MAPE OPASNOSTI I RIZIKA OD POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI – ANEKS ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Projektni konzorcijum Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina & Institut za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo Građevinskog Fakulteta u Beogradu, shodno potpisanom ugovoru izradili su Mape opasnosti i rizika od poplava za Oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj. Ovaj Projekat predstavlja dio projekta WB12-BIH-ENV-04 – izrada Mapa...
Više

IDEJNO RJEŠENJE ZAŠTITE OD BUJIČNIH POPLAVA NA UŽEM I ŠIREM URBANOM PODRUČJU GRADA BANJA LUKA    Na užem i širem urbanom području Grada Banja Luka registrovano je 49 bujičnih vodotoka/slivova. Jedan dio njih protiče svojim donjim tokom kroz najužu gradsku zonu, dok su ostali u neposrednoj blizini ili prolaze kroz veoma gusto naseljene mjesne zajednice šireg urbanog područja Grada Banja Luka. Svi ovi vodotoci imaju tipični bujični režim oticanja, sa velikim odnosom maksimalnih i minimalni...
Više

PLAN UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA SLIV RIJEKE VRBAS REPUBLIKE SRPSKE   Projekat „Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Vrbas Republike Srpske“, poslije „Strategije upravljanja vodama Republike Srpske“ jedan je od najznačajnijih dokumenata sektora voda, jer predstavlja prekretnicu na planu i planerskog i operativnog upravljanja vodama u Republici Srpskoj. Razloga za takvu ocjenu značajnosti ovog projekta ima više, od kojih su najvažniji: §  Projekat predstavlja najdjelot...
Više

Idejno rješenje navodnjavanja poljoprivrednih površina u Semberiji, Opština Bijeljina (10.000 ha) sa Pilot projektom Sistema za navodnjavanje BNZ-5 u Donjem Crnjelovu na površini od 500 ha   Idejnim rješenjem razmatran je razvoj irigacionih sistema  na području  Semberije na površini od 10.000 ha. Izvor vodosnabdijevanja je postojeća kanalska mreža koja u periodima malovođa zahvata vodu iz rijeke i prevodi do rijeke Save. Ovim projektom se pored  funkcije odvodnje unutrašnjih voda koja je do ...
Više

Studija određivanja ekološki prihvatljivog protoka na sedam profila na rijekama Neretvi i Trebišnjici   „Studija kojom će se utvrditi ekološki prihvatljiv protok (EPP) Neretve i Trebišnjice“ je dio „Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom“, sadržan u okviru Komponente 2 „Poboljšano upravljanje i korištenje močvarnih ekosistema i biološke raznolikosti“, tačka 2.3. „Unapređenje rada akumulacija, hidroelektrana i brana“, podtačka „Provođenje studije kojom će se utvrditi ekološki prihva...
Više

Elaborat - Istraživanje, praćenje i obrada podataka radi utvrđivanja ekološki prihvatljivog protoka nizvodno od brane HET 2   Cilj ovog Elaborata je prilagođavanje potreba stanovništva regije, kroz korištenje vode za proizvodnju električne energije i obezbjeđenje čiste vode za vodosnabdjevanje uz maksimalnu brigu o zaštiti životne sredine. Naročito projekti u oblasti voda treba da poboljšaju ekološke uslove (kroz poboljšanje vodnih režima i stvore uslove za obogaćivanje biološke raznovrs...
Više

Elaborat procjene ekološki prihvatljivog protoka na rijeci Drini, nizvodno od HE Višegrad, na potezu urbanog područja grada Višegrada   Ovim Elaboratom se definiše ekološki prihvatljiv protok (EPP), koji će biti primjeren ovom konkretnom sistemu i koji će posmatrati EPP sa detaljnim prilagođavanjem hidrauličkim, klimatološkim i ekološkim stanjima na mjerodavnoj riječnoj dionici rijeke Drine, posebno kroz urbano područje grada Višegrada. Na osnovu raspoloživih podataka na vodomjernom prof...
Više

