Nedeljko Sudar, dipl.inž.građ.
Pozicija: direktor Zavoda

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u struci od 27 godina na projektovanju i realizaciji širokog spektra hidrotehničkih objekata iz oblasti korišćenja vodnih resursa, uređenja vodotoka i zaštite kvaliteta voda, kao i projekata upravljanja složenim integralnim sistemima. Specijalista je za matematičko modeliranje sistema raznih namjena, posebno sistema pod pritiskom i otvorenih tokova, te prenošenje i primjenu rezultata simulacija na realne sisteme, u cilju optimizacije i izrade odgovarajućih planova upravljanja. Ključni projektant i vođa projektnog tima na realizaciji više složenih i strateških projekata, od kojih su najznačajniji: upravljanje akumulacijama i branama u hidrosistemu Trebišnjice Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske 2015-2024., Mape opasnosti i rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas, Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Vrbas u Republici Srpskoj, Idejna rješenja i Glavni projekti zaštite od poplava, razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju i Potkozarju, Plan upravljanja oblasnim riječnim slivom Trebišnjice u Republici Srpskoj, Projekti sanacije i rekonstrukcije vodovodnih sistema sa primjenjenim matematičkim modelima, Projekat razvoja vodovodnih sistema u BIH – projekat MEG, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda po SBR tehnologiji u Bileći i Tesliću. Učestvovao na revizijama tehničke dokumentacije kao glavni revident i revident izvjestilac iz oblasti hidrotehnike, a najznačajniji su: Glavni projekat HE Dabar, Idejni projekti sa studijama opravdanosti HE Buk Bijela, HE Foča, HE Paunci i HE Sutjeska, itd., te na izradi stručnih mišljenja za izdavanje vodnih akata iz sektora voda.

Realizovao brojne nadzore nad izgradnjom irigacionih sistema, zaštite od voda i uređenja vodnih tokova, i komunalne hidrotehnike.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i služi se engleskim jezikom.

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

Licence:
–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije hidrotehnika, Brčko Distrikt

Vujadin Blagojević, dipl.inž.građ.
Pozicija: zamjenik direktora

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom  u struci od 15 godina na izradi brojnih projekata zaštite od velikih voda i upravljanja rizicima od poplava. Spеciјаlizоvаn zа mаtеmаtičkо mоdеlirаnje sistеmа na rijеkаmа i kаnаlimа. Ključni projektant više projekata iz oblasti upravljanja rizicima od poplava uključujući i bujične poplave, od kojih su najznačajniji: Mape opasnosti i rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas (matematički 1D i 2D model kompletnog sliva), uređenje bujičnih tokova u Banja Luci i Tuzli, Uređenje korita i vodnih tokova rijeke Turjanice u Laktašima (sa primjenom  NBS mjera), Vrbas u Banja Luci, rijeke Bosne u Doboju, rijeke Drine i Janje u Semberiji, Trebišnjice u Trebinju i Popovom polju, Mušnice u Gatačkom polju itd. Ključni projektant u projektu odvodnje i razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju (spojni kanal rijeka Vrbas-kanal Osorna), odvodnje Dabarskog polja (energetski kanal kroz Dabarsko polje), član projektnog tima na brojnim projektima iz upravljanja vodoprivrednim sistemima i strateške dokumentacije zaštite od poplava, gdje se posebno ističu Mape opasnosti i rizika i Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Vrbas u Republici Srpskoj, kao i brojni projekti iz komunalne hidrotehnike. Učestvovao na brojnim revizijama projektne dokumentacije iz hidrotehnike, a bio je član revidentskog tima na Glavnim projektima uređenja vodnih režima i riječnih korita rijeke Vrbanje, Vijake, Ukrine, revizija Plana upravljanja rizikom od poplava za Republiku Srpsku, itd.

