Razvoj harmonizovanog sistema modeliranja vodnog bilansa za sliv rijeke Dunav Akronim projekta: Vodni bilans Dunava      Investitor: Program za Dunavski region      Trajanje projekta u mjesecima: 30      Početak projekta: 01.01.2024.   Ekstremni trendovi poput uticaja klimatskih promjena uzrokuju značajna pitanja vodnog bilansa u slivu rijeke Dunav (DRB), što predstavlja velike izazove i za životnu sredinu, privredu i cijelo društvo. Upravljanje vodama u slivu rijeke Dunav karakteriše...
Više

Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja mrijestilišta u Foči (Investitor: „HES Gornja Drina“ d.o.o. Foča - Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ d.o.o. Bijeljina i „Energoprojekt Hidroinženjering“ a.d. Beograd)     Izrada projekta rekonstrukcije i dogradnje mrijestilišta u Foči realizovana je u toku 2023. godine u tri faze, a prema tehničkoj specifikaciji – Projektnom zadatku rekonstrukcije i dogradnje: Faza 1 je obuhvatila obilazak lokacije, pregled postojeće dokumentacije iz 1990.god,...
Više

Razvoj hidrološkog modela predviđanja poplava za sliv rijeke Save (sliv rijeke Bosne, Ukrine, Brke i Tinje) Investitor: Evropska komisija, 2019-2020     Nakon razornih poplava u slivu rijeke Save koje su snažno pogodile i BiH, razvijeno je nekoliko sistema ranog upozoravanja na poplave. Model predviđanja poplava u realnom vremenu za sliv rijeke Bosne, Ukrine, Brke i Tinje je nastavak rada eksperata i spoljnih saradnika Zavoda ka razvoju ovakvih operativnih sistema zaštite od poplava...
Više

Analiza propagacije poplavnog talasa u slučaju proloma brane „Nedavić” na potezu od brane do urbanog područja Konjica Investitor: EFT HE Ulog d.o.o. Kalinovik   UVOD Hidrauličke analize, naročito one kojima se sagledava proces propagacije poplavnih talasa u slučaju vanrednih okolnosti kod hidroenergetskih postrojenja (prelivanja ili proloma brane) su veoma značajne, jer se pomoću njih tumače hidrauličke odlike ekstremnih opasnosti i rizika od plavljenja na nizvodnim potezima vodnih tokov...
Više

Elaborati za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javna ustanova „Vode Srpske“, 2022   U toku 2022. godine u Zavodu za vodoprivredu su urađeni Elaborati za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka na 47 lokaliteta. Lokaliteti  Elaborata deponovanja riječnog nanosa su određeni Projektnim zadatkom i razvrstani su po riječnim slivovima po sljedećoj numeraciji:  Sava - 4 lokaliteta; Drina - 14 lokaliteta; Ćehotina - 1 lokali...
Više

Студија о могућностима коришћења водних ресурса у ОРС ријеке Требишњице за кавезни узгој рибе МХ Електропривреда РС, ЗП Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње   Вишенамјенски систем за коришћење, уређење и заштиту од вода слива ријеке Требишњице један је од највећих и конфигурационо најсложенијих интегралних развојних пројеката у области вода реализованих на подручју Јужне Европе. Oвај систем треба поред производње електричне енергије да испуни и остале задате елементе сложене циљне с...
Više

Studija „Mapiranje rizika od bujičnih poplava urbanih područja u Bosni i Hercegovini sa preliminarnim procjenama primjene zaštitnih mjera baziranih na prirodom inspirisanim rješenjima na području Grada Banja Luka i Grada Tuzla” United Nations Development Programme, BiH   Uvod Brojne Studije koje se bave prirodnim nepogodama ukazuju na poražavajuću statistiku koja govori da je intenzitet prirodnih nepogoda sve jači, a učestalost sve izraženija. U tim okvirima i  posljedice su sve veće,...
Više

Studiјa еkоnоmskоg uticаја klimаtskih prоmеnа nа еnеrgеtski i pоlјоprivrеdni sеktоr u slivu rеkе Vrbаs United Nations Development Programme Bosnia and Herzegovina   „Studiј еkоnоmskоg uticаја klimаtskih prоmеnа nа еnеrgеtski i pоlјоprivrеdni sеktоr u slivu rеkе Vrbаs“ sastoji se od sеdаm zаsеbnih Izvјеštаја u skladu sа оdrеdbаmа kоје su dеfinisаnе Ugоvоrоm, Aneksima ugovora i Prојеktnim zаdаtkоm. Теmаtski izvјеštајi su prеdаti i prihvаćеni оd stаrаnе Invеstitоrа u sklаdu Projektnim zadat...
Više

Studija „Hidrološke analize Cerničkog polja“ MH Elektroprivreda RS, ZP Hidroelektrane na Trebišnjici, Energoprojekt   –Hidroinženjering ad. Beograd   Tokom 2021. godine potpisan je ugovor između MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. iz Trebinja i kompanije Energoprojekt-Hidroinženjering a.d. iz Beograda o izradi investiciono-tehničke dokumentacije pod nazivom: „Idejno rješenje višenamjenske brane i akumulacije u Cerničkom polju“.  Energoprojekt-Hi...
Više

Elaborati za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javna ustanova „Vode Srpske“, 2020   Tokom 2020. godine u Zavodu za vodoprivredu su rađene 2 serije Elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka. Geodetskim snimanjem i terenskim obilaskom utvrđeni su najugroženiji lokaliteti deponovanja riječnog nanosa na rijeci Bosni, na rijeci Drini, rijeci Zalomki i rijeci Sušici. Radi pravilnog i detaljnog sagledavanja svih hi...
Više

Konsultantske usluge - Izrada Glavnog projekta sistema za navodnjavanje KOJ-5 u Kojčinovcu, Grad Bijeljina HIGRA d.o.o. Bijeljina   Idejnim rješenjem za područje Semberije definisane su prostorne cjeline, podsistemi, kao položaji i potrebni profili transportno-distributivnih cjevovoda na području svih 24 podsistema, uključujući i KOJ-5, što je osnova za razmatranje razvoja distributivne razvodne mreže i priključenja što većeg broja korisnika irigacionih sistema. Podsitem KOJ-5 se nalazi ...
Više

Idejno rješenje i Glavni projekat postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda Teslić EIB-Wat-San, Opština Teslić, Higra     Konzorcijum Higra d.o.o. Bijeljina, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina i Hidrokop Banja Luka za Klijenta Opštinu Teslić je u decembru 2019. pristupila projektovanju i izgradnji I Faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, po principu „ključ u ruke“, odnosno prema pravilima Žutog Fidica. Ovakav način ugovaranja podrazumijevao je da su u prethodnim projek...
Više

Stručno mišljenјe za pribavljanјe - produženјe Vodne dozvole za rad postrojenјa HE “Višegrad” u periodu 2021-2026. godine  MH Elektroprivreda RS, ZP Hidroelektrane na Drini, Višegrad   U periodu od decembra 2021 do februara 2022. godine, za potrebe ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, u Zavodu je izrađen dokument „Stručno mišljenje za pribavljenje - produženje vodne dozvole za rad postrojenja HE Višegrad u periodu 2021-2026. godine“, koje je uključivalo i dodatne hidrološke analize ...
Više

STRUČNO MIŠLЈENJE U SVRHU OBJEDINJAVANJA VODNE DOZVOLE ZA RITE UGLЈEVIK   U periodu od jul-oktobar 2021. godine, za potrebe ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, u Zavodu je izrađen dokument “Stručno mišljenje u svrhu objedinjavanja vodne dozvole za RiTE Ugljevik”, kojim je izvršeno objedinjavanje pojedinačnih vodnih akata u jedinstven dokument koji obuhvata Termoelektranu Uglјevik, Površinski kop „Bogutovo Selo“ i novosagrađene objekte u periodu od 2010 do 2021. godine (objekat odsumporav...
Više

PRIPREMA I ORGANIZACIJA TRENINGA -SEMINARA: -  ZA UPRAVLJANJE RIJEČNIM PROTOCIMA RADI EKOLOŠKOG INTEGRITETA I  -  ZA PLANIRANJE ADAPTACIJE - PRAKSA BIH I EU i METODOLOŠKA UPUTSTVA   Tokom mjeseca jula 2021. godine, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je održao dvije sesije stručnih radionica vezano za upravljanje riječnim protocima radi ekološkog integriteta, sa ciljem jačanja kapaciteta relevantnog vladinog osoblja u pogledu planiranja prilagođavanja na klimatske promjene, finansira...
Više