Pozicija: direktor Zavoda

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u planiranju i realizaciji širokog spektra hidrotehničkih objekata iz oblasti korišćenja vodnih resursa, uređenja vodotoka i zaštite kvaliteta voda, kao i projekata upravljanja složenim integralnim sistemima. Specijalista je za matematičko modeliranje sistema raznih namjena, posebno sistema pod pritiskom i otvorenih tokova, te prenošenje i primjenu rezultata simulacija na realne sisteme, u cilju optimizacije i izrade odgovarajućih planova upravljanja. Ključni projektant i vođa projektnog tima na realizaciji više složenih i strateških projekata, od kojih su najznačajniji: upravljanje akumulacijama i branama u hidrosistemu Trebišnjice, Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske 2015-2024., Mape opasnosti i rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas, Idejna rješenja i Glavni projekti razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju i Potkozarju, Plan upravljanja oblasnim riječnim slivom Trebišnjice u Republici Srpskoj, Projekti sanacije i rekonstrukcije vodovodnih sistema sa primjenjenim matematičkim modelima, Projekat razvoja vodovodnih sistema u BIH – projekat MEG, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda po SBR tehnologiji u Bileći. Učestvovao na revizijama tehničke dokumentacije kao glavni revident i revident izvjestilac iz oblasti hidrotehnike, a najznačajniji su: Glavni projekat HE Dabar, Idejni projekti sa studijama opravdanosti HE Buk Bijela, HE Foča, HE Paunci i HE Sutjeska, itd., te na izradi stručnih mišljenja za izdavanje vodnih akata iz sektora voda.

Obezbjeđuje tehničku podršku konzorcijumu kod realizacije nadzora na projektu “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, realizovao brojne nadzore nad izgradnjom irigacionih sistema, zaštite od voda i uređenja vodnih tokova, i komunalne hidrotehnike (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bileći).

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i služi se engleskim jezikom. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

Licence:
–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije hidrotehnika, Brčko Distrikt

Pozicija: tehnički rukovodilac, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi brojnih projekata zaštite od velikih voda i upravljanju poplavnim rizikom. Spеciјаlizоvаn zа mаtеmаtičkо mоdеlirаnje sistеmа na rijеkаmа i kаnаlimа, odnosno realizaciju modela softverima Мikе 11, Mike 21 i HEC-RAS. Ključni projektant više projekata iz oblasti upravljanja poplavnim rizikom i uređenja vodnih tokova, od kojih su najznačajniji: Mape opasnosti i rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas (matematički 1D i 2D model kompletnog sliva), Uređenje korita i vodnih tokova rijeke Vrbas u Banja Luci, rijeke Bosne u Doboju, rijeke Drine i Janje u Semberiji, Trebišnjice u Trebinju i Popovom polju, Mušnice u Gatačkom polju itd. Ključni projektant u projektu odvodnje i razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju (spojni kanal rijeka Vrbas-kanal Osorna), odvodnje Dabarskog polja (energetski kanal kroz Dabarsko polje), član projektnog tima na brojnim projektima iz upravljanja vodoprivrednim sistemima i komunalne hidrotehnike. Učestvovao na brojnim revizijama projektne dokumentacije iz hidrotehnike, a bio je član revidentskog tima na Glavnim projektima uređenja vodnih režima i riječnih korita rijeke Vrbanje, Vijake, Ukrine itd.

Član je nadzornog tima na realizaciji projekta Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji junior za hidrotehniku.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt

Pozicija: zamjenik tehničkog rukovodioca – projektant za konstrukcije

Ekspert za konstrukcije objekata raznih namjena sa iskustvom na izradi brojnih projekata iz oblasti hidrotehnike, niskogradnje i visokogradnje. Specijalista za statičke proračune, aktivno koristi programski paket Radimpex (Tower 7, ArmCad 6, Metal Studio), programske pakete za geotehničke proračune (Fine Geo 5, Roscience Slide i Phase2), pri projektovanju hidrotehničkih i ostalih konstrukcija (izrada armaturnih nacrta, nacrta čeličnih i spregnutih konstrukcija). Kao projektant saradnik i odgovorni projektant za konstrukcije realizovao je veliki broj složenih projekta i kompleksnih objekata raznih namjena, od kojih su najznačajniji: Glavni projekti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bijeljini i Bileći, Glavni projekti uređenja riječnih korita Bosne u Doboju, Vrbasa u Banja Luci, Janje u Semberiji, Trebišnjice u Trebinju, Mušnice u Gacku itd., Glavni projekti razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju (spojni kanal rijeka Vrbas-kanal Osorna), irigacioni sistem u Novom Selu u Bijeljini, Pelagićevu i Trebinjskom polju (vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari), Glavni projekti iz oblasti vodosnabdijevanja (pumpne stanice i rezervoari). Projektovao brojne Glavne projekte u oblasti visokogradnje (stambeni i javni objekti) i niskogradnje (mostovi složenih konstrukcija).

