STRUČNO MIŠLJENЈE O ISPUNЈENOSTI USLOVA ZA PRODUŽENЈE ROKA VAŽENЈA  VODNE DOZVOLE  ZP RITE GACKO A.D. GACKO

 

Tokom mjeseca juna 2020. godine, za potrebe ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko a.d. Gacko, u Zavodu je izrađen dokument “Stručno mišljenje o ispunjenosti uslova za produženje roka važenja vodne dozvole ZP Rudnik i Termoelektrana Gacko”.

Uvidom u dostavlјenu tehničku dokumentaciju i detalјnom terenskom prospekcijom terena, sagledan je uticaj površinskog kopa i termoelektrane Gacko sa svim svojim pratećim objektima na kvalitet voda, kako u kvantitativnom pogledu sa aspekta zahvatanja vode za potrebe RiTE Gacko-tehnička voda u tehnološkom procesu TE Gacko, (održavanja ekološki prihvatlјivog protoka u površinskim vodotocima na koje RiTE Gacko imaju uticaja) tako i u kvalitativnom pogledu (prihvatanje, tretman i disponiranje podzemnih, oborinskih i otpadnih voda koje pristižu na rudarski basen), odnosno uticaja tehnoloških i otpadnih voda sa TE na podzemne i površinske vode.

U sklopu uređenja riječnih režima, izvršen je uvid u stanje uređenosti korita i obala Gojkovića potoka, r.Mušnice – izmještene dionice uz Polјe „B“ – degradirano korito, izmješteno korito r.Mušnice preko prevoja Gelјa Ljut, izmješteno korito r.Mušnice uz put Gacko-Kula, linijskog sistema i objekata zaštite od brdskih i slivnih voda uz rudnik, zatim brane i akumulacije Klinje i Vrba, te  razmotrena ispunjenost uslova iz vodne dozvole za površinski kop Gračanica (br. 01/3-VA.5-1779-2/14 od 15.10.2014. godine), te njihovo izvršavanje (ili neizvršavanje).

Cilј ovakvog pristupa je bio da se u ovom Stručnom mišljenju preuzme i prikaže integralni pregled do sada utvrđenih obaveza i stepen njihovog izvršenja, odnosno definišu obaveze koje po tom osnovu proizilaze.

Obzirom na kompleksnost i obim započetih i planiranih aktivnosti, koje se odnose na uređenje vodnih režima, zaštitu i monitoring kvaliteta i kvantiteta voda, zaštitu životne sredine na širem području Gatačkog polјa ali i  u sklopu RiTE Gacko, Stručni tim je uz specifikaciju realno sagledanih i neophodnih obaveza konstatovao ispunjenost uslova iz postojeće Vodne dozvole i dao prijedlog mogućih unapređenja u domenu uređenja vodnih režima i održavanju vodnih tokova, nastavka postojećih i planiranih radova u zoni rudnika sa aspekta vodoprivrednih djelatnosti, očuvanja kvaliteta vodnih tokova i podzemnih voda, te vršenja monitoringa kvaliteta i kvantiteta vodnih tokova (rijeke Mušnice), ali i ostalih voda čija se produkcija vrši unutar RiTE Gacko, razvoja monitoringa površinskih i podzemnih voda i upravljanja vodoprivrednim sistemom i akumulacijama Vrba i Klinje.

Pogled na RiTE Gacko