Bio je član nadzornog tima na realizaciji projekta Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer za hidrotehniku.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt

Zlatko Davidović, dipl.inž.građ.
Pozicija: Viši stručni saradnik – projektant konstruktivna faza

Ekspert sa iskustvom u struci od 28 godina za konstrukcije objekata raznih namjena na izradi brojnih projekata iz oblasti hidrotehnike, niskogradnje i visokogradnje. Specijalista za statičke proračune, aktivno koristi programski paket Radimpex, programske pakete za geotehničke proračune, pri projektovanju hidrotehničkih i ostalih konstrukcija (izrada armaturnih nacrta, nacrta čeličnih i spregnutih konstrukcija). Kao projektant saradnik i odgovorni projektant za konstrukcije realizovao je veliki broj složenih projekta i kompleksnih objekata raznih namjena, od kojih su najznačajniji: Glavni projekti postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bileći, Bijeljini i Tesliću, Glavni projekti uređenja riječnih korita Bosne u Doboju, Vrbasa u Banja Luci, Turjanice u Laktašima, Janje u Semberiji, Trebišnjice u Trebinju, Mušnice u Gacku itd., Glavni projekti razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju (spojni kanal rijeka Vrbas-kanal Osorna), irigacioni sistem u Novom Selu, Crnjelovu, Batkoviću i Kojčinovcu u Bijeljini, Pelagićevu i Trebinjskom polju (vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari), Glavni projekti iz oblasti vodosnabdijevanja (pumpne stanice i rezervoari), rekonstrukcija mrijestilišta u Foči. Projektovao brojne Glavne projekte u oblasti visokogradnje (stambeni i javni objekti) i niskogradnje (mostovi složenih konstrukcija).

Veliko iskustvo u nadzoru pri izgradnji vodoprivrednih i ostalih objekata, bio je član nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer za konstrukcije.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i služi se engleskim jezikom.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, konstruktivna faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – konstrukcije, Brčko Distrikt

Mr Snežana Vinterfeld., dipl.inž.građ.
Pozicija: Viši stručni saradnik – projektant hidrotehnička faza

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u struci od 25 godina na izradi brojnih projekata iz oblasti razvoja irigacionih sistema, zaštite voda  i proračuna ekološki prihvatljivih proticaja na vodotocima u Repubici Srpskoj nizvodno od hidroenergetskih sistema i na prirodnim vodotocima. Poznavalac mjera i metoda za unapređenje vodnih režima primjenom mjera upravljanja u uslovima malovođa, u cilju ostvarenja povoljnih ekoloških uslova u vodotocima i priobalju. Odgovorni projektant i član projektnog tima na više projekata iz oblasti zaštite i upravljanja vodama u uslovima malih voda i razvoja irigacionih sistema od kojih su najznačajniji: Studije određivanje ekološki prihvatljivog proticaja na rijeci Trebišnjici nizvodno od HE Trebinje 1, Studija upravljanja akumulacijom Drenova u Prnjavoru i akumulacijama Vrba i Klinje u Gacku, Studija određivanje ekološki prihvatljivih proticaja na sedam profila u Oblasnom riječnom slivu Trebišnjice u Republici Srpskoj, Elaborat određivanje ekološki prihvatljivog protoka nizvodno od HE Višegrad, Idejno rješenje i Glavni projekat razvoja irigacionog sistema u  Semberiji.

Bila je član nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer za hidrotehniku, član nadzornog tima na projektu razvoja vodovoda sa izvorišta Vrbovac u Odžaku i Vođa nadzora kod izgradnje irigacionog sistema u Pelagićevu.

Odgovorna za analizu zahtijeva iz tenderske dokumentacije i pripremu ponudbene dokumentacije.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i aktivno koristi engleski jezik.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt

Dejan Hrkalović, dipl.inž.građ.
Pozicija: Viši stručni saradnik – projektant hidrotehnička faza

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u struci od 19 godina, posebno angažovan u primjeni savremenih tehnologija u projektovanju i planiranju hidrotehničkih sistema. Posjeduje višegodišnje iskustvo u primjeni GIS tehnologija (ESRI ArcGIS-geoprostorne analize i baze podataka), višekriterijumskih analiza u projektovanju i razvoju planova upravljanja u sektoru vodoprivrede. Vođa projektnog tima kod realizacije Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom Trebišnjice u Republici Srpskoj. Kao koordinator i član projektnog tima učestvovao na brojnim projektima, od kojih su najznačajniji: Glavni oprerativni Plan odbrane od poplava i Preliminarne procjene poplavnog rizika za oblasni riječni sliv Save i Trebišnjice u Republici Srpskoj, Odbrana od poplava u BIH-Projekat zaštite Semberije od velikih voda rijeke Drine u Semberiji – Idejno rješenje i Glavni projekat lijevog drinskog nasipa u Semberiji, Projekat razvoja vodovodnih sistema u Republici Srpskoj-projekat MEG (rad u GIS-u) Obnova i inovacija Karte erozije u Republici Srpskoj (Razvoj i projektovanje GIS baze podataka za kartu erozije Republike Srpske), Mape opasnosti i rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas (izrada baze podatak, GIS analize i proračuni opasnosti i rizika od poplava), projekti uređenja vodnih režima i riječnih korita, projekti razvoja irigacionih sistema u Crnjelovu, Batkoviću i Kojčinovcu, te projekte komunalne hidrotehnike od kojih je najznačajniji Postrojenje za prečišćavanje otadnih voda u Tesliću.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i aktivno koristi engleski jezik.

Licence:

–za izradu tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Mr Svetlana Nikolić,, dipl.inž.građ.
Pozicija: Viši stručni saradnik – projektant hidrotehnička faza

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u struci od 25 godina, najviše angažovana na uređenju vodnih režima i riječnih korita, kao i na rаzvојu plаnova upravljanja rizikom оd pоplаvа kroz planiranje mjera antierozionog uređenja slivnih područja. Odgovorni projektant, koordinator i član projektnog tima na više projekata iz oblasti zaštite od voda i upravljanja vodoprivrednim sistemima od kojih su najznačajniji: Glavni projekat interventnog izmještanja degradiranog korita rijeke Mušnice, Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja vodnog režima rijeke Janje u Semberiji, Studija upravljanja akumulacijom Drenova u Prnjavoru i akumulacijama Vrba i Klinje u Gacku, Idejno rješenje i Glavni projekat razvoja irigacionog sistema u Potkozarju, Obnova i inovacija Karte erozije u Republici Srpskoj, brojni projekti zaštite od voda i razvoja irigacionih sistema. Izdavaju se i projekti uređenja bujičnih slivova u Banja Luci i Tuzli.

Bila je član nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji senior za hidrotehniku.

Autor i koautor više stručnih radova iz hidrotehnike.

Posjeduje tehničko iskustvo na računaru i služi se engleskim jezikom.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt

Branislav Stevanović, mast.inž.građ.
Pozicija: Viši stručni  saradnik – projektant hidrotehnička faza

Hidrotehnički inženjer sa iskustvom u struci od 10 godina. Projektant na izradi projekata iz oblasti regulacija rijeka, zaštite od poplava i komunalne hidrotehnike. Osposobljen za rad i analize vodnih režima u programskom paketu HEC-RAS i MIKE i rad u GIS-u. Kao član projektnog tima učestvovao je na realizaciji brojnih projekata: Glavnih projekata uređenja korita i vodnih tokova rijeke Vrbas u Banja Luci, Turjanice u Laktašima, rijeke Bosne u Doboju, rijeke Drine i Janje u Semberiji, Glavnim projektima razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju, Potkozarju, Glavnom projektu odvodnje Dabarskog polja, Projekat razvoja vodovodnih sistema u Republici Srpskoj-projekat MEG (rad u GIS-u) i ostalim projektima iz oblasti komunalne hidrotehnike gdje se izdvajaju projekat razvoja vodovodnog sistema u Gradišci i postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Tesliću.

Bio je član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji junior za hidrotehniku.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika.

Licence:

– za izradu i reviziju tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Obrad Šarčević, mast.inž.građ.
Pozicija: Viši stručni  saradnik – projektant hidrotehnička faza

Hidrotehnički inženjer sa iskustvom u struci od 7 godina, Projektant na izradi projekata iz oblasti regulacija rijeka, zaštite od poplava i komunalne hidrotehnike. Osposobljen za rad i analize vodnih režima u programskom paketu HEC-RAS i MIKE FLOOD, rad u programskom paketu sistema pod pritiskom – EPA NET, osposobljen za rad u GIS-u. Kao odgovorni projektant za hidrotehniku iz oblasti komunalne hidrotehnike realizovao je pojekat sanacije, rekonstrukcije i razvoja vodovodnog sistema u Gradišci, a iz ostalih projekata rekonstrukciju mrijestilišta u Foči,a kao projektant učestvovao je na realizaciji brojnih projekata: Glavnih projekata uređenja korita i vodnih tokova rijeke Vrbas u Banja Luci i Turjanice u Laktašima, Idejnom rješenju i Glavnom projektu razvoja irigacionih sistema u Potkozarju, Glavnom projektu odvodnje Dabarskog polja, Projekat razvoja vodovodnih sistema u Republici Srpskoj-projekat MEG (rad u GIS-u i razvoj matematičkih modela vodovodnih sistema) i ostalim projektima iz oblasti hidrotehnike. Specijalista za matematičko modeliranje sistema pod pritiskom. Učestvovao na reviziji projekata komunalne hirotehnike – rekonstrukcija i razvoj vodovodnog sistema u Gacku.

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika. Od 2023. godine pohađa doktorske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Licence:

– za izradu tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Marko Filipović, mast.inž.građ.
Pozicija: Viši stručni saradnik  – projektant, konstrukivna faza

Građevinski inženjer, konstruktivnog smjera sa iskustvom u struci od 6 godina. Projektant na izradi konstruktivne faze projektne dokumentacije iz oblasti hidrotehničkih konstrukcija. Kao odgovorni projektant za konstrukcije realizovao je pojekat sanacije, rekonstrukcije i razvoja vodovodnog sistema u Gradišci, a iz ostalih projekata rekonstrukciju mrijestilišta u Foči,te realizacija brojnih projekata-konstruktivna faza: Glavnih projekata uređenja korita i vodnih tokova rijeke Trebišnjice u Trebinju, Turjanice u Laktašima, Idejnom rješenju i Glavnom projektu razvoja irigacionih sistema Kojčinovcu u Bijeljini i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Tesliću,  Osposobljen za rad i analize statičkih proračuna u programskim paketima: Tower 8, ArmCad 6 i Metal Studio.

Aktivno pružao tehničku podrušku Inženjeru za konstrukcije na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a. Od 2023 godine pohađa doktorske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

– Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

Licence:

– za izradu tehničke dokumenatacije, konstruktivna faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Tamara Sudar, mast.inž.građ.
Pozicija: Viši stručni  saradnik – projektant hidrotehnička faza

Hidrotehnički inženjer sa iskustvom u struci od 4 godine, projektant iz oblasti hidrotehnike  , hidraulike upravljanja vodoprivrednim sistemima i zaštite od poplava. Osposobljena za rad i hidrauličke analize vodnih režima u programskom paketu HEC-RAS i MIKE FLOOD. Kao odgovorni projektant realizovala hidrauličku analizu poplavnog talasa usljed hipotetičkog proloma brane Nedavić (HE Ulog), NBS mjere u Idejnom rješenju i Glavnom projektu uređenja vodnog režima rijeke Turjanice, uređenje korita rijeke Drinjače u poslovnom kompleksu “Vitinka”, Idejno rješenje HE Mrosovo 2 i Plan upravljanja akumulacijom i HE Uloga kao član projektnog tima učestvovala na realizaciji projekata: Izrada mapa opasnosti i mapa rizika od poplava na oblasnom rječnom slivu Trebišnjice u Republici Srpskoj, izrada prognoznog hidrološkog i hidrauličkog modela za rijeku Bosnu I faza (Ukrina sa Vijakom, Tinja i Brka) i ostalim aktuelnim projektima iz oblasti hidrotehnike. Pod pokroviteljstvom Njemačke savezne fondacije za životnu sredinu, provela je 12 mjeseci kao gostujući istraživač na Tehničkom univerzitetu u Hamburgu. Tema istraživanja bila je primjena rješenja zasnovanih na prirodi (NBS) u cilju smanjenja hidrometeoroloških rizika u rječnim slivovima i izrada hidroloških i hidrauličkih modela za analizu uticaja NBS mjera.

Kao član tima Građevinskog fakulteta u Beogradu, aktivno učestvuje u HORIZON 2020 projektu RECONECT (EU saradnik – sliv rijeke Vrbanje, BiH).

Od 2019. godine pohađa doktorske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

–  Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

Licence:

– za izradu tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Milica Sudar, mast.inž.građ.
Pozicija: Viši stručni saradnik  – projektant hidrotehnička faza

Hidrotehnički inženjer sa iskustvom u struci od 4 godine, projektant na izradi projekata iz oblasti hidrotehnike, vodoprivrednih sistema, hidroenergetike i zaštite od poplava. Osposobljena za izvođenje hidrauličnih analiza režima protoka u softverskom paketu HEC-RAS i MIKE FLOOD. Kao odgovorni projektant učetvovala na izradi  Glavnog projekta izmještanja korita rijeke Mušnice u Gatačkom polju, Studiji mapiranja bujičnih poplava i planiranje zaštirnih mjera u Gradu Banja Luka, Idejno rješenje i Studija ekonomske opravdanosti izgradnje HE Mrsovo 2, kao i na izradi Plana upravljanja akumulacijom i HE Ulog, a kao projektant učestvovala je u projektima: Izrada karte opasnosti od poplava i rizika za vodno područje Trebišnjice u Republici Srpskoj; Izrada prognostičkih hidroloških i hidrauličkih modela za rijeku Bosnu – I faza (Ukrina sa Vijakom, Tinjom i Brkom); kao i drugi tekući projekti iz oblasti hidrotehnike, posebno hidrauličko modeliranje i planiranje zaštitnih mjera pri izradi Glavnog prjekta uređenja korita rijeke Turjanice u Laktašima i Idejnog rješenja i Glavnog projekta rekonstrukcije kanala GOK u Bijeljini. Član projektnog tima koji je implementirao metodologiju za mapiranje područja pod rizikom od bujičnih poplava. Metodologija je testirana na bujičnim slivovima u gradovima Banja Luka i Tuzla, na osnovu čega je formiran naučni rad. Osposobljena je za hidrauličko modelovanje bujičnih poplava sa analizom transporta nanosa i analizom erozije riječne obale.

Od 2019. godine pohađa doktorske studije na Građevinskom fakultetu u Beogradu.

Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

-Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

Licence:

– za izradu tehničke dokumenatacije, hidrotehnička faza i nadzor, koju izdaje Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske

Goran Sudar,  mast.inž.građ.
Pozicija: Projektant saradnik – pripravnik  hidrotehnička faza

Hidroinženjer pripravnik na pripremi i izradi projekata iz oblasti hidrotehnike, vodoprivrednih sistema, hidroenergetike, zaštite od poplava i komunalne hidrotehnike. Osposobljen za izvođenje naprednih hidrauličnih analiza režima protoka u komenrcijalnim softverskim paketima (HEC-RAS, EPA NET, ..) te specijalizovanim paketima za 2 D i 3 D modeliranje hidraulike struktura.

Kao član projektnog tima uključen je u tehničkoj pripremi projekata rekonstrukcije kanala GOK, izgradnje kanala HE Dabar sa pratećim objektima i sanitacije i prečišćavanja otadnih voda u naselju Nova Topola u Gradišci.

-Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

Saša Jovičić, dipl.inform.
Pozicija: Informatičar

Inženjer iz informacionih tehnologija sa iskustvom u struci od 10 godina, zadužen za logističku i informacionu podršku kod razrade projektne dokumentacije, održavanja i razvoja računarske opreme u preduzeću i unapređenja softverske podrške.

Pruža logističku i tehničku podršku kod funkcionisanja, planiranja i razvoja tehničke podrške u Zavodu, ali i kod  realizacije tekućih projekata iz oblasti uređenja vodnih režima, a takođe je pružao tehničku podršku kod vršenja nadzora na projektu “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i dobro poznavanje engleskog jezika

Daliborka Maletić, prof.engl.jez.
Pozicija: Tehnički sekretar i prevodilac

Profesorka enegleskog jezika sa iskustvom u struci – prevođenje i tehnička podrška od 26 godina,  zadužena za realizaciju opštih poslova u preduzeću, pruža podršku pri realizaciji projektne dokumentacije i kod prevođenja dokumentacije na engleski jezik.

Obavljala poslove tehničkog sekretara u Kancelariji Nadzora na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a.

Posjeduje odlično znanje i tehničko iskustvo na računaru i aktivno koristi engleski jezik.

Ranka Dmitrović, kuvarski tehničar-tehnolog
Pozicija: opšta i tehnička podrška

Posjeduje iskustvo u struci od 17 godina, a obavlja tehničku podršku pri izradi projekata, uključujući kurirske i opšte poslove u Zavodu.