Elaborati za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javna ustanova „Vode Srpske“, 2022

 

U toku 2022. godine u Zavodu za vodoprivredu su urađeni Elaborati za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka na 47 lokaliteta. Lokaliteti  Elaborata deponovanja riječnog nanosa su određeni Projektnim zadatkom i razvrstani su po riječnim slivovima po sljedećoj numeraciji:

 1.  Sava - 4 lokaliteta;
 2. Drina - 14 lokaliteta;
  1. Ćehotina - 1 lokalitet;
  2. Lim - 1 lokaliteta;
  3. Križevica - 1 lokalitet;
 3. Bosna - 6 lokaliteta;
  1. Velika Usora - 3 lokaliteta;
 4. Ukrina - 1 lokalitet;
 5. Vrbanja - 1 lokalitet;
 6. Una - 8 lokaliteta;
 7. Sana - 4 lokaliteta
  1. Mlječanica 3 lokaliteta.

Elaborati su urađeni u skladu sa:  Projektnim zadatkom, Pravilnikom o načinu održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta (Službeni glasnik RS broj 15/22) i ostalom zakonsko-pravnom regulativom Republike Srpske.

Radi pravilnog i detaljnog sagledavanja svih hidrološko-morfoloških karakteristika vodotokova na razmatranim lokalitetima, izvršena je hidraulička analiza i matematsko modeliranje za prirodno stanje i stanje nakon dislokacije i vađenja materijala iz korita.

Na svim lokalitetima određen je položaj deponovanog nanosa, koji je potrebno ukloniti. Posljedice neuklanjanja nanosa mogu biti višestruke, a najčešće se manifestuju kroz: smanjenje proticajnog profila vodotoka, mogućnost potencijalnog erodovanja i odnošenja obala, stvaranja nepovoljne hidrauličke slike i sl.

Elaborati su rađeni u tri serije.

Prva serija elaborata, obuhvata 21 lokalitet za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka, za koja su urađena tehnička rješenja, koja se odnose za rijeke: Savu,  Drinu, Čehotinu, Lim i Križevicu.
Na rijeci Savi su razmatrani sljedeći lokaliteti:

 1. Lokalitet „Brusnica Velika“, nalazi se na teritotiji opštine Brod, nizvodno na cca 5,70 km od ušća Obodnog kanala u rijeku Nanos, koji je potrebno ukloniti deponovan je u minor koritu na desnoj polovini kinete plovnog puta. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=615,00 m;
 2. Lokalitet „Dolina“, nalazi se na području Grada Gradiške, u zoni PS „Dolina“, koja služi za prepumpavanje unutrašnjih voda. Nanos, koji je potrebno ukloniti nalazi se  u minor koritu na desnoj polovini kinete plovnog puta. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.040,00 m;
 3. Lokalitet „Uštica“, nalazi se na području opštine Kozarska Dubica, neposredno nizvodno od ušća rijeke Une u Savu.  Nanos je deponovan u minor koritu na desnoj polovini kinete plovnog puta. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi  L=1.050,06 m;
 4. Lokalitet „Kej-Luka“, nalazi se na području opštine Šamac. Nanos, koji je potrebno ukloniti nalazi se  u minor koritu na desnoj polovini kinete plovnog puta. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.548,77 m.

Na rijeci Drini su razmatrani sljedeći lokaliteti:

 1. Lokalitet „Ušće Drine“, nalazi se uzvodno u dužini od 950m od ušća rijeke Drine u rijeku Savu,  na području KO Crna Bara, Republika Srbija. Položaj nanosa je u minor koritu rijeke Drine pri lijevoj obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=951,85 m;
 2. Lokalitet „Međaši“, nalazi se uzvodno  cca 8,00 km od ušća rijeke Drine u rijeku Savu. Ovaj lokalitet svojim položajem zahvata dvije katastarske opštine, K.O. Crnobarski Salaš (opština Bogatić, Republika Srbija) i K.O. Međaši, (opština Bijeljina). Nanos, koji je potrebno ukloniti nalazi se u  minor koritu pri lijevoj  obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi  1.906,95 m;
 3. Lokalitet „Drinska ruža-uzvodno“, nalazi se uzvodno 2,50 km od Pavlovića mosta, na području, koje pripada katastarskoj opštini Badovinci, Republika Srbija. Na ovom lokalitetu, potrebno je ukloniti sprud-nanos šljunka, koji se nalazi  uz lijevu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi 1.829,65 m;
 4. Lokalitet „Amajlije 1“, nalazi se u donjem toku rijeke Drine, 3,50 km uzvodno od graničnog prelaza, odnosno Pavlović mosta, na području koje pripada K.O. Badovinci. Nanos, koji je potrebno ukloniti deponovan je u minor koritu pri lijevoj  obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi 1.346,77 m;
 5. Lokalitet „Amajlije 2“, nalazi se u donjem toku rijeke Drine, 5,50 km uzvodno od Pavlović mosta, na području opštine Šabac. Nanos, koji je potrebno ukloniti  deponovan je u minor koritu pri lijevoj  obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=935,27 m;
 6. Lokalitet „Amajlije 3“, nalazi se u donjem toku rijeke Drine, 6,0 km uzvodno od Pavlović mosta, na području, koje pripada katastarskoj opštini Prnjavor, Republika Srbija. Nanos, koji je potrebno ukloniti  deponovan je u minor koritu pri lijevoj  obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.647,61 m;
 7. Lokalitet „Lokacija 1“ se nalazi u donjem toku rijeke Drine na dužini od cca 7,0 km uzvodno od ušća u rijeku Savu, na području, koje pripada katastarskoj opštini Crnobarski Salaš, Republika Srbija. Položaj nanosa, koji je potrebno ukloniti, je u minor koritu rijeke Drine pri lijevoj obali na udaljenosti cca 400 m uzvodno od novoizgrađene obaloutvrde „Balatun“. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=999,43 m;
 8. Lokalitet „Lokacija 2“ se nalazi u donjem toku rijeke Drine na dužini od cca 12,0 km uzvodno od ušća u rijeku Savu, na području koje pripada katastarskoj opštini Badovinci, Republika Srbija. Nanos, koji je potrebno ukloniti  nalazi se u minor koritu pri lijevoj  obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.101,76 m;
 9. Lokalitet „Lokacija 3“ se nalazi u donjem toku rijeke Drine na dužini od cca 1,0 km nizvodno nizvodno od graničnog prelaza Bijeljina-Badovinci, odnosno Pavlović most. Nanos, koji je potrebno ukloniti  deponovan  je na konveksnoj obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi 2.619,79  m;
 10. Lokalitet „Lokacija 7“ se nalazi u donjem toku rijeke Drine na dužini od cca 25,00 km uzvodno od Pavlovića mosta, na području opštine Loznica. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi 2.199,39 m;
 11. Lokalitet „Lokacija 8“ nalazi se na rijeci Drini na cca 46+278 km uzvodno  od ušća rijeke Drine  u rijeku Savu, na području katastarske opštine Šor,  opština Loznica, Republici Srbiji. Nanos, koji je potrebno nalazi se u minor koritu pri lijevoj  obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=2.153,05 m;
 12. Lokalitet „Lokacija 9“ se nalazi na rijeci Drini 29,50 km uzvodno od Pavlovića mosta, na području opštine Bijeljina u Republici Srpskoj, K.O. Glavičice. Nanos, koji je potrebno ukloniti  deponovan je u minor koritu pri lijevoj  obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.924,98 m;
 13. Lokalitet „Branjevo“  se nalazi na rijeci Drini na području K.O. Šepak na cca 3,8 km nizvodno od graničnog prelaza Šepak-Trbušnica. Na ovom lokalitetu potrebno ukloniti sprud-nanos šljunka, koji se nalazi u minor koritu pri lijevoj obali i pri  ušću Lokanjske rijeke u Drinu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=202,50 m;
 14. Lokalitet „Polom“  se nalazi na rijeci Drini na području opštine Bratunac, koji se nalazi cca 24,5 km uzvodno od hidroelektrane „Zvornik“. Položaj nanosa za dislokaciju je u minor koritu pri lijevoj obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=144,09 m.

Rijeka Ćehotina:

 1. Lokalitet „Ušće Ćehotine“ se nalazi na rijeci Ćehotini neposredno uzvodno od  ušća Ćehotine  u rijeku Drinu, u  Foči. Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti sprud-nanos šljunka, koji se nalazi u minor koritu i pri ušću rijeke Ćehotine u rijeku Drinu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi 905 m.

Rijeka Lim:

 1. Lokalitet „Željeznički most“ se nalazi uzvodno od Željeznog mosta u dužini od 600 m uz granicu sa Republikom Srbijom, na teritorriji opštine Rudo. Položaj nanosa za dislokaciju je u major koritu rijeke Lim pri lijevoj obali uzvodno od Željeznog mosta. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi 650 m.

Rijeka Križevica:

 1. Lokalitet „Ušće Križevice“ se nalazi na ušća rijeke Križevice u rijeku Drinu, na teritoriji opštine opštine Bratunac. Položaj nanosa za dislokaciju je u minor koritu rijeke Drine pri lijevoj obali neposredno nizvodno od ušća rijeke Križevice. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi 073,86 m.

Druga serija elaborata, uključuje 11 lokaliteta za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka, za koja su urađena tehnička rješenja, a odnose se na rijeke: Bosnu, Veliku Usoru, Ukrinu i Vrbanju.

Rijeka Bosna:

 1. Lokalitet „Velika Bukovica“, se nalazi na cca 60 kilometara uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu. opštine Doboj. Nanos je deponovan u minor koritu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi  L=1.100,00 m;
 2. Lokalitet „Grapska”, se nalazi na rijeci Bosni na oko 59 kilometra uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu, neposredno uzvodno od ušća rijeke Lukavica u Bosnu na teritoriji grada Doboj. Deponovan nanos je  u minor koritu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=740,00 m;
 3. Lokalitet „Bušletić“ se nalazi na rijeci Bosni na oko 58 kilometra uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu, neposredno uzvodno od ušća rijeke Foče u Bosnu na teritoriji grada Doboj. Deponovan nanos je u minor koritu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.093,77 m;
 4. Lokalitet „Kotorsko” se nalazi na početku donjeg toka rijeke Bosne na teritoriji opštine Doboj na udaljenosti oko 55 km uzvodno od ušća rijeke Bosne u Savu, na teritoriji grada Doboj. Deponovan nanos je u minor koritu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.800,00 m;
 5. Lokalitet „Skela / Dugo Polje“ se nalazi na 34 kilometra uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu, na teritoriji opštine Modriča. Nanos se nalazi u minor koritu.  Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.170,00 m;
 6. Lokalitet „Vranjak 2“, se nalazi  na rijeci Bosni na oko 31 kilometar uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu, na teritoriji opštine Modriča. Nanos je deponovan u minor koritu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=2.400 m.

Rijeka Velika Usora:

 1. Lokalitet „Blatnica“ se nalazi na ušću rijeke Blatnice u rijeku Veliku Usoru, u istoimenom mjestu na području opštine Teslić. Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti nanos, koji se nalazi pri ušću Blatnice u Veliku Usoru. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi  L=458,73 m;
 2. Lokalitet „Rajševo 1“ se nalazi na udaljenosti 24,0 km od ušća rijeke Velike Usore u rijeku Usoru, na području opštine Teslić. Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti nanos, koji se nalazi u koritu Velike Usore. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=322,76 m;
 3. Lokalitet „Rajševo 2“ se nalazi na udaljenosti 24,0 km od ušća rijeke Velike Usore u rijeku Usoru, na području opštine Teslić. Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti nanos, koji se nalazi u koritu Velike Usore. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=462,55 m.

Rijeka Ukrina:

 1. Lokalitet „Drijen“ na cca 60,00 km od ušća rijeke Ukrine u Savu i cca 30,00 km od mosta na magistralnom putu M16.1 u Derventi, na području Grada Derventa i manjim dijelom u opštini Prnjavor. Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti sprud-nanos šljunka pri lijevoj obali. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=800,00 m.

Rijeka Vrbanja:

 1. Lokalitet „Novo Selo“ se nalazi u Opštini Kotor Varoš. Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti sprud-nanos šljunka, koji se nalazi u minor koritu i uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=250,00 m.

