Posted on
PLAN UPRAVLJANJA RIZIKOM OD POPLAVA ZA SLIV RIJEKE VRBAS REPUBLIKE SRPSKE   Projekat „Plan upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Vrbas Republike Srpske“, poslije „Strategije upravljanja vodama Republike Srpske“ jedan je od najznačajnijih dokumenata sektora voda, jer predstavlja prekretnicu na planu i planerskog i operativnog upravljanja vodama u Republici Srpskoj. Razloga za takvu ...
Više

Posted on
Idejno rješenje navodnjavanja poljoprivrednih površina u Semberiji, Opština Bijeljina (10.000 ha) sa Pilot projektom Sistema za navodnjavanje BNZ-5 u Donjem Crnjelovu na površini od 500 ha   Idejnim rješenjem razmatran je razvoj irigacionih sistema  na području  Semberije na površini od 10.000 ha. Izvor vodosnabdijevanja je postojeća kanalska mreža koja u periodima malovođa zahvata vodu iz rije...
Više

Posted on
Studija određivanja ekološki prihvatljivog protoka na sedam profila na rijekama Neretvi i Trebišnjici   „Studija kojom će se utvrditi ekološki prihvatljiv protok (EPP) Neretve i Trebišnjice“ je dio „Projekta upravljanja Neretvom i Trebišnjicom“, sadržan u okviru Komponente 2 „Poboljšano upravljanje i korištenje močvarnih ekosistema i biološke raznolikosti“, tačka 2.3. „Unapređenje rada aku...
Više

Posted on
Elaborat - Istraživanje, praćenje i obrada podataka radi utvrđivanja ekološki prihvatljivog protoka nizvodno od brane HET 2   Cilj ovog Elaborata je prilagođavanje potreba stanovništva regije, kroz korištenje vode za proizvodnju električne energije i obezbjeđenje čiste vode za vodosnabdjevanje uz maksimalnu brigu o zaštiti životne sredine. Naročito projekti u oblasti voda treba da poboljša...
Više

Posted on
Elaborat procjene ekološki prihvatljivog protoka na rijeci Drini, nizvodno od HE Višegrad, na potezu urbanog područja grada Višegrada   Ovim Elaboratom se definiše ekološki prihvatljiv protok (EPP), koji će biti primjeren ovom konkretnom sistemu i koji će posmatrati EPP sa detaljnim prilagođavanjem hidrauličkim, klimatološkim i ekološkim stanjima na mjerodavnoj riječnoj dionici rijeke Drin...
Više

Posted on
Procjena stanja ihtiofaune na akumulacijama Bileća i Trebinje sa planom zaštite i održivim korištenjem - Studija -   Ključni atribut Sistema Trebišnjice je upravo njegov integralni, višenamjenski karakter, kojim se realizuje složena struktura ciljeva. Pored hidroenergetike, koja je kao visoko profitabilni sistem postala i okosnica razvoja Sistema i generator za realizaciju niza drugih cilj...
Više

Posted on
Trening za Integralno upravljanje vodnim resursima i prilagođavanje na klimatske promjene u BiH   Projekat „Integralno upravljanje vodnim resursima i prilagođavanje na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini“ se sastojao iz organizacije treninga u tri sesije. Prva sesija održana je u Neumu, od 17 - 19.6.2019. godine, druga na Vlašiću od 07 - 09.10.2019. godine, a posljednja, treća sesija ...
Više

Posted on
Obnova i inovacija Karte erozije za teritoriju Republike Srpke (JU „Vode Srpske“, 2006 – 2015)   Geoprostor Republike Srpske odlikuje se prisustvom velikog broja površina na kojima dominiraju erozioni procesi različitog intenziteta. Preduslovi za razvoj erozionih procesa su geološko-geomorfološke specifičnosti, hidrološke, pedološke i klimatološke karakteristike, stanje šumskog fonda, te ...
Više

Posted on
Novelacija Karte erozije, izrada katastra bujičnih slivova i Modela osjetljivosti na pojavu i razvoj bujičnih poplava  za sliv rijeke Vrbas (Projekat Mapa opasnosti i rizika od poplava za sliv rijeke Vrbas, UNDP - BIH, 2017)   Prema podacima Izvještaja o uticaju klimatskih promjena na sliv rijeke Vrbas, koji upućuju na činjenicu da se u budućem periodu do kraja vijeka (do 2100. godine) može oč...
Više

Posted on
VLADA REPUBLIKE SRPSKE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA (APCU)  IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POPLAVA RIJEKE DRINE U BIH STUDIJA HIDROLOŠKO-MORFOLOŠKA I HIDRAULIČKA ANALIZA STRUJANJA I UTICAJA VELIKIH VODA  NA PLAVLJENJE LIJEVE OBALE RIJEKE DRINE NA POTEZU PAVLOVIĆA MOSTA I PRISTUPNOG PUTA   (Zavod za vodopr...
Više

Posted on
MH “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE a.d. “ZP ”HIDROELEKTRANE NA TREBIŠNJICI a.d.” TREBINJE IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKAT POVEĆANJE PROPUSNE MOĆI KORITA RIJEKE TREBIŠNJICE  KROZ URBANI DIO GRADA (Zavod za vodoprivredu, Bijeljina, 2021)   Hidrosistem „Trebišnjica“ (HET) jedan je od najvećih i najsloženijih integralnih vodoprivrednih sistema na području Južne Evrope i najveći je razvojni...
Više

Posted on
Resursni dokument o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje uz rijeku Drinu (Zavod za vodoprivredu, Bijeljina, 2019)   U novembru 2019. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina, pripremio je resursni dokument o monitoringu voda i razmjeni podataka za priobalne zemlje uz rijeku Drinu. Ovaj dokument je dio tekućeg projekta „Drina Nexus follow-up project“, koji provodi E...
Više

Posted on
IDEJNI I GLAVNI PROJEKAT Uređenje lijeve obale rijeke Drine na potezu od ušća rijeke Križevice do ušća Glogovske rijeke sa izgradnjom nasipa u cilju odbrane od poplava (Zavod za vodoprivredu, Bijeljina & CHT Hidropoint, Banja Luka & HEC, Banja Luka, 2020)   Opasnost i rizik od poplava rijeke Drine, Križevice i Glogovske rijeke na području projektnih aktivnosti u opštini Bratunac, p...
Više

Posted on
UNDP - BIH STUDIJA EKONOMSKIH UTICAJA KLIMATSKIH PROMJENA NA HIDROENEREGTSKI SEKTOR  U REPUBLICI SRPSKOJ – VIŠENAMJENSKI HIDROENEREGTSKI SISTEMA TREBIŠNJICA (Energoprojekt – Hidroinženjering ad., Beograd & Zavod za vodoprivredu, Bijeljina, 2019-2020)   Višenamjenski sistem za korišćenje, uređenje i zaštitu voda sliva rijeke Trebišnjice – „Trebišnjica“ jedan je od najvećih i konfiguraci...
Više

Posted on
STRUČNO MIŠLJENЈE O ISPUNЈENOSTI USLOVA ZA PRODUŽENЈE ROKA VAŽENЈA  VODNE DOZVOLE  ZP RITE GACKO A.D. GACKO   Tokom mjeseca juna 2020. godine, za potrebe ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko, u Zavodu je izrađen dokument “Stručno mišljenje o ispunjenosti uslova za produženje roka važenja vodne dozvole ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko”. Uvidom u dostavlјenu tehničku dokumentaciju i detalј...
Više