Posted on
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVOĐENJA VODA HE „DABAR“  I VODA DABARSKOG POLJA, SA SVIM PREDRADNJAMA   Razradom Idejnog rješenja odvodnje voda HE Dabar i dijela gravitirajućih sopstvenih voda Dabarskog polja energetskim kanalom u Dabarskom polju, analizirani su hidrološki, hidraulički, tehničko-tehnološki i prostorno-planski aspekti koji su bitni za projektovanje ovog višenamjenskog objekta. Po...
Više

Posted on
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA VODNOG REŽIMA I KORITA RIJEKE VRBAS KROZ URBANO PODRUČJE GRADA BANJA LUKE   Izradom dokumenta “Mape opasnosti i mape rizika od poplava na slivu rijeke Vrbas u BiH” definisani su uzroci i obimi plavljenja velikim računskim vodama rijeke Vrbas na području Grada Banja Luka, te potrebne mjere sanacije, rekonstrukcije i dogradnje na objektima zaštite od velikih voda na ...
Više

Posted on
 IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POPLAVA RIJEKE DRINE U BiH. ZAŠTITA OD POPLAVA PODRUČJA GRADA BIJELJINE OD VELIKIH VODA RIJEKE DRINE   U oktobru 2016. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je završio sa izradom i predajom finalnih i revidovanih verzije svih dijelova projektne dokumentacije ugovorene Ugovorom broj BA-DFPP-IDA 5444-QCBS-BL-CS-15-001. Objekat nasipa na l...
Više

Posted on
 PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA NA PODRUČJU OBLASNOG RIJEČNOG SLIVA RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Krajem 2016. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je uradio Preliminarnu procjenu rizika od poplava na području Oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj. Za dio teritorije Republike Srpske, koje gravitira mediteranskom slivu, odnosno Oblasnom ...
Više

Posted on
PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE OBLASNI RIJEČNI SLIV (DISTRIKT) RIJEKE SAVE   Zavod je 2014. godine završio izradu Preliminarna procjena rizika od poplava na području Republike Srpske Oblasni riječni sliv (ditrikt) rijeke Save. Projekat je imao za cilj da poboljša  preduslove za prognoziranje poplava i rano upozoravanje kod međusobno povezani državnih i...
Više

Posted on
  PLAN UPRAVLJANJA RIJEČNIM SLIVOM NERETVE I TREBIŠNJICE, PLAN UPRAVLJANJA OBLASNIM RIJEČNIM SLIVOM (DISTRIKTOM) RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ (NACRT)   Za potrebe razvoja sistema upravlјanja riječnim slivovima Neretve i Trebišnjice državama Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj 2003. godine su odobrena, od strane Svjetske banke, odnosno od strane njene fondacije Global Enviro...
Više