IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA REKONSTRUKCIJU I PROŠIRENJE SISTEMA VODOSNABDIJEVANJA U GRADU DOBOJU

 

U sklopu Glavnih projekata rekonstrukcije i dogradnje vodovodnog sistema Doboj, Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je tokom 2020. godine izradio tri glavna projekta:

      1. GLAVNI PROJEKAT - IZVORIŠTE ,,PRIDJEL”(ADE) u kome se daju tehničke specifikacije za razvoj novog izvorišta i uvođenja novih količina pitke vode u sistem vodosnabdijevanja Grada Doboja aktiviranjem 1 reni bunara u prvoj fazi. Perspektivno izvorište Pridjel u vodosnabdijevanju Grada Dobija  će se razvijati u budućem periodu sa izradnjom tri bunara iste konstrukcije i izdašnosti, što će u konačnoj izgrađenosti obezbjediti do 45 L/s dodatnih količina sirove vode koje će se upumpavati u izvorište Luke. To je za Grad Doboj značajna količina, koja će biti ključna za funkcionalan rad sistema u periodima malovođa. Dezinfekcija vode će se obavljati na izvorištu Luke u svima fazama izgrađenosti;
      1. GLAVNI PROJEKAT POTISNOG CJEVOVODA OD IZVORIŠTA ,,PRIDJEL” DO IZVORIŠTA ,,LUKEdaje tehničko rješenje transporta novih količina voda sa izvorišta ,,Pridjel“ do spoja sa postojećom vodovodnom mrežom na izvorištu ,,Luke”. Potisni cjevovod je dužine 1,75 km, projektovan je od polietilenskih cijevi PEHD100, SDR 17, DN/dn=315/277,6 mm i nazivnog pritiska NP 10 bara;
      2. GLAVNI PROJEKAT REKONSTRUKCIJE DIJELA VODOVODNE MREŽE I IZGRADNJE NOVE VODOVODNE MREŽE U NASELJU VELIKA BUKOVICA U DOBOJU ima za cilj smanjenje gubitaka u mreži i da obezbijedi sigurnu i stabilnu isporuku vode do krajnjih korisnika prema proširenju koje je definisano projektnim zadatkom. Izgradnjom cjevovoda većeg kapaciteta se stvaraju uslovi da u budućem periodu dođe do proširenja vodovodne mreže, a samim tim i do povećanja broja korisnika vodovodnog sistema. To je za Grad Doboj i Vodovod značajno, s obzirom na ulaganja i uloženi napor u razvoj sistema u prethodnom periodu. Projektovani cjevovod je ukupne dužine 3,8 km, od polietilenskih cijevi PEHD100, SDR 17, prečnika DN160mm,110mm i 90mm i nazivnog pritiska NP 10 bara.

 

 

Slika 1. Pregledna karta područja projekta sa naznačenim reni bunarom na novom izvorištu ,,Pridjel, potisnim cjevovodom do izvorišta ,,Luke“ i glavnim distributivnim cjevovodom u Velikoj Bukovici

 

 

Slika 2. Trasa potisnog cjevovoda (crvena linija) od izvorišta ,,Pridjel” do izvorišta „Luke“ u Doboju

 

 

Slika 3. Dispozicija reni bunara na izvorištu ,,Pridjel”

 

 

Slika 4. Šema montaže bunarskih cijevi