STRUČNO MIŠLJENЈE O ISPUNЈENOSTI USLOVA ZA PRODUŽENЈE VODNE DOZVOLE  ZA PK RAŠKOVAC I TE STANARI

 

Za potrebe EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o., tokom proljeća 2020. godine, u Zavodu je izrađen dokument “Stručno mišljenje o ispunjenosti uslova za produženje vodne dozvole za PK Raškovac i TE Stanari”, na način da je sagledan uticaj površinskog kopa i termoelektrane Stanari sa svim svojim pratećim objektima na kvalitet voda, kako u kvantitativnom pogledu sa aspekta zahvatanja vode za potrebe RiTE Stanari, tako i u kvalitativnom pogledu (tretman podzemnih, oborinskih i otpadnih voda koje pristižu u područje rudnika i TE Stanari).

Osnovno polazište za izradu ovog Stručnog mišlјenja je bila analiza do sada postavlјenih uslova u vodoprivrednim dozvolama za površinski kop Raškovac sa pratećim objektima u Stanarima, odnosno za proizvodno-poslovni objekat: termoelektranu „Stanari“ instalisane snage 300 MW, sa pripadajućim objektima koji čine tehnološku cjelinu u proizvodnom kompleksu, te njihovo izvršavanje (ili neizvršavanje).

U tom smislu su posebno analizirane obaveze koje su vezane za ispunjenje uslova iz Vodne dozvole br. 12/8.04.6-4915-2/19, od 04.11.2019. godine, i izmjene rješenja br.12/8.04.6-4915-4/19 od 14.02.2020. godine, koje se odnose na površinski kop Raškovac, te Vodne dozvole br. 12/8.04.6-3634-2/19 od 04.11.2019. godine i Izmjeni rješenja br.12/8.04.6-3634-4/19 od 14.02.2020. godine, koje se odnose na termoelektranu Stanari.

Cilј ovakvog pristupa je bio da se u ovom Stručnom mišljenju preuzme i prikaže integralni pregled do sada utvrđenih obaveza i stepen njihovog izvršenja, odnosno definišu obaveze koje po tom osnovu proizilaze. Stručni tim je uz specifikaciju realno sagledanih i neophodnih obaveza konstatovao ispunjenost uslova iz postojećih Vodnih dozvola i dao prijedlog dodatnih unapređenja u domenu uređenja vodnih režima, nastavka postojećih i planiranih radova u zoni rudnika, očuvanja kvaliteta vodnih tokova i podzemnih voda, te vršenja monitoringa kvaliteta i kvantiteta vodnih tokova (rijeke Ostružnje), ali i ostalih voda čija se produkcija vrši unutar RiTE Stanari, protiverozionog uređenja, rekultivacije i geotehničke stabilnosti.

Površinski kopovi i prateći objekti Stanarskog ugljenog basena