Glavni projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u Semberiji, prostorna cjelina „Bijeljina istok“, Podsistem BNI-5 u Batkoviću

 

U mjesecu aprilu 2020. godine u Zavodu za vodoprivredu završen je Glavni projekat izgradnje sistema za navodnjavanje u Semberiji, prostorna cjelina „Bijeljina istok“, Podsistem BNI-5 u Batkoviću

Idejnim rješenjem iz 2018. godine je razmatran razvoj navodnjavanja na području Semberije iz kanalske mreže Drina-Sava. Na osnovu višekriterijumske analize kao najpovoljniji za razvoj u prvom prioritetu izabran je Podsistem BNZ-5 u prostornoj cjelini “Bijeljina Zapad”, ukupne bruto površine od 510,8 ha odnosno 434,2 ha neto površine. Za Podsistem BNZ-5 urađen je Glavni projekat, a građevinski radovi su okončani početkom decembra 2019. godine Imajući u vidu da se na širem području Donjeg Crnjelova i Batkovića stanovništvo intenzivno bavi poljoprivredom, kao i da je prema višekriterijumskoj analizi kao jedan od najpovoljnijih sistema označen BNZ-5 u Donjem Crnjelovu i  Podsistem BNI – 5 u Batkoviću predviđena je izrada Glavnog projekta, a zatim i izvođenje građevinskih radova za razvoj irigacionih površina. Razvoj sistema za navodnjavanja BNI-5 u Batkoviću u Semberiji je predstavljao logičan nastavak projekta BNZ-5, uvažavajući činjenicu da su značajne investicije već uložene u objekat zajedničke pumpne stanice i vodozahvata tokom izgradnje Podistema BNZ-5.

Predviđene površine za navodnjavanje preko ovog sistema su pretežno u privatnom vlasništvu, a sa dijelom zemljišta u vlasništvu države, pod zakupom ili koncesijom. Prilikom projektovanja cjevovoda, objekata na cjevovodu i dogradnji pumpne stanice, neophodne za navodnjavanje, vodilo se računa da se sto više koriste servisne saobraćajnice koje su formirane tokom komasacije – putna i kanalska mreža, kako bi se što više umanjilo zauzimanje površina koje se nalaze u privatnom posjedu. U cilju racionalizacije troškova za navodnjavanje ovog Podsistema predviđen je zajednički objekat bočnog vodozahvata, usisnog bazena pumpne stanice i pumpne stanice za podsisteme BNZ-5 i BNI-5.

Glavnim projektom je razmotrena ugradnja hidromehaničke opreme i elektro instalacija, kao i nadzorno upravljačkog sistema u već izgrađeni objekat pumpne stanice BNZ-5. Za Podsistem BNI- 5 instalisana hidromehanička oprema je ukupne snage do 255 kW, izvor napajanja električnom energijom je već izgrađena trafo stanica 1.000 kVA, koja obezbjeđuje isporuku energije za instalisanu hidromehaničku opremu za oba Podsistema (BNZ-5 i BNI-5).

Podsistem BNI-5 - Transpotrno-distributivna mreža sa grafičkim prikazom visina pritiska u mreži

Vodozahvatom na kanalu Dašnica Stara obezbjeđuje se sistem zahvata, a PS sa cjevovodima i objektima u mogućnosti upravljanja, tranzita i distribucije vode za navodnjavanje koristeći princip slobodne distribucije i isporuke vode, po zahtjevu budućih korisnika sistema uz primjenu savremenih načina navodnjavanja.

U martu mjesecu 2020. godine definisana je i dogradnja osnovnog Glavnog projekta sa povećanjem irigacionih površina Podsistema BNI-5 za oko 120 ha. Ovo povećanje je planirano na sjeveru sa cca. 120 ha prema rijeci Savi i na jugu na površini od cca 20 ha ka naseljenom mjestu Batković.

Pored ovoga usvojen je od strane Investitora i zahtijeva PD „Semberija“ za dodatnu izmjenu rasporeda cjevovoda i dodatno proširenje od 240 ha ka Podsistemu BNI-7, što predstavlja ukupneu bruto površinu od 880 ha. Ovo povećanje površina, po zahtijevu PD „Semberija“, imalo je za rezultat, značajne imjene prilikom rada sistema u Sektoru 1, pošto je ovim izmjenama praktično dodan i Podsitem BNI-7. Ograničenja koja su proistekla ovom izmjenom moraju se prevazići režimima navodnjavanja u turnusima, na kompletnoj površini kojom gazduje PD „Semberija“, kako bi se prilagodili resursima koji su predviđeni za Sektor 1. Imajući u vidu raspoložive kapacitete PS, razvoj na dodane površine je opravdan i razmatra se po osnovu dodatnih zahtijeva u odnosu na originalno planiranu površinu.

Prilikom razvoja sistema navodnjavanja na području Podsitema BNI-5 uzeto je u obzir i proširenje prema naselju Batković i mogoćnostima u skladu sa prostorno-planskim podlogama, odnosno ograničenja u prostoru definisana Prostornim Planom Grada Bijeljina.

Navodnjavane površine - Podsistem BNI-5 sa predviđenim proširenjima

Glavnim projektom su razrađeni transportno-distributivni cjevovodi od planiranog vodozahvata na kanalu Stara Dašnica i dogradnje hidromehaničke opreme, snabdijevanje električnom energijom i nadzorno upravljački sistem pumpne stanice PS BNI-5.

Projektovani transportno-distributivni cjevovodi su spojni linijski sistemi i predstavljaju primarnu i sekundarnu mrežu cjevovoda, koji su oslonac razvoja razvodne mreže tercijalnog reda kao i samih sistema za navodnjavanje, koji zavise od veličine parcele, kulture koja se uzgaja i načina navodnjavanja. Transportno-distributivni cjevovodi treba da omoguće dopremanje dovoljnih količina vode, minimalnog radnog pritiska na najudaljenijim i poziciono najnepovoljnjim izlivnim mjestima- parcelama od 3,5 Bara.