UREĐENJE RIJEČNIH KORITA I ZAŠTITA OD POPLAVA

 

Idejno rješenje zaštite od bujičnih poplava na užem i širem urbanom području grada Banja Luka (RFQ/001/20, IR 01-03/20)opširnije,
(Investitor: UNDP BiH, 2020)


TG 27 - Priprema glavnih projekata (Idejnog i Glavnog) za mjere zaštite od poplava na sjeverozapadu Republike Srpske (Sana, Gomjenica, Obodni kanal i Bubnjarica)opširnije,
(Investitor: JU "Vode Srpske", 2018-2019)


Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja vodnog režima i korita rijeke Vrbas kroz urbano područje Grada Banja Luka na dužini od 15 km,
(Investitor: UNDP BiH, 2017-2018)opširnije


Izrada Mapa opasnosti i Mapa rizika od poplava za sliv rijeke Vrbas u BiH opširnije,
(Investitor: UNDP BiH, 2016-2017)1


Izrada sistema za predviđanje poplava u realnom vremenu na vodnom području rijeke Save u Republici Srpskoj – Pilot projekat rijeke Une i Sane u RS,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2016-2017)1


Idejno rješenje i Glavni projekat lijevog drinskog nasipa u dužini od 33,60 km,
(Investitor: MPŠV, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata, 2016)1


Preliminarna procjena rizika od poplava na području sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2016)


Idejno rješenje i Glavni projekat zaštite od brdskih i unutrašnjih voda Grada Bijelјine na potezu kanal Glogovac-Spojni kanal-Majevički obodni kanal,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015-2016)


Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja donjeg toka rijeke Janje od ušća u rijeku Drinu pa uzvodno na dužini od cca 8 km, uklјučujući zaštitu od brdskih i unutrašnjih voda „Novog naselјa“ u Janji,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015)


Glavni projekat regulacije potoka-obodnog kanala Liješanj u Gradu Doboju,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015)


Novelacija Glavnog projekta sanacije ruševne obale rijeke Bosne na lokalitetu Daulije opština Šamac,
(Investitor: EKO-EURO TIM d.o.o.Banja Luka, 2015)


Glavni projekat uređenja korita i izrada zaštitnog nasipa rijeke Bosne na širem području naselјa Bare u dužini od 3 km u Gradu Doboju,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015)


Novelacija Glavnog projekta sanacije ruševne obale rijeke Vrbas na lokalitetu Otoka u opštini Laktaši,
(Investitor: EKO-EURO TIM d.o.o. Banja Luka, 2015)


Glavni projekat sanacije ruševne obale rijeke Vrbas na lokalitetu Veliko Blaško u opštini Laktaši,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2015)


Studija izvodivosti za zaštitu od poplava rijeke Drine područja Semberije i Janje – Projekat zaštite od poplava u BiH, Opština Bijeina,
(Investitor: MPŠV, 2014)1


Glavni projekat uređenja korita rijeke Rakitnice od mosta za Plјeševicu pa uzvodno do izvorišta Ziličina,
(Investitor: Opština Rogatica, 2014)


Preliminarna procjena poplavnog rizika za Republiku Srpsku-Oblasni riječni sliv rijeke Save u Republici Srpskoj,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2014)


Novelacija Glavnog projekta izmještanja korita rijeke Mušnice u Gatačkom polјu,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2014)


Glavni projekat – zaštita i uređenje korita rijeke Bosne na sektoru Grada Doboja od Novog-japanskog mosta do ušća rijeke Usore,
(Investitor: Grad Doboj, 2014)


Glavni projekat izmještanja degradiranog dijela korita rijeke Mušnice,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2013)


Glavni projekat za interventno izmiještanje korita rijeke Mušnice duž puta Gacko-Kula,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2013)


Glavni projekat rekonstrukcije i izmještanja korita Gojkovića potoka,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2013)


Studija Sjevernog obodnog kanala u funkciji: odbrane PK Gacko od površinskih voda, glavnog hidrotehničkog objekta kroz urbano područje grada Gacko i prevođenja vode iz rijeke Mušnice u rijeku Gračanicu u sistemu Gornji Horizonti,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2013)


Hidrološko morfološka i hidraulička analiza, određivanje zona plavlјenja rijeke Trebišnjice od područja brane Gorica do Dražin dola pri različitim proticajima,
(Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2013)


Hidrološko-morfološka i hidraulička analiza u cilјu definisanja poplavnih linija od Dobromana do Mareve Ljuti,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)


Idejni projekat povećanja propusne moći rijeke Trebišnjice kroz urbani dio Trebinja,
(Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2013)


Glavni projekat sanacije ruševne obale rijeke Vrbas na lokalitetu Otoka, Opština Laktaši,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)


Glavni projekat sanacije ruševne obale rijeke Bosne na lokalitetu Daulije, Opština Šamac,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)


Glavni projekat zaštite sportsko-rekreativnog i turističkog centra „Treskavica“ od poplavnih voda rijeke Želјeznice,
(Investitor: Opština Trnovo, 2012)


Hidrološka Studija režima doticaja u rijeku Mušnicu na potezu od VS „Avtovac“ do VS „Srđevići“,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2012)


Glavni projekat sanacije ruševne obale rijeke Drine na lokalitetu „Tri Dlake“ u Bijelјini,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2012)


Hidrološko-morfološka i hidraulička analiza velikih voda rijeke Trebišnjice od mosta u naselјu Dražin Do pa do naselјa Dobromani, na dužini od 17,6 km,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2012)


Glavni projekat regulacije rijeke Želјeznice na području Vojkovića, na dužini od 1,2 km,
(Investitor: Agencija za vode Bijelјina, 2011. godina)


Glavni projekat izmiještanja korita rijeke Mušnice u Gatačkom polјu, na dužini od 8 km,
(Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2011. godina)


Izrada projekta privremeno izgrađenog nasipa na sanaciji proboja Savskog nasipa na lokaciji gravitacionog ispusta crpne stanice „Topolovac“, Bijelјina,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2011)


Glavni projekat sanacije i rekonstrukcije Desnog savskog nasipa na lokalitetu CS „Topolovac“, opština Bijelјina,
(Investitor: JU „Vode Srpske“, 2011)


Idejni Projekat uređenja rijeke Bosne od ušća do Modriče na dužini od 25 km,
(Investitor: Agencija za vode Bijelјina-2010. godina)


1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina",