UPRAVLJANJE VODOPRIVREDNIM SISTEMIMA  I ZAŠTITA VODA

 

 

  1. Glavni operativni plan (GOP) odbrane od poplava na poplavnom području oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj
   (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2017)
  2. Glavni operativni plan (GOP) odbrane od poplava na poplavnom području oblasnog riječnog sliva rijeke Save u Republici Srpskoj
   (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2017)
  3. Studija – Analiza stanja i predlog mjera za sanaciju brane, uspostavlјanje sistema monitoringa i upravlјanja branom i akumulacijom Drenova,
   (Investitor: JU „Vode Srpske“, 2016)

  4. Studija upravlјanja vodnim resursom - višenamjenskim akumalcijama i branama Vrba i Klinje i režimima površinskih vodnih tokova u Gatačkom polјu,
   (Investitor: Rudnik i TE Gacko, 2015-2016)1

  5. Elaborat pražnjenja i punjenja akumulacije Bileća,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2014)

  6. Projekat upravlјanja Neretvom i Trebišnjicom, Studija određivanja ekološki prihvatlјivog protoka na sedam (7) profila na rijekama Neretvi i Trebišnjici,
   (Investitor: MPŠV, JU Vode Srpske, Hrvatske vode, 2014)2

  7. Plan upravlјanja slivom Neretve i Trebišnjice,
   (Investitor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, 2010-2014)3


  8. Upravlјanje akumulacijama i hidroelektranama sistema Trebišnjica - Novelacija projekta,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2013)

  9. Studija – procjena stanja ihtiofaune na akumulacijama Bileća i Trebinje sa planom zaštite i održivim korišćenjem
   (Investitor: Hidroelektrane na Tebišnjici, 2013)

  10. Elaborat procjene ekološki prihvatlјivog protoka na rijeci Drini, nizvodno od HE Višegrad, na potezu urbanog područja grada Višegrada,
   (Investitor: Hidroelektrane na Drini, Višegrad, 2013)

  11. Elaborat - Istraživanje, praćenje i obrada podataka radi utvrđivanja ekološki prihvatlјivog protoka nizvodno od brane HET 2,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2011)

  12. Elaborat pražnjenja i punjenja akumulacije Trebinje,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2011)

  13. Upravlјanje akumulacijama i hidroelektranama hidroenergetskog sistema Trebišnjica,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2010)

  14. Izrada glavnog projekta odvođenja voda HE „Dabar“ i voda Dabarskog polja, sa svim predradnjama ,
   (Investitor: Hidroelektrane na Trebišnjici, 2017-2018)opširnije

1 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
2 Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma za Republiku Srpsku"ZAVOD ZA VODOPRIVREDU d.o.o. Bijeljina";
Projekat realizovan u konzorcijumskom nastupu - lider konzorcijuma upravljanja za Republiku Srpsku.