IZRADA HIDRAULIČKIH STUDIJA I MATEMATIČKIH MODELA VODOVODNOG I KANALIZACIONOG SISTEMA GRADIŠKE SA PLANOM NJIHOVOG RAZVOJA

Konzorcijum Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina i Institut za hirotehniku i vodno ekološko inženjerstvo Građevinskog Fakulteta u Beogradu izradio je tokom 2019. godine dva ključna strateško-razvojna dokumenta iz oblasti komunalne infrastrukture pod nazivom „Izrada matematičkog modela vodovodnog i kanalizacionog sistema Gradiške sa planom njihovog razvoja“.

Studija je sistematizovana i organizovana u dvije logičke cjeline po određenim oblastima koje se u njoj obrađuju, odnosno na segment vodosnabdijevanja i kanalisanja upotrebljenih voda, uključujući Svodni izvještaj u kome je dat rezime analiza i zaključaka iz dva navedena segmenta. Iako u samom nazivu nije striktno navedeno Studije su se bazirale na obimnim ciljanim terenskim mjerenjima, rezultatima hidrauličkih analiza u matematičkim modelima za postojeće stanje, predložene su mjere sanacije i rekonstrukcije vodovodnog i kanalizacionog sistema, a nakon planiranih mjera stabilizacije i povećanja efikasnosti sistema, realizovani su matematički modeli razvojnog koncepta vodovodnog i kanalizacionog sistema, na osnovu kojih su definisani tehnički razvojni scenario u skladu sa pravilima struke i ključnim tehničkim i ekološkim zahtijevima.

Kao veoma značajno i ključno, kroz izradu Studija pored navedenih tehničkih zadataka uspostavljanja funkcionalnosti postojećih sistema vodosnabdijevanja i kanalisanja upotrebljenih voda sa prečišćavanjem se značajna pažnja posvetila zaštiti kvaliteta izvorišta „Žeravica“. Pošto je „Žeravica“ jedini izvor javnog servisa vodosnabdijevanja koji za sada u veoma izgrađenom krugu uže i šire zaštitne zone ima značajan broj stambenih jedinica koje nisu priključene na javni servis kanalisanja i uz to je prisutno značajno bavljenje poljoprivredom u tim zonama, indikativno je da za sada u ograničenim uslovima zahvatanja ovo izvorište  zahvata sirovu vodu dobrog kvaliteta. Ovim Studijama se ciljanim mjerama zahvatanja i monitoringa taj nivo mora zadržati i obezbjediti trajno zahvatanje dovoljnih količina sirove vode dobrog kvaliteta za javni servis vodosnabdijevanja Grada Gradiške, jer je to ujedno i esencijalni interes postojanja i razvoja ove lokalne zajednice.

 

Hidraulički model –  raspored čvorova, cjevovoda i objekata vodovodnog sistema Gradiške

 

 

Sprovedeni terenski istražni radovi sa različitom opremom za detekciju gubitaka u VDS Gradiška -  logeri šuma, korelatori, geofoni, mjerači protoka i pritiska

 

 

Dispozicija planske rekonstrukcije i dogradnje objekata i opreme na izvorištu Žeravica i vodovodnog sistema gradskog centra Gradiške – usvojena Varijanta II

 

 

Mjerno mjesto na gravitacionom ispustu kanalizacije uz PS Kej

 

 

Osnova i podužni presjek kroz objekte nove PS KEJ 2