Idejno rješenje i Glavni projekat postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda Teslić

EIB-Wat-San, Opština Teslić, Higra

 

 

Konzorcijum Higra d.o.o. Bijeljina, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina i Hidrokop Banja Luka za Klijenta Opštinu Teslić je u decembru 2019. pristupila projektovanju i izgradnji I Faze postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, po principu „ključ u ruke“, odnosno prema pravilima Žutog Fidica. Ovakav način ugovaranja podrazumijevao je da su u prethodnim projektnim fazama stečena potrebna saznanja za sastavljanje tenderske dokumentacije, odnosno da su na raspolaganjiu bila potrebna saznanja i osnove za pripremu tenderskog dokumenta prema ovoj vrste javne nabavke. Tenderskim dokumentom precizirani su svi ključni parametri postrojenja (kapacitet – EBS po fazama, tehnologija i ključni zahtjevi objekata i opreme, te očekivani efekti), koji se u daljoj razradi projektne dokumentacije moraju verifikovati, ili uz odgovarajuću tehničku argumentaciju prema potrebi i korigovati.

Dispozicija PPOV Teslić – prostorni položaj objekata

 

Prema sadržaju javne nabavke načelno su definisane faze projektovanja i izgradnje, a projektna faza PPOV Teslić podrazumjijeva izradu dvije tehnički i dinamički povezane cjeline projektne dokumentacije:

    • I Projektni Izvještaj (Inovirani Idejni projekat) i
    • II Glavni projekat.

Inovirano Idejno rješenje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Teslić se sastoji iz sledećih dijelova tehničke dokumentacije:

    • Sveska 1: Tehnološki projekat PPOV Teslić,
    • Sveska 2: Tehničko rješenje PPOV Teslić,
    • Sveska 3: Dodatne hidrološke i hidrauličke analize na lokalitetu PPOV Teslić,
    • Program radova geodetskih istraživanja na lokaciji PPOV Teslić,
    • Program radova inženjerskogeoloških, hidrogeoloških i geotehničkih istraživanja na lokaciji PPOV Teslić i
    • Elaborat: Plan uticaja na životnu sredinu i procjena uticaja na društvo.

Glavni projekat postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Teslić je visokosložen tehnološko građevinski projekat koji se sastoji iz slijedećih dijelova glavnih projekata i prateće dokumentacije u skladu sa pozitivnom zakonskom legislativom u Republici Srpskoj:

    • Tehnološki projekat PPOV Teslić
    • Hidro-mašinski projekat PPOV Teslić
     • Knjiga 1: Svodni izvještaj - hidromašinska faza;
     • Knjiga 2: Primarni tretman otpadih voda;
     • Knjiga 3: Biološki tretman otpadnih voda;
     • Knjiga 4: Objekti na liniji mulja;
     • Knjiga 5: Ostali objekti postrojenja.
    • Građevinski projekat PPOV Teslić:
     • Knjiga 1: Objekti Primarnog tretmana otpadih voda:
      • Sveska 1:    Objekat ulaznog okna sa prelivom;
      • Sveska 2:    Objekat grube rešetke sa pumpnom stanicom sirove vode;
      • Sveska 3:    Objekat fine rešetke i objekat pjeskolova i mastolova;
      • Sveska 4:    Objekat preliva atmosferskih voda i ulaznog mjerač protoka;
      • Sveska 5:    Nadzemni dio dijela objekata primarnog tretmana;
        • Knjiga 2: Objekti Sekundarnog tretmana;
      • Sveska 1:    Objekat egalizacionog bazena sa pumpnom stanicom;
      • Sveska 2:    Objekat SBR-a;
        • Knjiga 3: Objekti na liniji mulja:
      • Sveska 1:    Objekat za ugušćivanje mulja;
      • Sveska 2:    Pumpna stanica ugušćenog mulja sa bazenom za homogenizaciju mulja;
      • Sveska 3:    Objekat za dehidrataciju mulja, sa pripremom polielektrolita;
        • Knjiga 4: Ostali objekti postrojenja:
      • Sveska 1:    Objekat administrativne zgrade;
      • Sveska 2:    Elektro objekat i trafo stanica
      • Sveska 3:    Objekti duvaljki za pjeskolov i duvaljki za SBR;
      • Sveska 4:    Objekat za pripremu tehničke vode;
      • Sveska 5:    Objekti izlaznog mjerača protoka i izlazne građevine
        • Knjiga 5: Ostali objekti postrojenja - Arhitektonski dio:
      • Sveska 1:    Administrativna zgrada;
      • Sveska 2:    Objekat za dehidrataciju mulja sa opremom polielektrolita;
      • Sveska 3:    Elekto objekat i trafo stanica;
      • Sveska 4:    Objekat duvaljki kod SBR;
      • Sveska 5:    Objekat duvaljki kod pjeskolova;
      • Sveska 6:    Objekat grube rešetke sa pumpnom stanicom sirove vode , Fina rešetka i  objekat Pjeskolova sa mastolovom;
      • Sveska 7:    Projekat unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije;
      • Sveska 8:    Glavni mašinski projekat instalacija grijanja.
    • Elektro projekat PPOV Teslić
    • Uređenje platoa i saobraćajnica PPOV Teslić
    • Elaborat provedenih geodetskih radova za potrebe izrade Glavnog projekta
    • Elaborat o rezultatima inženjerskogeoloških i geomehaničkih ispitivanja za potrebe izrade Glavnog projekta
    • Elaborat zaštite na radu i zaštite od požara

 

 

FOTO DOKUMENTACIJA