MELIORACIJE I NAVODNJAVANJE

 

  1. Idejno rješenje i Glavni projekat odvodnje voda HE Dabar i voda Dabarskog polјa u hidroenergetskom sistemu Trebišnjica (projekat u toku),
   (Investitor: HE na Trebišnjici, 2017-2018)1

  2. Idejno rješenje za 7.000 ha i Glavni projekat razvoja irigacionih sistema u Semberiji na  površini od 500 ha, SemberijaOpština Bijelјina,
   (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske-Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata-kredit WB  za razvoj navodnjavanja, 2017)1

  3. Idejno rješenje za 6.000 ha i Glavni projekat razvoja irigacionih sistema voćarskih kompleksa na  površini od 500 ha, područje PotkozarjaOpština Gradiška,
   (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske-Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata-kredit WB  za razvoj navodnjavanja, 2017)1 opširnije

  4. Izgradnja sistema navodnjavanja u Opštinama Laktaši i Gradiška I i II faza, na površini od 15.000 ha, Idejno rješenje i Glavni projekat Spojnog kanala rijeke Vrbas-kanal Osorna u Laktašima na dužini od 9 km
   (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede Republike Srpske, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata-kredit WB za razvoj navodnjavanja, 2016/2017)1

  5. Idejno rješenje i Glavni projekat navodnjavanja u Trebinjskom polјu na 1.000 ha,  izgradnja rezervoara za napajanje Mokrog polјa i vodozahvata za Zupce (pumpne stanice, rezervoari i tranzitni cjevovodi),
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2016)

  6. Glavni projekat navodnjavanja polјoprivrednih površina u Trebinjskom polјu sa pumpne stanice Gelјev most,
   (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2016)

  7. Idejno rješenje i Glavni projekat revitalizacije i modernizacije sistema za navodnjavanje na području Novog Sela na površini od 620 ha, opština Bijelјina,
   (Investitor: MPŠV, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata, 2014)

  8. Glavni projekat revitalizacije i modernizacije sistema za navodnjavanje na području Gojkova i Stakića polјa na površini od 220 ha, opština Pelagićevo,
   (Investitor: MPŠV, Jedinica za koordinaciju polјoprivrednih projekata, 2014)

  9. Idejno rješenje povezivanja kanala Selište sa kanalom Dašnica – navodnjavanje sjeveroistočnog dijela Semerije,
   (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2013)

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina"