STRATEŠKI PROJEKTI - SEKTORA VODA REPUBLIKE SRPSKE

 

 1. Plan upravljanja poplavnim rizikom za sliv rijeke Vrbas u Republici Srpskoj,
  (Investitor: UNDP BiH, 2018-2019)1


 2. Strategija integralnog upravanja vodama Republike Srpske od 2015.-2024. godine,
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2011-2015)


 3. Obnova i inovacija Karte erozije za teritoriju Republike Srpke,
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2006-2015)


 4. Plan upravlјanja poplavnim rizikom u Republici Srpskoj, prikuplјanje i ažuriranje podataka,
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2008-2011)


 5. Hidrološka Studija „Analiza bilansa voda u Republici Srpskoj“,
  (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2008-2010)


 6. Studija održivog razvoja irigacionih površina na području Republike Srpske,
  (Investitor: MPŠV, 2007)

   

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina",