STRUČNA - EKSPERTSKA  MIŠLJENJA

 

 

Stručno mišljenјe za pribavljanјe - produženјe Vodne dozvole za rad postrojenјa HE “Višegrad” u periodu 2021-2026. godine
(Investitor: MH Elektroprivreda RS, ZP Hidroelektrane na Drini, Višegrad, 2022) opširnije


Izrada Stručnog mišljenja o ispunjenosti uslova za produženje roka važenja Vodne dozvole RiTE Ugljevik, opširnije
(Investitor: MH "Elektroprivreda Republike Srpske" – ZP "Rudnik i termoelektrana Ugljevik" a.d. Ugljevik, 2021)


Stručno mišljenјe o ispunјenosti uslova za produženјe roka važenјa  vodne dozvole  ZP RiTE Gacko a.d. Gacko,
(Investitor: ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko, 2020) opširnije


Stručno mišljenјe o ispunјenosti uslova za produženјe vodne dozvole  za PK “Raškovac i TE “Stanari,
(Investitor: EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o., 2020) opširnije


Konslutantske usluge - Izrada Projektnog zadatka za izradu projektne dokumentacije - Idejnog projekta rješavanja problema plavljenja naselja M3 Centar i M3 Kolubara visokim vodama rijeke Brke u urbanom dijelu grada Brčko,
(Investitor: Vlada Brčko Distrikta - Odjeljenje za poljoprivredu šumarstvo i vodoprivredu, 2019)


Stručno mišlјenje - Elaborat za produženje vodne dozvole za HET II,
(Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2017)


Ekspertsko mišlјenje o dispoziciji malih hidroelektrana na rijeci Drinjači, i performansama malih hidroelektrana Šekovići I i II u okviru tog sistema,
(Investitor: Eurografika d.o.o. Zvornik, 2017)


Ekspertsko mišlјenje po pitanju trenutnog stanja vodosnabdijevanja i nastavka implementacije projekta „Sanacija vodovodnog i kanalizacionog sistema“ u Rogatici,
(Investitor: Opština Rogatica, 2017)


Stručno mišlјenje u pogledu načina iskorišćavanja voda i uslova funkcionisanja postrojenja, za produženje vodne dozvole HE Višegrad,
(Investitor: ZP „Hidroelektrane na Drini“ a.d. Višegrad, 2016)


Stručno mišlјenje o ispunjavanju uslova za produženje roka važenja vodne dozvole za poslovno – proizvodne objekte u sastavu površinskog kopa „Gračanica“ Gacko i Termoelektrane,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2014)


Nalaz i mišlјenje o poplavnom događaju - analizi poplavnih talasa koji su se javili na rijeci Trebišnjici u periodu 01.12.2010 - 01.2011. godine,
(Privredni Sud u Trebinju, 2014)


Stručno mišlјenje o ispunjavanju uslova za produženje roka važenja vodoprivredne dozvole za upotrebu vode i ispuštanje voda za izgrađeni hidroenergetski objekat HE „Trebinje 1“, ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. Trebinje,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)


Konsultantske usluge - Projekat zaštite od šumskih požara
(Investitor: Opština Boljevac, IPA sredstva IPA, 2018)2

2 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - član konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina".