UPRAVLJANJE VODOPRIVREDNIM SISTEMIMA  I ZAŠTITA VODA

 

 

  1. Studija o mogućnostima korištenja vodnih resursa u OPS rijeke Trebišnjice za kavezni uzgoj ribe
   (Investitor: MH Elektroprivreda RS, ZP Hidroelektrane na Trebišnjici, Trebinje, 2022) opširnije
  2. Studija „Hidrološke analize Cerničkog polja“
   (Investitor: MH Elektroprivreda RS, ZP Hidroelektrane na Trebišnjici, Energoprojekt   –Hidroinženjering ad. Beograd, 2021) opširnije
  3. Konsultantske usluge za pripremu dokumenta o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje rijeke Drine,
   (Investitor: UNECE, 2019-2020) opširnije
  4. Glavni operativni plan (GOP) odbrane od poplava na poplavnom području oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj
   (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2017)
  5. Glavni operativni plan (GOP) odbrane od poplava na poplavnom području oblasnog riječnog sliva rijeke Save u Republici Srpskoj
   (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2017)
  6. Studija – Analiza stanja i predlog mjera za sanaciju brane, uspostavlјanje sistema monitoringa i upravlјanja branom i akumulacijom Drenova,
   (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2016)

  7. Studija upravlјanja vodnim resursom - višenamjenskim akumalcijama i branama Vrba i Klinje i režimima površinskih vodnih tokova u Gatačkom polјu,
   (Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2015-2016)1

  8. Elaborat pražnjenja i punjenja akumulacije Bileća,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2014)

  9. Projekat upravlјanja Neretvom i Trebišnjicom, Studija određivanja ekološki prihvatlјivog protoka na sedam (7) profila na rijekama Neretvi i Trebišnjici,
   (Investitor: MPŠV, JU Vode Srpske, Hrvatske vode, 2014)2

  10. Plan upravlјanja slivom Neretve i Trebišnjice,
   (Investitor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, 2010-2014)3


  11. Upravlјanje akumulacijama i hidroelektranama sistema Trebišnjica - Novelacija projekta,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2013)

  12. Studija – procjena stanja ihtiofaune na akumulacijama Bileća i Trebinje sa planom zaštite i održivim korišćenjem
   (Investitor: Hidroelektrane na Tebišnjici, 2013)

  13. Elaborat procjene ekološki prihvatlјivog protoka na rijeci Drini, nizvodno od HE Višegrad, na potezu urbanog područja grada Višegrada,
   (Investitor: Hidroelektrane na Drini, Višegrad, 2013)

  14. Elaborat - Istraživanje, praćenje i obrada podataka radi utvrđivanja ekološki prihvatlјivog protoka nizvodno od brane HET 2,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2011)

  15. Elaborat pražnjenja i punjenja akumulacije Trebinje,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2011)

  16. Upravlјanje akumulacijama i hidroelektranama hidroenergetskog sistema Trebišnjica,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2010)

  17. Izrada glavnog projekta odvođenja voda HE „Dabar“ i voda Dabarskog polja, sa svim predradnjama ,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2017-2018)opširnije

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
2 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma za Republiku Srpsku"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma upravljanja za Republiku Srpsku.