Veliko iskustvo u nadzoru pri izgradnji vodoprivrednih i ostalih objekata, član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji senior za konstrukcije.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i služi se engleskim jezikom.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, konstruktivna faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – konstrukcije, Brčko Distrikt

Pozicija: rukovodilac opštih poslova, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi brojnih projekata iz oblasti razvoja irigacionih sistema, zaštite voda  i proračuna ekološki prihvatljivih proticaja na vodotocima u Repubici Srpskoj nizvodno od hidroenergetskih sistema i na prirodnim vodotocima. Poznavalac mjera i metoda za unapređenje vodnih režima primjenom mjera upravljanja u uslovima malovođa, u cilju ostvarenja povoljnih ekoloških uslova u vodotocima i priobalju. Odgovorni projektant i član projektnog tima na više projekata iz oblasti zaštite i upravljanja vodama u uslovima malih voda i razvoja irigacionih sistema od kojih su najznačajniji: Studije određivanje ekološki prihvatljivog proticaja na rijeci Trebišnjici nizvodno od HE Trebinje 1, Studija upravljanja akumulacijom Drenova u Prnjavoru i akumulacijama Vrba i Klinje u Gacku, Studija određivanje ekološki prihvatljivih proticaja na sedam profila u Oblasnom riječnom slivu Trebišnjice u Republici Srpskoj, Elaborat određivanje ekološki prihvatljivog protoka nizvodno od HE Višegrad, Idejno rješenje i Glavni projekat razvoja irigacionog sistema u  Semberiji.

Član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji senior za hidrotehniku, član nadzornog tima na projektu razvoja vodovoda sa izvorišta Vrbovac u Odžaku i Vođa nadzora kod izgradnje irigacionog sistema u Pelagićevu.

Odgovorna za analizu zahtijeva iz tenderske dokumentacije i pripremu ponudbene dokumentacije.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i aktivno koristi engleski jezik.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt

Pozicija: Savjetnik, naučni saradnik – projektant u hidrotehnici

Ekspert hidrotehničke struke sa dugogodišnjim iskustvom na pripremi i izradi brojnih strateških i razvojnih projekata u Republici Srpskoj i BiH, kao i u projektovanju integralnih vodoprivrednih sistema najsloženijih namjena. Nosilac izrade najvažnijih strateških planskih dokumenata Republike Srpske u oblasti integralnog upravljanja vodama, navodnjavanja, zaštite vode i vodotoka. Ključni projektant i vođa projektnog tima na realizaciji više složenih i strateških projekata, od kojih su naznačajniji: Glavni oprerativni Plan odbrane od poplava i Preliminarne procjene poplavnog rizika za oblasni riječni sliv Save i Trebišnjice u Republici Srpskoj, Odbrana od poplava u BIH-Projekat zaštite Semberije od velikih voda rijeke Drine u Semberiji – Idejno rješenje i Glavni projekat lijevog drinskog nasipa u Semberiji, Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske 2015-2024., Studija razvoja irigacionih sistema u Republici Srpskoj, Obnova i inovacija Karte erozije u Republici Srpskoj, brojni projekti uređenja vodnih režima i vodotoka u Republici Srpskoj.

Veliko iskustvo i u nadzoru pri izgradnji vodoprivrednih objekata i sistema i u realizaciji upravljačkih projekata velikih sistema, član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji senior za hirotehniku.

