AKTUELNI PROJEKTI

 

 1. Prognozni hidrološki model za rijeku Bosnu I faza (Ukrina sa Vijakom, Tinja i Brka) (projekat u toku),
  (Investitor: Evropska komisija, 2019-2020)

 2. Izrada Glavnog projekta sanacije ruševnih obala rijeke Drine u svrhu zaštite od degradacije lijeve obale rijeke Drine, i vršenje stručnog nadzora na području naselja Balatun pa uzvodno do naselja Janja i Batar u dužini od cca 7,8 km (projekat u toku),
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2019-2020)1


 3. Konsultantske usluge - Stručni nadzor izgradnje Sistema za navodnjavanje na lokalitetu BNZ - 5, Donje Crnjelovo, Opština Bijeljina (projekat u toku) opširnije,
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2019)2


 4. Nadzor nad izgradnjom pumpne stanice "Usora" u Doboju, kanalizacioni sistem Grada Doboja (projekat u toku),
  (Investitor: UNDB BiH, 2019-2020) opširnije


 5. Konsultantske usluge za pripremu dokumenta o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje rijeke Drine (projekat u toku),
  (Investitor: UNECE, 2019-2020)


 6. Nadzor nad izgradnjom objekata za  zaštitu od poplava u Republici Srpskoj - II faza (projekat u toku),
  (Investitor: JU "Vode Srpske", Eprisa Španija, 2017-2020) opširnije


 7. Nadzor na projektu  "Hitne mjere oporavka od poplava - rekonstrukcija i dogradnja sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj 2016. 2019. godine" – Nadzor druga faza (projekat u toku),
  (Investitor: Ministartvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i JU „Vode Srpske“-kredit EIB-a, 2016-2019)3 opširnije


 8. Projekat upravljanja vodama u slivu rijeke Drine na Zapadnom Balkanu - Idejni projekat uređenja lijeve obale rijeke Drine na potezu od ušća rijeke Križevice do ušća Glogovske rijeke sa izgradnjom nasipa u cilju odbrane od poplava, (projekat u toku),
  (Investitor: Ministartvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata, 2020)4


 9. Projekat Mape opasnosti i rizika od poplava u Bosni i Hercegovini - Aneks za Oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj, (projekat u toku),
  (Investitor: EU, MFI, bilaterelani donatori, vlade zemalja Zapadnog Balkana, 2020)4


 10. Idejno rješenje i Glavni projekat povećanje propusne moći korita rijeke Trebišnjice  kroz urbani dio grada, (projekat u toku),
  (Investitor: MH Elektroprivreda Republike Srpske a.d., ZP Hidroelektrane na Trebišnjici a.d. Trebinje, 2020)


1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
2 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
2 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
4 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina".