Posted on
Студија о могућностима коришћења водних ресурса у ОРС ријеке Требишњице за кавезни узгој рибе МХ Електропривреда РС, ЗП Хидроелектране на Требишњици а.д. Требиње   Вишенамјенски систем за коришћење, уређење и заштиту од вода слива ријеке Требишњице један је од највећих и конфигурационо најсложенијих интегралних развојних пројеката у области вода реализованих на подручју Јужне Европе. Oвај ...
Više

Posted on
Studija „Mapiranje rizika od bujičnih poplava urbanih područja u Bosni i Hercegovini sa preliminarnim procjenama primjene zaštitnih mjera baziranih na prirodom inspirisanim rješenjima na području Grada Banja Luka i Grada Tuzla” United Nations Development Programme, BiH   Uvod Brojne Studije koje se bave prirodnim nepogodama ukazuju na poražavajuću statistiku koja govori da je intenzitet...
Više

Posted on
Studiјa еkоnоmskоg uticаја klimаtskih prоmеnа nа еnеrgеtski i pоlјоprivrеdni sеktоr u slivu rеkе Vrbаs United Nations Development Programme Bosnia and Herzegovina   „Studiј еkоnоmskоg uticаја klimаtskih prоmеnа nа еnеrgеtski i pоlјоprivrеdni sеktоr u slivu rеkе Vrbаs“ sastoji se od sеdаm zаsеbnih Izvјеštаја u skladu sа оdrеdbаmа kоје su dеfinisаnе Ugоvоrоm, Aneksima ugovora i Prојеktnim zа...
Više

Posted on
Studija „Hidrološke analize Cerničkog polja“ MH Elektroprivreda RS, ZP Hidroelektrane na Trebišnjici, Energoprojekt   –Hidroinženjering ad. Beograd   Tokom 2021. godine potpisan je ugovor između MH „Elektroprivreda Republike Srpske“, ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici“ a.d. iz Trebinja i kompanije Energoprojekt-Hidroinženjering a.d. iz Beograda o izradi investiciono-tehničke dokumentacije p...
Više

Posted on
Elaborati za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javna ustanova „Vode Srpske“, 2020   Tokom 2020. godine u Zavodu za vodoprivredu su rađene 2 serije Elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka. Geodetskim snimanjem i terenskim obilaskom utvrđeni su najugroženiji lokaliteti deponovanja riječnog nanosa na rijeci Bos...
Više

Posted on
Konsultantske usluge - Izrada Glavnog projekta sistema za navodnjavanje KOJ-5 u Kojčinovcu, Grad Bijeljina HIGRA d.o.o. Bijeljina   Idejnim rješenjem za područje Semberije definisane su prostorne cjeline, podsistemi, kao položaji i potrebni profili transportno-distributivnih cjevovoda na području svih 24 podsistema, uključujući i KOJ-5, što je osnova za razmatranje razvoja distributivne ra...
Više

Posted on
Idejno rješenje i Glavni projekat postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda Teslić EIB-Wat-San, Opština Teslić, Higra     Konzorcijum Higra d.o.o. Bijeljina, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina i Hidrokop Banja Luka za Klijenta Opštinu Teslić je u decembru 2019. pristupila projektovanju i izgradnji I Faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, po principu „ključ u ruke“, odnos...
Više

Posted on
Stručno mišljenјe za pribavljanјe - produženјe Vodne dozvole za rad postrojenјa HE “Višegrad” u periodu 2021-2026. godine  MH Elektroprivreda RS, ZP Hidroelektrane na Drini, Višegrad   U periodu od decembra 2021 do februara 2022. godine, za potrebe ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, u Zavodu je izrađen dokument „Stručno mišljenje za pribavljenje - produženje vodne dozvole za rad pos...
Više

Posted on
STRUČNO MIŠLЈENJE U SVRHU OBJEDINJAVANJA VODNE DOZVOLE ZA RITE UGLЈEVIK   U periodu od jul-oktobar 2021. godine, za potrebe ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, u Zavodu je izrađen dokument “Stručno mišljenje u svrhu objedinjavanja vodne dozvole za RiTE Ugljevik”, kojim je izvršeno objedinjavanje pojedinačnih vodnih akata u jedinstven dokument koji obuhvata Termoelektranu Uglјevik, Površins...
Više

Posted on
PRIPREMA I ORGANIZACIJA TRENINGA -SEMINARA: -  ZA UPRAVLJANJE RIJEČNIM PROTOCIMA RADI EKOLOŠKOG INTEGRITETA I  -  ZA PLANIRANJE ADAPTACIJE - PRAKSA BIH I EU i METODOLOŠKA UPUTSTVA   Tokom mjeseca jula 2021. godine, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je održao dvije sesije stručnih radionica vezano za upravljanje riječnim protocima radi ekološkog integriteta, sa ciljem jačanja kapacite...
Više

Posted on
MAPE OPASNOSTI I RIZIKA OD POPLAVA U BOSNI I HERCEGOVINI – ANEKS ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Projektni konzorcijum Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina & Institut za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo Građevinskog Fakulteta u Beogradu, shodno potpisanom ugovoru izradili su Mape opasnosti i rizika od poplava za Oblasni riječni sliv rijeke T...
Više

Posted on
IDEJNO RJEŠENJE ZAŠTITE OD BUJIČNIH POPLAVA NA UŽEM I ŠIREM URBANOM PODRUČJU GRADA BANJA LUKA    Na užem i širem urbanom području Grada Banja Luka registrovano je 49 bujičnih vodotoka/slivova. Jedan dio njih protiče svojim donjim tokom kroz najužu gradsku zonu, dok su ostali u neposrednoj blizini ili prolaze kroz veoma gusto naseljene mjesne zajednice šireg urbanog područja Grada Banja Luk...
Više

Posted on
PLAN UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA SLIV RIJEKE VRBAS REPUBLIKE SRPSKE   Projekat „Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Vrbas Republike Srpske“, poslije „Strategije upravljanja vodama Republike Srpske“ jedan je od najznačajnijih dokumenata sektora voda, jer predstavlja prekretnicu na planu i planerskog i operativnog upravljanja vodama u Republici Srpskoj. Razloga za takvu ...
Više

Posted on
Idejno rješenje navodnjavanja poljoprivrednih površina u Semberiji, Opština Bijeljina (10.000 ha) sa Pilot projektom Sistema za navodnjavanje BNZ-5 u Donjem Crnjelovu na površini od 500 ha   Idejnim rješenjem razmatran je razvoj irigacionih sistema  na području  Semberije na površini od 10.000 ha. Izvor vodosnabdijevanja je postojeća kanalska mreža koja u periodima malovođa zahvata vodu iz rije...
Više

Posted on
Studija određivanja ekološki prihvatljivog protoka na sedam profila na rijekama Neretvi i Trebišnjici   „Studija kojom će se utvrditi ekološki prihvatljiv protok (EPP) Neretve i Trebišnjice“ je dio „Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom“, sadržan u okviru Komponente 2 „Poboljšano upravljanje i korištenje močvarnih ekosistema i biološke raznolikosti“, tačka 2.3. „Unapređenje rada aku...
Više