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt

Pozicija: viši stručni saradnik – projektant u hidotehnici

Ekspert hidrotehničke struke, posebno angažovan u primjeni savremenih tehnologija u projektovanju i planiranju hidrotehničkih sistema. Posjeduje višegodišnje iskustvo u primjeni GIS tehnologija (ESRI ArcGIS-geoprostorne analize i baze podataka), višekriterijumskih analiza u projektovanju i razvoju planova upravljanja u sektoru vodoprivrede. Vođa projektnog tima kod realizacije Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom Trebišnjice u Republici Srpskoj. Kao koordinator i član projektnog tima učestvovao na brojnim projektima, od kojih su najznačajniji: Glavni oprerativni Plan odbrane od poplava i Preliminarne procjene poplavnog rizika za oblasni riječni sliv Save i Trebišnjice u Republici Srpskoj, Odbrana od poplava u BIH-Projekat zaštite Semberije od velikih voda rijeke Drine u Semberiji – Idejno rješenje i Glavni projekat lijevog drinskog nasipa u Semberiji, Projekat razvoja vodovodnih sistema u Republici Srpskoj-projekat MEG (rad u GIS-u) Obnova i inovacija Karte erozije u Republici Srpskoj (Razvoj i projektovanje GIS baze podataka za kartu erozije Republike Srpske), Mape opasnosti i rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas (izrada baze podatak, GIS analize i proračuni opasnosti i rizika od poplava), projekti uređenja vodnih režima i riječnih korita, projekti razvoja irigacionih sistema.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i aktivno koristi engleski jezik.

Licence:

–za izradu tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Pozicija: viši stručni saradnik – projektant u hidotehnici

Ekspert hidrotehničke struke, najviše angažovana na uređenju vodnih režima i riječnih korita, kao i na rаzvојu plаnova upravljanja rizikom оd pоplаvа kroz planiranje mjera antierozionog uređenja slivnih područja. Odgovorni projektant, koordinator i član projektnog tima na više projekata iz oblasti zaštite od voda i upravljanja vodoprivrednim sistemima od kojih su najznačajniji: Glavni projekat interventnog izmještanja degradiranog korita rijeke Mušnice, Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja vodnog režima rijeke Janje u Semberiji, Studija upravljanja akumulacijom Drenova u Prnjavoru i akumulacijama Vrba i Klinje u Gacku, Idejno rješenje i Glavni projekat razvoja irigacionog sistema u Potkozarju, Obnova i inovacija Karte erozije u Republici Srpskoj, brojni projekti zaštite od voda i razvoja irigacionih sistema.

Član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji senior za hidrotehniku.

Autor i koautor više stručnih radova iz hidrotehnike.

Posjeduje tehničko iskustvo na računaru i služi se engleskim jezikom.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt

Pozicija: Projektant, saradnik za hidrotehniku

Hidrotehnički inženjer, saradnik na pripremi i izradi projekata iz oblasti regulacija rijeka, zaštite od poplava i komunalne hidrotehnike. Osposobljen za rad i analize vodnih režima u programskom paketu HEC-RAS i MIKE 11 i rad u GIS-u. Kao član projektnog tima učestvovao je na realizaciji brojnih projekata: Glavnih projekata uređenja korita i vodnih tokova rijeke Vrbas u Banja Luci, rijeke Bosne u Doboju, rijeke Drine i Janje u Semberiji, Glavnim projektima razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju, Potkozarju, Glavnom projektu odvodnje Dabarskog polja, Projekat razvoja vodovodnih sistema u Republici Srpskoj-projekat MEG (rad u GIS-u) i ostalim projektima iz oblasti hidrotehnike.

Član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji junior za hidrotehniku.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika.

Licence:

– za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Pozicija: Projektant, saradnik za hidrotehniku

Hidrotehnički inženjer, saradnik na pripremi i izradi projekata iz oblasti regulacija rijeka, zaštite od poplava i komunalne hidrotehnike. Osposobljen za rad i analize vodnih režima u programskom paketu HEC-RAS i MIKE 11, rad u programskom paketu sistema pod pritiskom – EPA NET, rad u GIS-u. Kao član projektnog tima učestvovao je na realizaciji brojnih projekata: Glavnih projekata uređenja korita i vodnih tokova rijeke Vrbas u Banja Luci, Idejnom rješenju i Glavnom projektu razvoja irigacionih sistema u Potkozarju, Glavnom projektu odvodnje Dabarskog polja, Projekat razvoja vodovodnih sistema u Republici Srpskoj-projekat MEG (rad u GIS-u i razvoj matematičkih modela vodovodnih sistema) i ostalim projektima iz oblasti hidrotehnike.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

Licence:

– za izradu tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Pozicija: Projektant, saradnik za konstrukcije

Građevinski inženjer, konstruktivnog smjera, saradnik na pripremi konstruktivne faze projektne dokumentacije iz oblasti hidrotehničkih konstrukcija. Osposobljen za rad i analize statičkih proračuna u programskim paketima: Tower 8, ArmCad 6 i Metal Studio.

Kao član projektnog tima učestvuje na realizaciji Glavnog projekta izgradnje obodnog kanala u Mataruškom polju. Aktivno vrši tehničku podrušku Senior Inženjeru za konstrukcije na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a.

– Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

– za izradu tehničke dokumenatacije, konstruktivna faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Pozicija: Projektant, saradnik za hidrotehniku

Hidrotehnički inženjer – saradnik na pripremi i izradi projekata iz oblasti hidrologije, hidraulike, upravljanja vodoprivrednim sistemima i zaštite od poplava. Osposobljena za rad i hidrauličke analize vodnih režima u programskom paketu HEC-RAS i MIKE 11. Kao član projektnog tima učestvovala na realizaciji projekata: Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava na oblasnom rječnom slivu Trebišnjice u Republici Srpskoj, izrada prognoznog hidrološkog i hidrauličkog modela za rijeku Bosnu I faza (Ukrina sa Vijakom, Tinja i Brka) i ostalim aktuelnim projektima iz oblasti hidrotehnike. Pod pokroviteljstvom Njemačke savezne fondacije za životnu sredinu, provela je 12 mjeseci kao gostujući istraživač na Tehničkom univerzitetu u Hamburgu. Tema istraživanja bila je primjena rješenja zasnovanih na prirodi (NBS) u cilju smanjenja hidrometeoroloških rizika u rječnim slivovima i izrada hidroloških i hidrauličkih modela za analizu uticaja NBS mjera. Kao član tima Građevinskog fakulteta u Beogradu, aktivno učestvuje u HORIZON 2020 projektu RECONECT (EU saradnik – sliv rijeke Vrbanje, BiH). Pohađa doktorske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

–  Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

 – Položen stručni ispit – hidrotehnika, nadležno Ministarstvo Republike Srpske

Pozicija: Projektant, saradnik za hidrotehniku

Hidroinženjer pripravnik, saradnik na pripremi i izradi projekata iz oblasti hidrotehnike, vodoprivrednih sistema, hidroenergetike i zaštite od poplava. Osposobljena za izvođenje hidrauličnih analiza režima protoka u softverskom paketu HEC-RAS i MIKE 11. Kao član projektnog tima učestvovala je u projektima: Izrada karte opasnosti od poplava i rizika za vodno područje Trebišnjice u Republici Srpskoj; Izrada prognostičkih hidroloških i hidrauličkih modela za rijeku Bosnu – I faza (Ukrina sa Vijakom, Tinjom i Brkom); kao i drugi tekući projekti iz oblasti hidrotehnike. Milica je član projektnog tima koji je implementirao metodologiju za mapiranje područja pod rizikom od bujičnih poplava. Metodologija je testirana na bujičnim slivovima u gradovima Banja Luka i Tuzla. Osposobljena je za hidrauličko modelovanje bujičnih poplava sa analizom transporta nanosa i analizom erozije rečne obale. Angažovana je na doktorskim studijama na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

-Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

-Položen stručni ispit – hidrotehnika, nadležno Ministarstvo Republike Srpske

Inženjer iz informacionih tehnologija, zadužen za logističku informacionu podršku kod razrade projektne dokumentacije, održavanja i razvoja računarske opreme u preduzeću i unapređenja softverske podrške. Pruža logističku i tehničku podršku kod vršenja nadzora na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

Pozicija: Tehnički sekretar

Zadužena za realizaciju opštih poslova u preduzeću, pruža podršku pri realizaciji projektne dokumentacije i kod prevođenja dokumentacije na engleski jezik.

Trenutno obavlja poslove tehničkog sekretara u Kancelariji Nadzora na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a.

Posjeduje dobro znanje i tehničko iskustvo na računaru i aktivno koristi engleski jezik.

Obavlja kurirske i opšte poslove u preduzeću.