GLAVNI OPERATIVNI PLAN (GOP) ODBRANE OD POPLAVA ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ

 

Pod zaštitom od štetnog djelovanja voda podrazumijeva se: provođenje aktivnosti i mjera u cilјu smanjenja ili sprečavanja ugroženosti lјudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda i otklanjanje poslјedica njihovog djelovanja.

Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na odbranu od poplava i leda na vodotocima, zaštitu od erozije i bujica i mjere zaštite i otklanjanja poslјedica od iznenadnog zagađenja voda prouzrokovanih poplavama.

Za provođenje mjera zaštite od poplava i leda, u vrijeme neposredne opasnosti od pojave velikih‐poplavnih voda, u vrijeme trajanja poplava i otklanjanja poslјedica poplava, donose se planovi aктивнe oдбрaнe oд пoплaвa тj. Oпeрaтивни плaнoви oдбрaнe oд пoплaвa.

Zavod za vodoprivredu je potpisao Ugovor br. 12/8.02-3254-13/17, о izradi „Glavnog operativnog plana (GOP-a) odbrane od poplava na području Oblasnog riječnog sliva Trebišnjice u Republici Srpskoj“:

   • Ugovor potpisan 16.08.2017. godine;
   • Rok izrade 180 kalendarskih dana;
   • Prva prezentacija 12.10.2017. godine, upoznavanje stakeholdera sa ciljevima izrade GOP-a;
   • Dostavljena radna verzija 26.12.2017. godine na usaglašavanje sa stake holders-ima koji učestvuju u procesu odbrane od poplava i konstantan rad sa predstavnicima JU Vode Srpske, HET Trebinje, RITE Gacko, Civilnom zaštitom i lokalnim upravama na usaglašavanju detalja plana;
   • U toku je usaglašavanje finalne verzije Glavnog operativnog plana.

Prostor koji je predmet obrade, odnosno Oblasni riječni sliv rijeke Trebišnjice je područje koje pokriva slivove rijeka Trebišnjice i Neretve na teritoriji Republike Srpske. Ima površinu od 4.058 km2 i nalazi se na samom jugo-istoku Bosne i Hercegovine. Od gore navedene površine, površina koja pripada slivu Trebišnjice iznosi 1.980 km2 ili 48,8%, a slivu Neretve 2.078 km2 ili 51,2%.

Obuhvata opštine: Trebinje, Bileća, Ljubinje, Berkovići, Nevesinje, Istočni Mostar, te dijelove opština Gacko i Kalinovik.

SADRŽAJ PLANA

I        OSNOVNI PRINCIPI I POLAZIŠTA;

II      POSTOJEĆI KONCEPT ZAŠTITE OD POPLAVA;

III     PODLOGE:

   1. Hidrološke podloge;
   2. Geodetske podloge;

IV     PODRUČJE GLAVNOG OPERATIVNOG PLANA;

V       ORGANIZACIJA, OBAVEZE I POČETAK REDOVNE I VANREDNE ODBRANE OD POPLAVA;

VI     TEHNIČKE MJERE KONTROLE POPLAVA;

VII   GLAVNI OPERATIVNI PLAN ODBRANE OD POPLAVA OBLASNOG RIJEČNOG SLIVA RIJEKE TREBIŠNJICE;

VIII  PODJELA POPLAVNIH PODRUČJA I OBJEKATA ZA ODBRANU OD POPLAVA GOP-A PO SEKTORIMA I POTEZIMA;

IX     ZAVRŠNA RAZMATRANJA;

ORGANIZACIJA, OBAVEZE, POČETAK REDOVNE I VANREDNE ODBRANE OD POPLAVA

  • Organizacija aktivne odbrane od poplava;
  • Obaveze, prava i odgovornosti učesnika u provođenju aktivne odbrane od poplava;
  • Obaveze i odgovornosti JU „Vode Srpske“;
  • Dužnosti, ovlaštenja i odgovornosti Glavnog rukovodioca odbrane od poplava, odnosno zamjenika Glavnog rukovodioca odbrane od poplava;
  • Obaveze i odgovornosti Područnog rukovodioca odbrane od poplava, odnosno zamjenika područnog rukovodioca odbrane od poplava;
  • Obaveze i odgovornosti Sektorskog rukovodioca odbrane od poplava, odnosno zamjenika Sektorskog rukovodioca odbrane od poplava;
  • Obaveze i odgovornosti Poteznog rukovodioca odbrane od poplava;
  • Obaveze i odgovornosti pravnih i fizičkih lica koja su korisnici akumulacija sa obezbjeđenim retenzionim prostorom za prihvat talasa velikih voda;
  • Poslovi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede;
  • Obaveze Republičkog hidrometeorološkog zavoda;
  • Obaveze provođenja mjera zaštite i spašavanje na vodi i pod vodom.

 

TEHNIČKE MJERE KONTROLE POPLAVA

  • Mjere i aktivnosti koje se moraju preduzeti u vrijeme opasnosti od pojave velikih voda;
  • Mjere i aktivnosti koje se moraju preduzeti u vrijeme trajanja poplava;
  • Odbrana od leda;
  • Mjere i aktivnosti otklanjanja posljedica poplava;
  • Sistem veza, način prikupljanja meteoroloških i hidroloških podataka i način obavještavanja o pojavi poplava i preduzetim mjerama.