Stručno mišljenјe za pribavljanјe - produženјe Vodne dozvole za rad postrojenјa HEVišegrad” u periodu 2021-2026. godine

 MH Elektroprivreda RS, ZP Hidroelektrane na Drini, Višegrad

 

U periodu od decembra 2021 do februara 2022. godine, za potrebe ZP Hidroelektrane na Drini a.d. Višegrad, u Zavodu je izrađen dokument „Stručno mišljenje za pribavljenje - produženje vodne dozvole za rad postrojenja HE Višegrad u periodu 2021-2026. godine“, koje je uključivalo i dodatne hidrološke analize (izrada novog hidrološkog niza) za pregradni profil HE Višegrad.

Osnovno polazište za izradu Stručnog mišljenja potrebnog za izdavanje  vodoprivredene dozvole za izgrađene objekte i rad HE Višegrad u Višegradu je Rješenje o izdavanju  vodne dozvole broj 01/3-BA.1-1255-5/16 od 05.07.2016.god., te provjera ispunjenosti uslova iz ove vodne dozvole.

Na osnovu radnih sastanaka održanih sa predstavnicima HE Višegrad, te uvidom u dokumentaciju dostavljenu od strane Stručnog tima HE Višegrad i detaljnom terenskom prospekcijom terena, sagledana je ispunjenost uslova iz prethodne vodne dozvole.

Sastavni dio ovog ugovora je bila i izrada dodatnih hidroloških analiza (izrada novog reprezentativnog hidrološkog niza) za pregradni profil HE Višegrad, nakon čega je izvršeno ažuriranje postojećeg dokumenta „Elaborat procjene ekološki prihvatljivog protoka“ iz 2013. godine, uzimajući u obzir eventualno izmijenjene hidrološke uslove na slivu u odnosu na period od prije skoro 10 godina.

Analizirano je nekoliko hidroloških nizova osmotrenih srednjih godišnjih proticaja rijeke Drine na profilu brane HE Višegrad. Rezultati su međusobno upoređeni i odabran je reprezentativni uzorak za koji su određeni srednji godišnji proticaji različitih vjerovatnoća pojave. Sprovedena je statistička analiza malih voda, kako dnevnih tako i mjesečnih, u cilju dobijanja potrebnih ulaznih parametara za određivanje ekološki prihvatljivog protoka (EPP). EPP je određen na osnovu važeće regulative kao i nekih preporučenih metoda.

Stručni tim je uz specifikaciju realno sagledanih i neophodnih obaveza konstatovao ispunjenost uslova iz prethodne Vodne dozvole i dao prijedlog mogućih unapređenja u domenu očuvanja kvaliteta vodnih tokova, te vršenja monitoringa kvaliteta vodnih tokova (rijeke Drine nizvodno od brane HE Višegrad i Višegradske akumulacije), uređenja vodnih režima i održavanja vodnih tokova, upravljanja vodoprivrednim sistemima, te preporuka za jačanje baza podataka i podloga o stanju ključnih objekata  sistema i informacionih kapaciteta HE na Drini kao i preporuka iz domena hidromorfologije i erozije.

HE Višegrad