Procjena stanja ihtiofaune na akumulacijama Bileća i Trebinje sa planom zaštite i održivim korištenjem - Studija -   Ključni atribut Sistema Trebišnjice je upravo njegov integralni, višenamjenski karakter, kojim se realizuje složena struktura ciljeva. Pored hidroenergetike, koja je kao visoko profitabilni sistem postala i okosnica razvoja Sistema i generator za realizaciju niza drugih ciljeva, ekonomsko-razvojnih i socijalnih, tu su i vodoprivredni, urbani i ekološki ciljevi, koji se naj...
Više

Trening za Integralno upravljanje vodnim resursima i prilagođavanje na klimatske promjene u BiH   Projekat „Integralno upravljanje vodnim resursima i prilagođavanje na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini“ se sastojao iz organizacije treninga u tri sesije. Prva sesija održana je u Neumu, od 17 - 19.6.2019. godine, druga na Vlašiću od 07 - 09.10.2019. godine, a posljednja, treća sesija u Holandiji (Amsterdam/Den Haag) u periodu 20 - 22.11.2019. godine. Treninzi su organizovani za pred...
Više

Obnova i inovacija Karte erozije za teritoriju Republike Srpke (JU „Vode Srpske“, 2006 – 2015)   Geoprostor Republike Srpske odlikuje se prisustvom velikog broja površina na kojima dominiraju erozioni procesi različitog intenziteta. Preduslovi za razvoj erozionih procesa su geološko-geomorfološke specifičnosti, hidrološke, pedološke i klimatološke karakteristike, stanje šumskog fonda, te različiti načini korišćenja zemljišta. Projekat Obnove i Inovacije Karte erozije Republike Srpske za...
Više

Novelacija Karte erozije, izrada katastra bujičnih slivova i Modela osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava  za sliv rijeke Vrbas (Projekat Mapa opasnosti i rizika od poplava za sliv rijeke Vrbas, UNDP - BIH, 2017)   Prema podacima Izvještaja o uticaju klimatskih promjena na sliv rijeke Vrbas, koji upućuju na činjenicu da se u budućem periodu do kraja vijeka (do 2100. godine) može očekivati porast temperature vazduha i porast dana sa padavinama većim od 20 mm, logično je da ekstrem...
Više

VLADA REPUBLIKE SRPSKE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA (APCU)  IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POPLAVA RIJEKE DRINE U BIH STUDIJA HIDROLOŠKO-MORFOLOŠKA I HIDRAULIČKA ANALIZA STRUJANJA I UTICAJA VELIKIH VODA  NA PLAVLJENJE LIJEVE OBALE RIJEKE DRINE NA POTEZU PAVLOVIĆA MOSTA I PRISTUPNOG PUTA   (Zavod za vodoprivredu, Bijeljina, 2020)   U studiji je razmatrana strujna slika i uticaji velikih voda u zoni ...
Više

MH “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE a.d. “ZP ”HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI a.d.” TREBINJE IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKAT POVEĆANJE PROPUSNE MOĆI KORITA RIJEKE TREBIŠNJICE  KROZ URBANI DIO GRADA (Zavod za vodoprivredu, Bijeljina, 2021)   Hidrosistem „Trebišnjica“ (HET) jedan je od najvećih i najsloženijih integralnih vodoprivrednih sistema na području Južne Evrope i najveći je razvojni projekat Istočne Hercegovine. Glavni objekti HET-a su višenamjenske akumulacije Bileća i Trebinje, ...
Više

Resursni dokument o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje uz rijeku Drinu (Zavod za vodoprivredu, Bijeljina, 2019)   U novembru 2019. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina, pripremio je resursni dokument o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje uz rijeku Drinu. Ovaj dokument je dio tekućeg projekta „Drina Nexus follow-up project“, koji provodi Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), a finansira italijansko Ministarstvo za živo...
Više

IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT Uređenje lijeve obale rijeke Drine na potezu od ušća rijeke Križevice do ušća Glogovske rijeke sa izgradnjom nasipa u cilju odbrane od poplava (Zavod za vodoprivredu, Bijeljina & CHT Hidropoint, Banja Luka & HEC, Banja Luka, 2020)   Opasnost i rizik od poplava rijeke Drine, Križevice i Glogovske rijeke na području projektnih aktivnosti u opštini Bratunac, prema Mapama opasnosti i provedenim hidrauličkim proračunima, ocjenjen je kao visok i ekstremno visok...
Više