Konsultantske usluge - Izrada Glavnog projekta sistema za navodnjavanje KOJ-5 u Kojčinovcu, Grad Bijeljina

HIGRA d.o.o. Bijeljina

 

Idejnim rješenjem za područje Semberije definisane su prostorne cjeline, podsistemi, kao položaji i potrebni profili transportno-distributivnih cjevovoda na području svih 24 podsistema, uključujući i KOJ-5, što je osnova za razmatranje razvoja distributivne razvodne mreže i priključenja što većeg broja korisnika irigacionih sistema.

Podsitem KOJ-5 se nalazi na desnoj obali kanala Drina-Glogovac između naselja Patkovača i Amajlije i predstavlja jedan od najperspektivnijih podsistema za navodnjavanje u ovoj prostornoj cjelini.

Po osnovu zahtijeva iz Projektnog zadatka osiguran je razvoj navodnjavanja na 553 ha, bruto površina podsistema za navodnjavanje KOJ-5.

Glavnim projektom su obuhvaćeni sljedeći dijelovi:

      • razvoj transportno-distributivne mreže sa pratećim objektima, uključujući objekte za priključenje korisnika sistema;
      • izgradnja vodozahvata za PS KOJ-5 sa kanala Drina-Glogovac, koji će hidraulički omogućini nesmetano zahvatanje vode iz ovog kanala prilikom njegovog normalnog rada;
      • izgradnja pumpne stanice PS KOJ-5 sa svom potrebnom hidromehaničkom opremom, napajanjem i nadzorno upravljačkim sistemom u PS KOJ-5, koji će obezbijediti efikasan rad sistema u svim uslovima i pri svim zahtijevima individualnih potrošača u sisitemu.

U Glavnom projektu za KOJ-5 izvršeni su detaljni hidraulički proračuni na osnovu geodetski snimljenih podataka i na osnovu dodatnih optimizacija, predstavljen je detaljni tehnički koncept razvoja navodnjavanja u ovom Podsistemu.

Pumpna stanica KOJ-5 sa vodozahvatom se nalazi na spojnom kanalu Drina-Glogovac, na stacionaži St.2+739. i ima ukupnu instalisanu snagu u paralelnom radu svih 6 pumpnih agregata od P=5x56,6+1x30,9=313,9 kW. Ukupni protok u paralelnom radu svih 6 pumpnih agregata je Q= 5x70 + 1x30= 380 l/s pri visini dizanja vode H=60m.

Nakon realizacije ovog projekta, moguće je ostvariti snabdijevanje vodom za potrebe navodnjavanja i područja koja graniče sa podsistemom KOJ-5 i gdje se vrši intenzivna poljoprivredna proizvodnja, ali su klasifikovana kao građevinsko zemljište, pa nisu bila predmet ovog projekta, kao i granična područja podsistema na sjeveru i zapadu podsistema KOJ-5 u Kojčinovcu.