Nadzor nad izgradnjom pumpne stanice "Usora" u Doboj

UNDP BiH

 

Zavod za vodoprivredu je po osnovu Ugovora o vršenju nadzora br. UNDPBIH-18-161-LID-ZAVODZAVODOPRIVREDU-I, od 30.08.2018, sklopljenog između UNDP BiH i Zavoda za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina, izvršio izvođački nadzor nad izvođenjem građevinskih, hidrotehničkih i elektro radova na izgradnji objekta pumpne stanice „Usora“, Doboj. Nadzor je redovno pratio izvođenje radova, isporuku opreme, ovjeravao Građevinski dnevnik, a po završetku određenih pozicija i Građevinsku knjigu.

Projektnom dokumentacijom je bila predviđena bunarska tehnologija izvođenja objekta sa izradom ukopanog dijela betonske konstrukcije iz tri segmenta i njihovim spuštanjem metodom potkopavanja na potrebnu dubinu, sa monolitizacijom veza. S obzirom na visok nivo podzemnih voda, te nemogućnosti Izvođača da pristupi izvođenju radova tehnologijom predviđenom u projektnoj dokumentaciji, predložena je klasična tehnologija izvođanja sa širokim otkopom temeljne jame, umjesto projektovane "bunarske" metode izvođenja radova.

Objekat pumpne stanice se nalazi na nasutom platou. Koncipiran je  kao AB betonska konstrukcija, iz dva dijela, podzemnog i nadzemnog. U podzemnom dijelu su smješteni pumpni agregati. Nadzemni dio je dimenzija 12x9,7 i nalazi se u okviru gabarita podzemnog dijela objekta pumpne stanice. U objektu PS smještena je hidromehanička, elektro i upravljačka oprema.

Napajanje električnom energijom koje iziskuje instalaciju trafo stanice u obuhvatu objekta, još uvijek nije riješeno. Za Trafo stanicu još uvijek nije definisan njen tačan položaj.