manje”

 

 

branislav djor

.
.

Uz najsrdačnije čestitke jubileja Zavoda
Prof. dr Branislav Ðorđević, dipl.inž.građ.
Redovni član Akademije inženjerskih nauka Srbije
Član Naučnog društva Srbije
Professor honoris causa