Posted on
IZRADA HIDRAULIČKIH STUDIJA I MATEMATIČKIH MODELA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA GRADIŠKE SA PLANOM NJIHOVOG RAZVOJA Konzorcijum Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina i Institut za hirotehniku i vodno ekološko inženjerstvo Građevinskog Fakulteta u Beogradu izradio je tokom 2019. godine dva ključna strateško-razvojna dokumenta iz oblasti komunalne infrastrukture pod nazivom „Izrada matema...
Više

Posted on
IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA RAZVOJA NAVODNJAVANJA NA PODRUČJU NASELJA SKLANI OPŠTINA SREBRENICA    Studijom „Održivi razvoj irigacionih površina na području Republike Srpske“ definisano je stanje navodnjavanja i mogući razvoj irigacionih površina na području Republike Srpske, gdje su sagledane najznačajnije poljoprivredne površine koje po svojoj veličini, prostornoj koncentrisanosti ...
Više

Posted on
NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA U REPUBLICI SRPSKOJ - II FAZA   Predmet projekta je nastavak vršenja nadzora, odnosno praćenje objekata u garantnom (DNP) periodu koji su izvedeni u sklopu projekta "Hitne mjere oporavka od poplava - rekonstrukcija i dogradnja sistema zaštite od poplava u Republici Srpskoj 2016. – 2019. godine" – Nadzor druga faza, čiji je Investitor ...
Više

Posted on
Nadzor nad izgradnjom pumpne stanice "Usora" u Doboj UNDP BiH   Zavod za vodoprivredu je po osnovu Ugovora o vršenju nadzora br. UNDPBIH-18-161-LID-ZAVODZAVODOPRIVREDU-I, od 30.08.2018, sklopljenog između UNDP BiH i Zavoda za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina, izvršio izvođački nadzor nad izvođenjem građevinskih, hidrotehničkih i elektro radova na izgradnji objekta pumpne stanice „Usora“, Dobo...
Više

Posted on
ADAPTACIJA ZATVARAČNICE I PUMPNE STANICE U REZERVOARU DOBOJ – IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE “RAJČINOVAC” – VDS DOBOJ   Predmet projekta je bila rekonstrukcija zatvaračnice postojećeg rezervoara “Rajčinovac” u Doboju i zamjena pumpnih agregata za II I III visinsku zonu, te spuštanje kote usisa za pumpe čime bi se u potpunosti iskoristio postojeći kapacitet rezervoar...
Više

Posted on
Konsultantske usluge - Nadzor nad izgradnjom sistema za navodnjavanje BNZ-5 na teritoriji Opštine Bijeljina - Donje Cnjelovo Ministarstvo poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata – APCU   Predmet projekta je izgradnja Sistema navodnjavanja Pilot područja, koje je prema prethodnom Idejnom rješenju odabrano na osnovu višekriterijumske analize...
Više

Posted on
IZRADA MAPA OPASNOSTI I MAPA RIZIKA OD POPLAVA ZA SLIV RIJEKE VRBAS U BIH   Projekat izrade Mapa opasnosti i mapa rizika na slivu rijeke Vrbas predstavlja pilot projekat sagledavanja opasnosti i rizika od plavljenja na nivou kompletnog sliva rijeke Vrbas u BiH. Imajući u vidu da je u najskorijem roku planirana izrada mapa opasnosti i rizika na kompletnoj teritoriji BiH od izuzetnog značaja...
Više

Posted on
TG 27 - PRIPREMA GLAVNIH PROJEKATA (IDEJNOG I GLAVNOG) ZA MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA NA SJEVEROZAPADU REPUBLIKE SRPSKE (SANA, GOMJENICA, OBODNI KANAL I BUBNJARICA)   U okviru Projektnog zadatka definisan je obim radova i zadaci za pripremu Idejnog rješenja i Glavnog projekta “PM 899.1 Drenažni kanali – plavljenje rijeke Sane u centru Prijedora”. Projektni zadatak je podjeljen na dva dijela, ...
Više

Posted on
RAZVOJ IRIGACIONIH SISTEMA NA PODRUČJU VOĆNJAKA U POTKOZARJU, OPŠTINA GRADIŠKA - GLAVNI PROJEKAT   Projektni zadatak je obuhvatio izradu Idejnog rješenja navodnjavanja voćnjaka u Potkozarju i Glavni Projekat za izabrana dva podsistema zajedno sa transportnim cjevovodom dužine 30 km. Inicijalni obuhvat navodnjavanja iznosi 1.500 ha je proširen na 6.000 ha perspektivnih površina na kojima j...
Više

Posted on
GLAVNI OPERATIVNI PLAN (GOP) ODBRANE OD POPLAVA ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Pod zaštitom od štetnog djelovanja voda podrazumijeva se: provođenje aktivnosti i mjera u cilјu smanjenja ili sprečavanja ugroženosti lјudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda i otklanjanje poslјedica njihovog djelovanja. Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se...
Više

Posted on
IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVOĐENJA VODA HE „DABAR“  I VODA DABARSKOG POLJA, SA SVIM PREDRADNJAMA   Razradom Idejnog rješenja odvodnje voda HE Dabar i dijela gravitirajućih sopstvenih voda Dabarskog polja energetskim kanalom u Dabarskom polju, analizirani su hidrološki, hidraulički, tehničko-tehnološki i prostorno-planski aspekti koji su bitni za projektovanje ovog višenamjenskog objekta. Po...
Više

Posted on
IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA VODNOG REŽIMA I KORITA RIJEKE VRBAS KROZ URBANO PODRUČJE GRADA BANJA LUKE   Izradom dokumenta “Mape opasnosti i mape rizika od poplava na slivu rijeke Vrbas u BiH” definisani su uzroci i obimi plavljenja velikim računskim vodama rijeke Vrbas na području Grada Banja Luka, te potrebne mjere sanacije, rekonstrukcije i dogradnje na objektima zaštite od velikih voda na ...
Više

Posted on
 IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POPLAVA RIJEKE DRINE U BiH. ZAŠTITA OD POPLAVA PODRUČJA GRADA BIJELJINE OD VELIKIH VODA RIJEKE DRINE   U oktobru 2016. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je završio sa izradom i predajom finalnih i revidovanih verzije svih dijelova projektne dokumentacije ugovorene Ugovorom broj BA-DFPP-IDA 5444-QCBS-BL-CS-15-001. Objekat nasipa na l...
Više

Posted on
 PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA NA PODRUČJU OBLASNOG RIJEČNOG SLIVA RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Krajem 2016. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je uradio Preliminarnu procjenu rizika od poplava na području Oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj. Za dio teritorije Republike Srpske, koje gravitira mediteranskom slivu, odnosno Oblasnom ...
Više

Posted on
PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE OBLASNI RIJEČNI SLIV (DISTRIKT) RIJEKE SAVE   Zavod je 2014. godine završio izradu Preliminarna procjena rizika od poplava na području Republike Srpske Oblasni riječni sliv (ditrikt) rijeke Save. Projekat je imao za cilj da poboljša  preduslove za prognoziranje poplava i rano upozoravanje kod međusobno povezani državnih i...
Više