Resursni dokument o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje uz rijeku Drinu

(Zavod za vodoprivredu, Bijeljina, 2019)

 

U novembru 2019. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina, pripremio je resursni dokument o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje uz rijeku Drinu. Ovaj dokument je dio tekućeg projekta „Drina Nexus follow-up project“, koji provodi Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Evropu (UNECE), a finansira italijansko Ministarstvo za životnu sredinu, kopno i more, u dogovoru sa predstavnicima Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.

Primarna svrha ovog dokumenta je pregled monitoringa voda, tj. kvaliteta voda, utvrđivanje nedostataka u bilateralnoj saradnji u slivu rijeke Drine, razvijanje preporuka za poboljšanje i utvrđivanje gdje je potrebno više aktivnosti ili ulaganja.

Ovo je samo jedna od komponenti projekta, usmjerenog na praćenje i razmjenu podataka, čiji je cilj poboljšanje sposobnosti država u slivu rijeke Drine, da dobiju podatke o kvalitetu i količini vode, što dovodi do daljeg usklađivanja praksi, dok istovremeno stvara koherentniju sliku o slivu rijeke Drine. Aktivnost je blagovremena, jer sve tri zemlje razvijaju svoju saradnju u domenu monitoringa voda, bilateralno i u okviru Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC), a Drina je pritoka sliva rijeke Save. Potreba za poboljšanjem harmonizacije i procedura na bilateralnom nivou uzimajući u obzir Okvirnu direktivu o vodama Evropske unije je posebno aktuelna.

Dokument o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje uz rijeku Drinu obuhvatio je:

  • pregled razmjene informacija o monitoringu u prekograničnoj saradnji (posebno bilateralna), identifikacija potreba, sa fokusom na kvalitet vode. Analiza postupaka monitoringa u zemljama i primjeri procedura;
  • pregled dostupnih smjernica / alata (uključujući i Konvenciju o vodama), identifikacija potencijalnih alata koji podržavaju razmjenu informacija;
  • izrada preporuka za poboljšanje razmjene informacija (elementi za pravilnike za razmjenu informacija, procedure za monitoring na stanicama prekograničnog značaja).