Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja mrijestilišta u Foči

(Investitor: „HES Gornja Drina“ d.o.o. Foča - Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ d.o.o. Bijeljina i „Energoprojekt Hidroinženjering“ a.d. Beograd)

 

 

Izrada projekta rekonstrukcije i dogradnje mrijestilišta u Foči realizovana je u toku 2023. godine u tri faze, a prema tehničkoj specifikaciji – Projektnom zadatku rekonstrukcije i dogradnje:

 • Faza 1 je obuhvatila obilazak lokacije, pregled postojeće dokumentacije iz 1990.god, geodetsko snimanje, izvođenje geoloških, hidrogeoloških i ostalih istražnih radova, hidrološko-morfološku i hidrauličku analizu sliva i korita rijeka Bjelave i Drine, fizičko-hemijske, mikrobiološke i biološke analize vode, analizu raspoloživih i planiranih kapaciteta mrijestilišta, definisanje nivoa detaljnosti sistema SCADA, uz izradu Plana mjera sanacije, dogradnje i rekonstrukcije mrijestilišta i izradu Idejnog projekta.
 • Faza 2 je obuhvatila izradu Aktuelizacije Glavnog projekta (tehnološka, građevinska, mašinska i elektro faza) u skladu sa usvojenim Planom mjera sanacije, dogradnje i rekonstrukcije mrijestilišta.
 • Faza 3 je obuhvatila izradu dokumenta Tehničke specifikacije i izradu Tehno-ekonomske studije na osnovu koje je sagledana finansijska održivost sistema.

 

U sklopu Idejnog rješenja sanacije, rekonstrukcije i dogradnje razrađene su dvije varijante koje bi bile optimalne za mrijestilište, i to:

 • Varijanta A ribogojilišta koje je namijenjeno samo za proizvodnju mlađi,
 • Varijanta B ribogojilišta koje pored mlađi može proizvoditi i konzumnu ribu.

Sagledane su sve releventne okolnosti i na osnovu Idejnog rješenja i dodatnih tehno-ekonomskih analiza u okviru Glavnog projekta usvojeno je i detaljno razrađeno varijantno rješenje „B“, prema kom je ribogojilište projektovano na način da mu osnovna namjena bude proizvodnja mlađi potočne pastmke i mladice, dok proizvodnja konzuma predstavlja dodatnu djelatnost.

Dispozicija usvojenog varijantnog rješenja „B“ - proizvodnja mlađi i konzumne ribe

 

Proizvodni objekti ribogojilišta koji čine cjelinu za uzgoj riblje mlađi i konzumne ribe – potočne pastrmke su:

 • Mrijestilište
 • Rastilište
 • Tovni bazeni
 • Bazen za matično jato – matičnjak

 

Objekti za snabdijevanje vodom su:

 • Postojeći gravitacioni zahvat i dovod vode do mrijestilišta sa rijeke Bjelave kapaciteta do 500 L/s koji radi kao prioritetni zahvat u svim slučajevima izuzev velike mutnoće i malih količina vode (ljetni period):
  • Vodozahvat sa pjeskolovom,
  • Dovodni cjevovod,
  • Taložnica.

Novoprojektovani objekti su:

 • Vodozahvat sa rijeke Drine (alternativni za vodozahvat na rijeci Bjelavi),
 • Objekat za filtraciju kapaciteta 60 L/s za potrebe mrijestilišta sa pratećim objektom u kome su smještene duvaljke,
 • Razvod – distribucija vode za objekte mrijestlišta sa pratećom mjernom opremom.
Šematski prikaz tehnološkog procesa

 

Dodatne prostorije i sadržaji u okviru montažnog objekta mrijestilišta su:

 • Laboratorija
 • Prostorija za smještaj radnika i kancelarija
 • Prostorija za pripremanje i čuvanje hrane

 

Očekivani parametri proizvodnje - planiranog tehnološkog procesa za ribogojilište su sljedeći:

 • Dotok vode od 500 L/s, za maksimalni proizvodni kapacitet ribogojilišta, od čega 60 L/s za mrijestilište i to je voda koja treba da se u slučaju mutnoće tretira na filterskom postojenju. Ostali objekti mogu da primaju po 250 L/s (rastilišni bazeni), kao i ostali objekti sa tokom vode iz jednog u drugi objekat, ali i mogućnostima dopremanja svježe vode iz taložnice.
 • Mrijestilišni kapacitet inkubacije do 2.000.000 komada ikre.
 • Mrijestilišni kapacitet uzgoja do 1.000.000 larvi i mlađi do 3 mjeseca starosti.
 • Rastilišni kapacitet uzgoja do 500.000 komada mlađi veličine 12-13 cm.
 • Proizvodnja 000 kg konzumne ribe – potočne pastrmke na godišnjem nivou.