PRIPREMA I ORGANIZACIJA TRENINGA -SEMINARA:

–  ZA UPRAVLJANJE RIJEČNIM PROTOCIMA RADI EKOLOŠKOG INTEGRITETA I
 –  ZA PLANIRANJE ADAPTACIJE – PRAKSA BIH I EU i METODOLOŠKA UPUTSTVA

 

Tokom mjeseca jula 2021. godine, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je održao dvije sesije stručnih radionica vezano za upravljanje riječnim protocima radi ekološkog integriteta, sa ciljem jačanja kapaciteta relevantnog vladinog osoblja u pogledu planiranja prilagođavanja na klimatske promjene, finansiranja i sprovođenja inicijativa.

Uz aktivno učešće predstavnika relevantnih Ministarstva,  predstavnika Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Javne ustanove Vode Srpske, Hidrometeoroloških zavoda FBiH i RS, prve dvije stručne radionice su  omogućile efikasniju razmjenu iskustava i načina za određivanje ekološki prihvatljivog protoka, kako se bi se planirala održiva politika voda u uslovima nadolazećih klimatskih promjena i njihovih uticaja na režime malih voda.

Radionice su bile osmišljene s ciljem da učesnici steknu znanje i praktične vještine povezane sa procjenom ekološki prihvatljivih protoka, te da prošire perspektive učesnika u pogledu klimatskih promjena.

Radionica na Jahorini, 01 i 02 juli 2021. godine

 

Prva sesija stručnih radionica, održana je 01 i 02 jula 2021. godine, u hotelu Termag na Jahorini. Teme koje su prezentovane na  prvoj sesiji su sledeće:

 1. Klimatske promjene i režim protoka, ekološki prihvatljiv protok
 2. Vodoprivredni i ekološki aspekt protoka nizvodno od brana i riječnih zahvata
 3. Ekološki prihvatljiv protok u zakonodavstvu EU i pregled međunarodne prakse sa ekološki prihvatljivim protokom i dobrim praksama, naročito u EU
 4. Hidrološki monitoring u Republici Srpskoj
 5. Uspostavljanje i program hidrološkog monitoringa u FBiH
 6. Ekohidrologija i hidroekologija kao bitni koncept zaštite vodotoka
 7. Ekološki prihvatljiv protok u važećoj zakonskoj regulativi FBiH i postojeće metode određivanja ekološki prihvatljivog protoka u FBiH
 8. Metode za određivanje ekološki prihvatljivog protoka (primjeri iz prakse)
 9. Program monitoringa kvaliteta voda

 Radionica na Igmanu, 07 i 08. juli 2021. godine

 

Druga sesija stručnih radionica, održana je 07 i 08 jula 2021. godine, u hotelu Monti na Igmanu.

Teme koje su prezentovane na  drugoj sesiji su sledeće:

 1. Jako modifikovana vodna tijela i izuzeci – prijedlog jako izmjenjenih vodnih tijela i određivanje jako modifikovanog vodnog tijela u FBiH
 2. Uticaj promjene vodnog režima na biološku raznovrsnost – Potrebe očuvanja ekosistema, poboljšanje vodnih režima
 3. Ihtiocenoze u odredjivanju ekoloski prihvatljivog protoka-znacaj i izazovi
 4. Uloga karstnih vrela u ekosistemu – monitoring i zaštita
 5. Uticaj klimatskih promjena i antropogenih zahvata na hidrološki režim izvora i otvorenih vodotoka
 6. Procjena hidroloških pritisaka i uticaja u Republici Srpskoj
 7. Procjena hidroloških pritisaka i uticaja u FBiH
 8. Identifikacija mjera u cilju postizanja hidrološkog režima koji je u skladu sa ciljevima životne sredine, odnosno koji treba da obezbjedi zaštitu EPP
 9. Učešće javnosti.

Treća i četvrta sesija stručnih radionica bila je usmjerena na povećanje kapaciteta relevantnih institucija da ugrade ciklus planiranja adaptacije na klimatske promjene u redovnu praksu kroz procjenu, određivanje prioriteta i provođenje akcija adaptacije na osnovu trenutnog planiranja adaptacije u BiH, NAP-ovog dokumenta BiH i prakse zemalјa EU, i održana je tokom septembra i oktobra 2021. godine.

Treća sesija stručnih radionica održana je u Neumu, 16 i 17 .09.2021. godine. Teme koje su prezentovane na  ovoj sesiji su sledeće:

 1. Proces planiranja i finansiranja adaptacija na klimatske promjene u EU i BiH (Strategija, NAP, Green deals),
 2. Zakonski i institucionalni okviri za provođenje mjera adaptacije u Republici Srpskoj,
 3. Zakonski i institucionalni okviri za provođenje mjera adaptacije u Federaciji BiH,
 4. Standardne Operativne procedure za razmjenu podataka u službi prilagođavanja klimatskim promjenama u Republici Srpskoj,
 5. Standardne Operativne procedure za razmjenu podataka u službi prilagođavanja klimatskim promjenama u FbiH,
 6. Procjena uticaja klimatskih promjena na hidrološki režim na slivu rijeke Vrbas,
 7. Razumijevanje i procjena rizika i ranjivosti i adaptacija na klimatske promjene u Evropi i BiH,
 8. Mogućnosti utvrđivanja i provođenja adaptacija na suše.

Radionica u Neumu, 16 i 17. septembar 2021. godine

 

Četvrta sesija stručnih radionica održana je na Jahorini, u hotelu Termag 30.09 i 01.10.2021. godine. Teme koje su prezentovane na  ovoj sesiji su sledeće:

 1. Odabir najprikladnijih mogućnosti adaptacije (višekriterijska analiza, kombinacija opcija za učinkovitu adaptaciju),
 2. Metodološki pristup i praktični primjeri planiranja mjera adaptacija na klimatske promjene u EU – Nemačka, Hamburg,
 3. Sistem praćenja, izvještavanja i ocjenjivanja (institucionalna odgovornost za koordinaciju procesa i izvještavanje o rezultatima),
 4. Mogućnosti utvrđivanja i provođenja adaptacija na poplave,
 5. Indikatori za sistem praćenja, izvještavanja i ocjenjivanja, prakse zemalja koje rade sa indikatorima adaptacije, informiranje, komuniciranje i podizanje svijesti o načinima monitoringa adaptacije,
 6. Planiranje i provođenje mjera adaptacija na bujične poplave – Model osetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava sliva rijeke Vrbas,
 7. Planiranje i sprovođenje mjera adaptacija na klimatske promjene primjenom NBS metoda (prirodom inspirisanih rješenja) i
 8. Uticaj klimatskih promena na vodne resurse i vodoprivrednu infrastrukturu i neophodne mere za ublažavanje nepovoljnih uticaja.

Radionica na Jahorini, 30.9. – 01.10.2021. godine

 

Provođenje radionica je održana po principu “hibridnog” modela radionica koji podrazumjeva ograničen broj ljudi sa fizičkim prisustvom (u skladu sa preporukama zdravstvenog sektora) i određen broj “na daljinu” učesnika do predviđenog broja učesnika relevantnih institucija putem platforme “Microsoft Teams meeting”.

Imajući u vidu odličnu sveukupnu ocjenu treninga na temu adaptacija na klimatske promjene (4,77 od 5), organizator smatra da su radionice sprovedene na najvišem stručnom i organizacionom nivou te da se iste mogu smatrati veoma uspješnim imajući u vidu novostečena saznanja o procesima adaptacija na klimatske promjene kod nas i u svijetu.