AKTUELNI PROJEKTI

 

 

Izrada elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj,
(Investitor: MPŠiV, JU "Vode Srpske", Bijeljina)


Idejno rješenje i Glavni projekat uređenja vodnog režima i korita rijeke Turjanice. na teritoriji grada Laktaši, na potezu: ušće rijeke Vrbas - ukrštanje sa magistralnim putem m-16-1,
(Investitor: MPŠiV, Jedinica za koordinaciju polj. projekata, Banja Luka)


Konsultantske usluge - Izrada Glavnog projekta sistema za navodnjavanje KOJ-5 u Kojčinovcu, Grad Bijeljina,
(Investitor: Higra d.o.o. Bijeljina, 2022) opširnije


Idejno rješenje i Glavni projekat postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda Teslić,
(Investitor: EIB-Wat-San, Opština Teslić, Higra, 2022) opširnije