VLADA REPUBLIKE SRPSKE MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA (APCU) 

IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POPLAVA RIJEKE DRINE U BIH

STUDIJA

HIDROLOŠKO-MORFOLOŠKA I HIDRAULIČKA ANALIZA STRUJANJA I UTICAJA VELIKIH VODA  NA PLAVLJENJE LIJEVE OBALE RIJEKE DRINE NA POTEZU PAVLOVIĆA MOSTA I PRISTUPNOG PUTA  

(Zavod za vodoprivredu, Bijeljina, 2020)

 

U studiji je razmatrana strujna slika i uticaji velikih voda u zoni Pavlovića mosta i pristupnog puta na rijeci Drini u postojećem stanju (bez lijevog drinskog nasipa) i mogućnosti umanjenja efekata plavljenja na lijevoj obali pri velikim vodama:

(1) povećanjem povezanosti riječne doline na lijevoj obali i/ili
(2) uređenjem glavnog korita neposredno nizvodno i uzvodno od mosta.

Izgradnjom pristupnog puta na nasipu ka Pavlovića mostu, prekinuta je prirodna povezanost inundacija i prirodnih starača kojima su drenirane vode rijeke Drine na lijevoj obali, čime je narušen prirodni režim oticanja voda u raznim hidrološkim scenarijima, Slika 1.

Slika 1. Pregledna karta unutrašnje odvodnje i izgrađenih infrastrukturnih objekata uz rijeku Drinu

Po osnovu uspostavljanja veza inundacionog prostora na lijevoj obali rijeke Drine razmatrana su sljedeća varijantna rješenja, odnosno tehničke mogućnosti:

  • spuštanja trupa puta na dionici od Slobomir grada do Pavlovića mosta (kako bi se osiguralo prelivanje pri nižim kotama),
  • uvođenje propusta ispod puta,
  • uređenje glavnog korita i dislokacija riječnog nanosa.

U hidrauličkoj analizi korišćen je matematički model ravanskog tečenja (tečenje u horizontalnoj ravni), Slika 2.

Slika 2. Oblasti strujanja sa izračunatim dubinama (na kraju simulacije) za varijante bez (lijevo) i sa uređenjem (desno) glavnog korita

 

Rezultati hidrauličke analize ukazuju na pozitivne efekte spuštanja trupa puta i uspostavljanja bolje povezanosti široke riječne doline pri nižim kotama, ali i da je značajan efekat uklanjanja sprudova na dvije krivine uzvodno od mosta. Najbolji rezultat se dobija kombinovanjem spuštanja trupa puta i uklanjanja sprudišta, nakon čega treba sprovesti stabilizaciju glavnog korita Drine, te izgradnju usmjeravajućih građevina, Slika 3.

Slika 3. Dispozicioni prikaz predviđenih mjera na uređenju glavnog korita rijeke Drine uzvodno od mosta na putu Bijeljina – Badovinci, na dužini od cca 2 km

 

Planiranje propusta u zoni široke riječne doline na lijevoj obali je ograničenog kapaciteta, kako po osnovu obaranja nivoa velikih voda, ali i njihovom trenutnom zapunjenošću materijalom i uvećanim kotama terena usljed postojanja objekata na trasi nekadašnjih starača. Ova tehnička mjera zahtijevala bi značajne intervencije i rješavanje unutrašnje odvodnje na uzvodnim i nizvodnim potezima.

Nije zanemarljiv ni uticaj postojanja neregulisanih pozajmišta šljunka, koja su poremetila prirodni gravitacioni put dreniranja voda iz lijeve i desne inundacije., Slika 4.

Slika 4. Površine akumulacije nanosa u major koritu rijeke Drine uzvodno i nizvodno od Pavlovića mosta - stanje 2020. godine

 

Sagledane su mogućnosti renaturalizacije i aktiviranja vodnih tokova iz starača, prema naseljima Dvorovi i Dazdarevo nakon izgradnje drinskog nasipa.

Imajući u vidu da se radi o potezu vodnog toka rijeke Drine koji se kompletnom dužinom razmatrane analize nalazi u katastarskom području KO Badovinci, odnosno Republike Srbije, intervencije u glavnom rječnom koritu moraju biti sprovedene u saradnji sa sektorom voda Republike Srbije, odnosno moraju se načelno procesuirati i usaglasiti u radu Komisije sektora voda Republike Srbije i Republike Srpske, te dalje sprovoditi po osnovu usvojenih tehničkih rješenja i važećih zakona.

Provedena morfološka i hidraulička analiza je polazna osnova za sagledavanje postojećeg stanja i uticaja izgrađenih objekata u uslovima nailaska velikih voda i uticaja nakon  realizacije  mogućih tehničkih rješenja na umanjenje rizika od poplava.

U analizi podloga korišćene su hidrološke podloge iz Glavnog projekta lijevog drinskog nasipa, ali su u ovoj Studiji značajno dopunjene podloge o eroziji i nanosu i izvršene su morfološke analize glavnog korita (postojeće i projektovano stanje).

Dokumentaciju je potrebno dalje razraditi, odnosno uraditi Idejno rješenje odvodnje spoljašnjih i unutrašnjih voda na plavnom području lijeve obale rijeke Drine na širem potezu naselja uz rijeku Drinu, a dalje razraditi Glavne projekte prema iskazanim prioritetima u datim tehničkim smjernicama, uključujući projekat renaturalizacije vodotoka Bistrik.