ADAPTACIJA ZATVARAČNICE I PUMPNE STANICE U REZERVOARU DOBOJ – IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE “RAJČINOVAC” – VDS DOBOJ

 

  • Predmet projekta je bila rekonstrukcija zatvaračnice postojećeg rezervoara “Rajčinovac” u Doboju i zamjena pumpnih agregata za II I III visinsku zonu, te spuštanje kote usisa za pumpe čime bi se u potpunosti iskoristio postojeći kapacitet rezervoara.
  • U sklopu građevinskog dijela projekta projektovana je sanacija i rekonstrukcija konstruktivnih i ostalih elemenata postojećeg objekta pumpne stanice i zatvaračnice.
  • Hidromašinskim dijelom projekta predviđena je nabavka i ugradnja novih pumpnih agregata.
  • U sklopu Elektro dijela izvršeno je projektovanje svih neophodnih elektro instalacija.
  • Investitor je bio “Vodovod” a.d. Doboj
  • Vrijeme izrade projektne dokumentacije je april 2019.god.