UREĐENJE RIJEČNIH KORITA I ZAŠTITA OD POPLAVA

 

 

Glavni projekat propusta ispod nasipa na lokaciji prelaska rudničke trake preko rijeke Ostružnje
(Investitor:  EFT Rudnik i termoelektrana Stanardi d.o.o. 2023)


Aktuelizacija Glavnog projekta izmještanja rijeke Mušnice
(Investitor: Elektroprivreda Republike Srpske, RiTE Gacko, 2023)


Izrada Idejnog projektnog rješenja i Glavnog projekta regulacije – Uređenja korita rijeke Ostružnje kroz urbano područje naselja Stanari
(Investitor: EFT RiTE Stanari, Stanari, 2023)


Idejno rješenje i Glavni projekat zaštite od velikih voda rijeke Drinjače i potoka na lokaciji fabričkog kompleksa „Vivia“, Raševo,
(Investitor: Vitinka, a.d. Zvornik, 2023)


Izrada elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj,
(Investitor: MPŠiV, JU "Vode Srpske", Bijeljina, 2023)


Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja vodnog režima i korita rijeke Turjanice na teritoriji grada Laktaši, na potezu: ušće rijeke Vrbas - ukrštanje sa magistralnim putem m-16-1,
(Investitor: MPŠiV, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, Banja Luka)


Analiza propagacije poplavnog talasa u slučaju proloma brane "Nedavić" na potezu od profila brane do urbanog područja Konjica,
(Investitor: ETF HE Ulog d.o.o. Kalinovik, 2022)opširnije


Elaborati za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka
(Investitor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javna ustanova „Vode Srpske“, 2022)opširnije


Studija „Mapiranje rizika od bujičnih poplava urbanih područja u Bosni i Hercegovini sa preliminarnim procjenama primjene zaštitnih mjera baziranih na prirodom inspirisanim rješenjima na području Grada Banja Luka i Grada Tuzla”,
(Investitor: UNDP BiH, 2021)opširnije


Elaborati za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka
(Investitor: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javna ustanova „Vode Srpske“, 2020)opširnije


Idejno rješenje i Glavni projekat - Povećanje propusne moći korita rijeke Trebišnjice kroz urbani dio grada
(Investitor: MH "Elektroprivreda Republike Srpske a.d. - ZP "Hidroelektrane na Trebišnjici a.d." Trebinje")opširnije


Prognozni hidrološki model za rijeku Bosnu I faza (Ukrina sa Vijakom, Tinja i Brka),
(Investitor: Evropska komisija, 2019-2020)


Izrada Glavnog projekta sanacije ruševnih obala rijeke Drine u svrhu zaštite od degradacije lijeve obale rijeke Drine, i vršenje stručnog nadzora na području naselja Balatun pa uzvodno do naselja Janja i Batar u dužini od cca 7,8 km,
(Investitor: Ministarstvo polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2019-2020)1


Mape opasnosti i rizika od poplava u Bosni i Hercegovini - Aneks za Oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj opširnije,
(Investitor: EU, MFI, bilaterelani donatori, vlade zemalja Zapadnog Balkana, 2020)1


STUDIJA - Hidrološko-morfološka i hidraulička analiza strujanja i uticaja velikih voda na plavljenje lijeve obale rijeke Drine na potezu Pavlovića mosta i pristupnog puta opširnije,
(Investitor: MPŠiV - Jediniza za koordinaciju poljoprivrednih projekata, 2020)


Idejni i Glavni projekat - Uređenje lijeve obale rijeke Drine na potezu od ušća rijeke Križevice do ušća Glogovske rijeke sa izgradnjom nasipa u cilju odbrane od poplava opširnije,
(Investitor: MPŠiV - Jediniza za koordinaciju poljoprivrednih projekata, 2020)1


TG 27 - Priprema glavnih projekata (Idejnog i Glavnog) za mjere zaštite od poplava na sjeverozapadu Republike Srpske (Sana, Gomjenica, Obodni kanal i Bubnjarica)opširnije,
(Investitor: JU "Vode Srpske", 2018-2019)


Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja vodnog režima i korita rijeke Vrbas kroz urbano područje Grada Banja Luka na dužini od 15 km,
(Investitor: UNDP BiH, 2017-2018)opširnije


Izrada Mapa opasnosti i Mapa rizika od poplava za sliv rijeke Vrbas u BiH opširnije,
(Investitor: UNDP BiH, 2016-2017)1


Izrada sistema za predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u Republici Srpskoj – Pilot projekat rijeke Une i Sane u RS,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2016-2017)1


Idejno rješenje i Glavni projekat lijevog drinskog nasipa u dužini od 33,60 km,
(Investitor: MPŠV, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata, 2016)1


Preliminarna procjena rizika od poplava na području sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2016)


