AKTUELNI PROJEKTI

 

 1. Prognozni hidrološki model za rijeku Bosnu I faza (Ukrina sa Vijakom, Tinja i Brka) (projekat u toku),
  (Investitor: Evropska komisija, 2019-2020)

 2. Izrada Glavnog projekta sanacije ruševnih obala rijeke Drine u svrhu zaštite od degradacije lijeve obale rijeke Drine, i vršenje stručnog nadzora na području naselja Balatun pa uzvodno do naselja Janja i Batar u dužini od cca 7,8 km (projekat u toku),
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2019-2020)1


 3. Obuka za upravljanje vodnim resursima - uticaj klimatskih promjena (projekat u toku),
  (Investitor: UNDP BiH, 2019)2


 4. Izrada studije o ekonomskom uticaju klimatskih promjena na sektor hidroenergije Republike Srpske - višenamjenski sistem Trebišnjica (projekat u toku),
  (Investitor: UNDP BiH, 2019-2020)3


 5. Konsultantske usluge za izradu Idejnog i Glavnog projekta razvoja navodnjavanja na području naselja Skelani, Opština Srebrenica (projekat u toku) opširnije
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2018-2019)


 6. Konsultantske usluge - Stručni nadzor izgradnje Sistema za navodnjavanje na lokalitetu BNZ - 5, Donje Crnjelovo, Opština Bijeljina (projekat u toku) opširnije,
  (Investitor: Ministarstvo polјoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske - Jedinica za kooridinaciju polјoprivrednih projekata, 2019)5


 7. Nadzor nad izgradnjom pumpne stanice "Usora" u Doboju, kanalizacioni sistem Grada Doboja (projekat u toku),
  (Investitor: UNDB BiH, 2019-2020) opširnije


 8. Pružanje usluga izmjene tehničkog rješenja na projektu regulacije korita rijeke Janje (projekat u toku),
  (Investitor: JU "Vode Srpske" 2019)


 9. Konsultantske usluge za pripremu dokumenta o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje rijeke Drine (projekat u toku),
  (Investitor: UNECE, 2019-2020)


 10. Nadzor nad izgradnjom objekata za  zaštitu od poplava u Republici Srpskoj - II faza (projekat u toku),
  (Investitor: JU "Vode Srpske", Eprisa Španija, 2017-2020) opširnije


 11. Nadzor na projektu  "Hitne mjere oporavka od poplava - rekonstrukcija i dogradnja sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj 2016. 2019. godine" – Nadzor druga faza (projekat u toku),
  (Investitor: Ministartvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i JU „Vode Srpske“-kredit EIB-a, 2016-2019)4 opširnije


1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
2 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - član konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
2 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - član konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
4 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - član konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina".