Posted on
STRUČNO MIŠLJENЈE O ISPUNЈENOSTI USLOVA ZA PRODUŽENЈE ROKA VAŽENЈA  VODNE DOZVOLE  ZP RITE GACKO A.D. GACKO   Tokom mjeseca juna 2020. godine, za potrebe ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko, u Zavodu je izrađen dokument “Stručno mišljenje o ispunjenosti uslova za produženje roka važenja vodne dozvole ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko”. Uvidom u dostavlјenu tehničku dokumentaciju i detalј...
Više

Posted on
STRUČNO MIŠLJENЈE O ISPUNЈENOSTI USLOVA ZA PRODUŽENЈE VODNE DOZVOLE  ZA PK “RAŠKOVAC” I TE “STANARI”   Za potrebe EFT Rudnik i Termoelektrana Stanari d.o.o., tokom proljeća 2020. godine, u Zavodu je izrađen dokument “Stručno mišljenje o ispunjenosti uslova za produženje vodne dozvole za PK Raškovac i TE Stanari”, na način da je sagledan uticaj površinskog kopa i termoelektrane Stanari sa s...
Više

Posted on
IDEJNO RJEŠENJE ZAŠTITE OD BUJIČNIH POPLAVA NA UŽEM I ŠIREM URBANOM PODRUČJU GRADA BANJA LUKA    Na užem i širem urbanom području Grada Banja Luka registrovano je 49 bujičnih vodotoka/slivova. Jedan dio njih protiče svojim donjim tokom kroz najužu gradsku zonu, dok su ostali u neposrednoj blizini ili prolaze kroz veoma gusto naseljene mjesne zajednice šireg urbanog područja Grada Banja Luk...
Više

Posted on
Glavni projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u Semberiji, prostorna cjelina „Bijeljina istok“, Podsistem BNI-5 u Batkoviću   U mjesecu aprilu 2020. godine u Zavodu za vodoprivredu završen je Glavni projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u Semberiji, prostorna cjelina „Bijeljina istok“, Podsistem BNI-5 u Batkoviću Idejnim rješenjem iz 2018. godine je razmatran razvoj navodnjavanj...
Više

Posted on
IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA REKONSTRUKCIJU I PROŠIRENJE SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U GRADU DOBOJU   U sklopu Glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje vodovodnog sistema Doboj, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je tokom 2020. godine izradio tri glavna projekta: GLAVNI PROJEKAT - IZVORIŠTE ,,PRIDJEL”(ADE) u kome se daju tehničke specifikacije za razvoj novog izvorišta i uvođenja...
Više

Posted on
IZRADA HIDRAULIČKIH STUDIJA I MATEMATIČKIH MODELA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA GRADIŠKE SA PLANOM NJIHOVOG RAZVOJA Konzorcijum Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina i Institut za hirotehniku i vodno ekološko inženjerstvo Građevinskog Fakulteta u Beogradu izradio je tokom 2019. godine dva ključna strateško-razvojna dokumenta iz oblasti komunalne infrastrukture pod nazivom „Izrada matema...
Više

Posted on
IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA RAZVOJA NAVODNJAVANJA NA PODRUČJU NASELJA SKLANI OPŠTINA SREBRENICA    Studijom „Održivi razvoj irigacionih površina na području Republike Srpske“ definisano je stanje navodnjavanja i mogući razvoj irigacionih površina na području Republike Srpske, gdje su sagledane najznačajnije poljoprivredne površine koje po svojoj veličini, prostornoj koncentrisanosti ...
Više

Posted on
NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA U REPUBLICI SRPSKOJ - II FAZA   Predmet projekta je vršenje nadzora nad izgradnjom objekata za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj – II Faza Radovi na obavljanju nadzora se vrše po modelu FIDIC ugovora Praćenje ugovora vrši Konzorcijum Eptisa & Zavod za vodoprivredu & Witteveen+Bos, preko nadležnih nadzornih Inženjera. Prema ...
Više

Posted on
NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKTA PUMPNE STANICE USORA, GRAD DOBOJ   Predmet projekta je vršenje nadzora nad izvođenjem građevinskih i elektro radova na izgradnji objekta Pumpne stanice Usora u gradu Doboju Investitor je UNDP BiH Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina je autor Glavnog projekta i obezbjeđuje pružanje usluge nadzora nad izvođenjem radova, odnosno FIDIC Inženjera (Konsultanta). I...
Više

Posted on
ADAPTACIJA ZATVARAČNICE I PUMPNE STANICE U REZERVOARU DOBOJ – IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE “RAJČINOVAC” – VDS DOBOJ   Predmet projekta je bila rekonstrukcija zatvaračnice postojećeg rezervoara “Rajčinovac” u Doboju i zamjena pumpnih agregata za II I III visinsku zonu, te spuštanje kote usisa za pumpe čime bi se u potpunosti iskoristio postojeći kapacitet rezervoar...
Više

Posted on
NADZOR NAD IZGRADNJOM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE BNZ-5 NA TERITORIJI OPŠTINE BIJELJINA - DONJE CNJELOVO   Predmet projekta je izgradnja Sistema navodnjavanja Pilot područja, koje je prema prethodnom Idejnom rješenju odabrano na osnovu višekriterijumske analize između 24 podsistema za navodnjavanje koji su identifikovani na području Grada Bijeljina uz saglasnost Lokalne samouprave i Investit...
Više

Posted on
IZRADA MAPA OPASNOSTI I MAPA RIZIKA OD POPLAVA ZA SLIV RIJEKE VRBAS U BIH   Projekat izrade Mapa opasnosti i mapa rizika na slivu rijeke Vrbas predstavlja pilot projekat sagledavanja opasnosti i rizika od plavljenja na nivou kompletnog sliva rijeke Vrbas u BiH. Imajući u vidu da je u najskorijem roku planirana izrada mapa opasnosti i rizika na kompletnoj teritoriji BiH od izuzetnog značaja...
Više

Posted on
TG 27 - PRIPREMA GLAVNIH PROJEKATA (IDEJNOG I GLAVNOG) ZA MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA NA SJEVEROZAPADU REPUBLIKE SRPSKE (SANA, GOMJENICA, OBODNI KANAL I BUBNJARICA)   U okviru Projektnog zadatka definisan je obim radova i zadaci za pripremu Idejnog rješenja i Glavnog projekta “PM 899.1 Drenažni kanali – plavljenje rijeke Sane u centru Prijedora”. Projektni zadatak je podjeljen na dva dijela, ...
Više

Posted on
RAZVOJ IRIGACIONIH SISTEMA NA PODRUČJU VOĆNJAKA U POTKOZARJU, OPŠTINA GRADIŠKA - GLAVNI PROJEKAT   Projektni zadatak je obuhvatio izradu Idejnog rješenja navodnjavanja voćnjaka u Potkozarju i Glavni Projekat za izabrana dva podsistema zajedno sa transportnim cjevovodom dužine 30 km. Inicijalni obuhvat navodnjavanja iznosi 1.500 ha je proširen na 6.000 ha perspektivnih površina na kojima j...
Više

Posted on
GLAVNI OPERATIVNI PLAN (GOP) ODBRANE OD POPLAVA ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Pod zaštitom od štetnog djelovanja voda podrazumijeva se: provođenje aktivnosti i mjera u cilјu smanjenja ili sprečavanja ugroženosti lјudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda i otklanjanje poslјedica njihovog djelovanja. Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se...
Više