STRATEŠKI PROJEKTI - SEKTORA VODA REPUBLIKE SRPSKE

 

 

Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Vrbas Republike Srpske,
(Investitor: UNDP BiH, 2018-2019)1opširnije


Strategija integralnog upravanja vodama Republike Srpske od 2015.-2024. godine,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2011-2015)


Obnova i inovacija Karte erozije za teritoriju Republike Srpke,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2006-2015)


Plan upravlјanja poplavnim rizikom u Republici Srpskoj, prikuplјanje i ažuriranje podataka,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2008-2011)


Hidrološka Studija „Analiza bilansa voda u Republici Srpskoj“,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2008-2010)


Studija održivog razvoja irigacionih površina na području Republike Srpske,
(Investitor: MPŠV, 2007)


   

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina",