AKTUELNI PROJEKTI

 

 

Sanacija, rekonstrukcija i dogradnja mrijestilišta u Foči
(Investitor: „HES Gornja Drina“ d.o.o. Foča - Konzorcijum „Zavod za vodoprivredu“ d.o.o. Bijeljina i „Energoprojekt Hidroinženjering“ a.d. Beograd)


Izrada Idejnog projektnog rješenja i Glavnog projekta regulacije – Uređenja korita rijeke Ostružnje kroz urbano područje naselja Stanari
(Investitor: EFT RiTE Stanari, Stanari)


Idejno rješenje i Glavni projekat zaštite od velikih voda rijeke Drinjače i potoka na lokaciji fabričkog kompleksa „Vivia“, Raševo,
(Investitor: Vitinka, a.d. Zvornik)


Izrada elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka u Republici Srpskoj,
(Investitor: MPŠiV, JU "Vode Srpske", Bijeljina)


Konsultantske usluge - Izrada Glavnog projekta sistema za navodnjavanje KOJ-5 u Kojčinovcu, Grad Bijeljina,
(Investitor: Higra d.o.o. Bijeljina, 2022) opširnije


Idejno rješenje i Glavni projekat postrojenja za prečišćavnje otpadnih voda Teslić,
(Investitor: EIB-Wat-San, Opština Teslić, Higra, 2022) opširnije