IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA RAZVOJA NAVODNJAVANJA NA PODRUČJU NASELJA SKLANI OPŠTINA SREBRENICA 

 

Studijom „Održivi razvoj irigacionih površina na području Republike Srpske“ definisano je stanje navodnjavanja i mogući razvoj irigacionih površina na području Republike Srpske, gdje su sagledane najznačajnije poljoprivredne površine koje po svojoj veličini, prostornoj koncentrisanosti pogodnoj za realizaciju ekonomičnih velikih sistema, zemljišnom potencijalu, odnosno proizvodnim mogućnostima, imaju regionalni značaj i mogu da predstavljaju bazu razvoja poljoprivredne i prehrambene industriije Republike Srpske.

Iako poljoprivredne površine na području Skelana predstavljaju skromnije zemljišne resurse, razvoj manjih sistema, specijalizovanih za jagodasto voće, aroniju i ratarske kulture, stvorio bi povoljne uslove za zadržavanje radno sposobnog stanovništva na ovom području.

Područje projekta

Područje projekta (slika 1.) se nalazi na jugoistočnom području opštine Srebrenica u mjesnoj zajednici Skelani. Bruto površina iznosi cca. 1.106 ha, sa južne i istočne strane ograničeno je rijekom Drinom i proteže se ka padinama planine Osat, a visinski je pozicionirano između kota 215 i  300 mn.m, koja predstavlja i gornju visinsku granicu navodnjavanja na ovom području.

Slika 1.  Pregledna karta područja projekta navodnjavanja u naselju Skelani

Makro  područje na kome su registrovane poljoprivredene povšine prostire se na lijevoj obali rijeke Drine od HE „Bajina Bašta“, pa nizvodno do granice sa opštinom Bratunac u dužini od cca. 22 km. Sastoji se iz četiri zasebna podpodručja: podpodručje Peći kao najuzvodnije sa bruto površinom od 237 ha, podpodručje Skelanskog polja sa površinom od 344 ha, podpodručje Bujakovića rijeka sa površinom od 261 ha i najnizvodnije podpodručje Crvičkog polja sa površinom od 264 ha.

Većina obradivog zemljišta smještena je u tri nizvodnija podpodručja i to Skelansko polje, Bujakovića rijeka i Crvičko polje, dok je na najuzvodnijem podpodručju Peći značajno manje obradivih površina i poljoprivredna proizvodnja nije intenzivna, kao u ostala tri područja. Na ovim područjima sa  razvijenom poljoprivrednom proizvodnjom registrovano je prvenstveno uzgajanje malinai aronije, gdje su   evidentni neiskorišćeni  potencijali i mogućnost obezbjeđenja ekonomske koristi. Pored uzgajanja malina i aronije prisutne su i ostale polјoprivredne kulture, žitarice i ratarstvo, koje se razvojem navodnjavanja može dodatno unaprijediti i povećati obim površina i poljoprivredne proizvodnje.

Cilj projekta

Osnovni cilj ovog projekta kroz izradu projekne dokumentacije (Idejnog rješenja i Glavnog projekta), a kasnije i kroz izvođenje radova  je razvoj irigacionih sistema na području naselja Skelani,  opština Srebrenica, na bruto površinama od 1.106 ha, čime bi se ostvarila dodatna podrška razvoju intenzivne poljoprivredne proizvodnje na ovom izuzetno nerazvijenom području. Kroz razradu projektnih rješenja faznog razvoja, predložiće se ravnomjeran razvoj irigacionih površina, uvažavajući socijalne aspekte na razmatranom projektnom području.