Idejno rješenje i Glavni projekat zaštite od brdskih i unutrašnjih voda Grada Bijelјine na potezu kanal Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015-2016)


Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja donjeg toka rijeke Janje od ušća u rijeku Drinu pa uzvodno na dužini od cca 8 km, uklјučujući zaštitu od brdskih i unutrašnjih voda „Novog naselјa“ u Janji,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015)


Glavni projekat regulacije potoka-obodnog kanala Liješanj u Gradu Doboju,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015)


Novelacija Glavnog projekta sanacije ruševne obale rijeke Bosne na lokalitetu Daulije opština Šamac,
(Investitor: EKO-EURO TIM d.o.o.Banja Luka, 2015)


Glavni projekat uređenja korita i izrada zaštitnog nasipa rijeke Bosne na širem području naselјa Bare u dužini od 3 km u Gradu Doboju,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015)


Novelacija Glavnog projekta sanacije ruševne obale rijeke Vrbas na lokalitetu Otoka u opštini Laktaši,
(Investitor: EKO-EURO TIM d.o.o. Banja Luka, 2015)


Glavni projekat sanacije ruševne obale rijeke Vrbas na lokalitetu Veliko Blaško u opštini Laktaši,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015)


Studija izvodivosti za zaštitu od poplava rijeke Drine područja Semberije i Janje – Projekat zaštite od poplava u BiH, Opština Bijeina,
(Investitor: MPŠV, 2014)1


Glavni projekat uređenja korita rijeke Rakitnice od mosta za Plјeševicu pa uzvodno do izvorišta Ziličina,
(Investitor: Opština Rogatica, 2014)


Preliminarna procjena poplavnog rizika za Republiku Srpsku-Oblasni riječni sliv rijeke Save u Republici Srpskoj,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2014)


Novelacija Glavnog projekta izmještanja korita rijeke Mušnice u Gatačkom polјu,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2014)


Glavni projekat – zaštita i uređenje korita rijeke Bosne na sektoru Grada Doboja od Novog-japanskog mosta do ušća rijeke Usore,
(Investitor: Grad Doboj, 2014)


Glavni projekat izmještanja degradiranog dijela korita rijeke Mušnice,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2013)


Glavni projekat za interventno izmiještanje korita rijeke Mušnice duž puta Gacko-Kula,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2013)


Glavni projekat rekonstrukcije i izmještanja korita Gojkovića potoka,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2013)


Studija Sjevernog obodnog kanala u funkciji: odbrane PK Gacko od površinskih voda, glavnog hidrotehničkog objekta kroz urbano područje grada Gacko i prevođenja vode iz rijeke Mušnice u rijeku Gračanicu u sistemu Gornji Horizonti,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2013)


Hidrološko morfološka i hidraulička analiza, određivanje zona plavlјenja rijeke Trebišnjice od područja brane Gorica do Dražin dola pri različitim proticajima,
(Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2013)


Hidrološko-morfološka i hidraulička analiza u cilјu definisanja poplavnih linija od Dobromana do Mareve Ljuti,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)


Idejni projekat povećanja propusne moći rijeke Trebišnjice kroz urbani dio Trebinja,
(Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2013)


Glavni projekat sanacije ruševne obale rijeke Vrbas na lokalitetu Otoka, Opština Laktaši,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)


Glavni projekat sanacije ruševne obale rijeke Bosne na lokalitetu Daulije, Opština Šamac,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)


Glavni projekat zaštite sportsko-rekreativnog i turističkog centra „Treskavica“ od poplavnih voda rijeke Želјeznice,
(Investitor: Opština Trnovo, 2012)


Hidrološka Studija režima doticaja u rijeku Mušnicu na potezu od VS „Avtovac“ do VS „Srđevići“,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2012)


Glavni projekat sanacije ruševne obale rijeke Drine na lokalitetu „Tri Dlake“ u Bijelјini,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2012)


Hidrološko-morfološka i hidraulička analiza velikih voda rijeke Trebišnjice od mosta u naselјu Dražin Do pa do naselјa Dobromani, na dužini od 17,6 km,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2012)


Glavni projekat regulacije rijeke Želјeznice na području Vojkovića, na dužini od 1,2 km,
(Investitor: Agencija za vode Bijelјina, 2011. godina)


Glavni projekat izmiještanja korita rijeke Mušnice u Gatačkom polјu, na dužini od 8 km,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2011. godina)


Izrada projekta privremeno izgrađenog nasipa na sanaciji proboja Savskog nasipa na lokaciji gravitacionog ispusta crpne stanice „Topolovac“, Bijelјina,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2011)


Glavni projekat sanacije i rekonstrukcije Desnog savskog nasipa na lokalitetu CS „Topolovac“, opština Bijelјina,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2011)


Idejni Projekat uređenja rijeke Bosne od ušća do Modriče na dužini od 25 km,
(Investitor: Agencija za vode Bijelјina-2010. godina)


1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina",