Procjena stanja ihtiofaune na akumulacijama Bileća i Trebinje sa planom zaštite i održivim korištenjem
- Studija -

 

Ključni atribut Sistema Trebišnjice je upravo njegov integralni, višenamjenski karakter, kojim se realizuje složena struktura ciljeva. Pored hidroenergetike, koja je kao visoko profitabilni sistem postala i okosnica razvoja Sistema i generator za realizaciju niza drugih ciljeva, ekonomsko-razvojnih i socijalnih, tu su i vodoprivredni, urbani i ekološki ciljevi, koji se najvećim dijelom realizuju upravljačkim regulisanjem i uređenjem vodnih režima rijeke Trebišnjice i vodotoka u njenom širem slivu.

Izradom Studije dat je doprinos sagledavanju stanja i potrebnih mjera na poboljšanju održivog  razvoja  ribljeg fonda u akumlacijama Bileća i Trebinje, ali i preporuke koje će biti prilagodljive i na uzvodnim vodotocima u slivu rijeke Trebišnjice. Osnovni ciljevi izrade Studije su utvrđivanje kvantitativnog i kvalitativnog stanja ribljeg fonda na Bilećkom i Trebinjskom jezeru, izrada plana mjera zaštite i unapređenja ihtiofaune uz održivo korištenje i utvrđivanje mogućnosti prirodnog i vještačkog prirasta ribljeg fonda po vrstama.

Elektro-izlov „leđnim“ agregatom

 

Da bi se ostvario što bolji uvid u postojeće stanje ihtiofaune prikupljena je sva raspoloživa dokumentacija, prikupljeni su podaci o dosadašnjim ispitivanjima kvaliteta voda na projektnom području i provedena su obimna terenska istraživanja strukture ribljih zajednica na Bilećkom i Trebinjskom jezeru, kao i na nekim značajnijim dijelovima osnovnog vodnog toka rijeka: Trebišnjice, Bregave i Mušnice. Na osnovu provedenih terenskih istraživanja ostvaren je odgovarajući uvid u stanje ribljih populacija, ukupne biomase ribe po hekataru, kao i analiza strukture (kvantitativno-kvalitativna analiza) populacija pojedinačnih ribljih vrsta, što su i osnovni podaci na osnovu kojih su donijeti zaključci, odnosno preporuke za gazdovanje ribljim resursima iz ova dva vodna tijela.

Studijom je, između ostalog, pokazano da sliv rijeke Trebišnjice (riječni tokovi i akumulacije) karakteriše uglavnom alohtona riblja fauna što je posljedica višedecenijskog planskog ali i neplanskog poribljavanja sa vrstama koje uglavnom potiču iz dunavskog slivnog područja, detektovano stanje populacija zaštićenih vrsta u u slivu Trebišnjice je zadovoljavajuće. U cilju unapređenja stanja riblje faune potrebno je vršiti poribljavanja sektora prema izloženom modelu u Studiji.Takođe, nameće se potreba izmjene režima ribolova i režima zabrana u pojedinim sektorima unutar sliva. Kompletan sliv Trebišnjice ima izuzetan potencijal ne samo za proizvodnju električne energije već i za razvoj ribolova kao specifičnog vida turizma. Ovo slivno područje je blizu Dubrovnika i hrvatskog primorja ali je dobro povezano i sa Crnom Gorom kao i sa ostalim djelovima Republike Srpske i BiH. Ovim tržištima sliv Trebišnjice može da ponudi ribolov šaranskih vrsta u jezerima kao i ribolov pastrmskih vrsta u djelovima riječnog ekosistema ali i u jezerskim ekosistemima.