Treća serija elaborata, uključuje 15 lokaliteta na rijekama: Sani, Uni i Mlječanici. Za navedene lokalitete su  urađena tehnička rješenja.

Rijeka Una:

 1. Lokalitet „Željeznički most“ se nalazi u naselju Smiljanići uzvodno od Željezničkog mosta, uz granicu sa Republikom Hrvatskom. Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti sprud-nanos šljunka, koji se nalazi  uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=336,16 m;
 2. Lokalitet „Gradanovac“ se nalazi u naselju Gradanovac oko 500 m nizvodno od Željezničkog mosta, uz granicu sa Republikom Hrvatskom. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno  ukloniti nalazi se uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=141,92 m;
 3. Lokalitet „Otoka“ se nalazi na području opštine Kostajnici u neposrednoj blizini naselja Briševci uz granicu sa Republikom Hrvatskom. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno  ukloniti nalazi se uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi  L=150,00 m;
 4. Lokalitet „Suvaja“ se nalazi 7 km uzvodno od mosta-graničnog prelaza sa Republikom Hrvatskom u Kozarskoj Dubici Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti sprud-nanos šljunka, koji se nalazi  uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.340,22 m;
 5. Lokalitet „Zelena pijaca“ se nalazi na području opštine Kozarska Dubica u urbanom dijelu, udaljenu od  gradskog mosta uzvodno cca 125m. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno  ukloniti nalazi se uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=384,49 m;
 6. Lokalitet „Gradski Kej“ se nalazi na cca 250m nizvodno od graničnog prelaza u Kozarskoj Dubici i oko 18 km uzvodno od ušće rijeke Une u rijeku Savu. Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti sprud-nanos šljunka, koji se nalazi  uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=276,21 m;
 7. Lokalitet „Jošik“ se nalazi na cca3.800 metara uzvodno od ušća rijeke Une u rijeku Savu,  na području opštine Kozarska Dubica. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno  ukloniti nalazi se uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi  L=1.000,00 m;
 8. Lokalitet „Ušće Une“ se nalazi u rijeku Savu, na području opštine Kozarska Dubica Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno ukloniti nalazi se uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=390,00 m.

Rijeka Sana:

 1. Lokalitet „Gradski most-Kožara“ se nalazi na rijeci Sani u Prijedoru nizvodno od gradskog prijedorskog mosta. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno  ukloniti nalazi se u minor koritu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=1.159,51 m;
 2. Lokalitet „Obodni kanal“ se nalazi na Obodnom kanalu Berek, u Prijedoru nizvodno od gradskog prijedorskog mosta. Na ovom lokalitetu potrebno je ukloniti sprud-nanos šljunka, koji se nalazi  u minor koritu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=747,08 m;
 3. Lokalitet „Petkovac“ se nalazi uzvodno oko 2,5 km od ušća rijeke Japre u rijeku Sanu, na području opštine Novi Grad. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno  ukloniti nalazi se uz lijevu i desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=570,00 m;
 4. Lokalitet „Željeznički most“ se nalazi na rijeci Sani u Prijedoru nizvodno od gradskog prijedorskog mosta. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno ukloniti nalazi se u minor koritu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=598,79 m.

Rijeka Mlječanica:

 1. Lokalitet „Mirkovac“ na teritoriji opštine Kozarska Dubica, na oko 15 km od ušća u rijeku Unu. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno  ukloniti nalazi se uz lijevu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=175,00 m;
 2. Lokalitet „Međuvođe-Mirkovac“ se nalazi na rijeci Mlječanica u naseljenom mjestu Mirkovci, na teritoriji opštine Kozarska Dubica. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno  ukloniti nalazi se uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=120,00 m;
 3. Lokalitet „Međuvođe-Čelebinci“ se nalazi na rijeci Mlječanica, nizvodno na oko 0,5 km od ušća r. Knežice u rijeku Mlječanicu, na teritoriji opštine Kozarska Dubica. Sprud-nanos šljunka, koji je potrebno  ukloniti nalazi se uz desnu obalu. Dužina lokaliteta na kojem je vršeno profilisanje iznosi L=250,00 m.