Trening za Integralno upravljanje vodnim resursima i prilagođavanje na klimatske promjene u BiH

 

Projekat „Integralno upravljanje vodnim resursima i prilagođavanje na klimatske promjene u Bosni i Hercegovini“ se sastojao iz organizacije treninga u tri sesije. Prva sesija održana je u Neumu, od 17 - 19.6.2019. godine, druga na Vlašiću od 07 - 09.10.2019. godine, a posljednja, treća sesija u Holandiji (Amsterdam/Den Haag) u periodu 20 - 22.11.2019. godine.

Treninzi su organizovani za predstavnike Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, entitetskih ministarstava vodoprivrede, predstavnike  agencije za vodno područje rijeke Save, Agencije za vodno područje Jadranskog mora, Javne ustanove Vode Srpske, Federalnog i Republičkog hidrometeorološkog zavoda, te predstavnike Odjeljenja vodoprivrede vlade Brčko Distrikta.

Teme koje su obrađivane na prvoj radionici su bile sledeće:

 1. Relacije između pojedinih direktiva koje se odnose na integralno upravljanje vodama: ODV (2000/60/EC) - Veza sa aspketom integrisanog upravljanja vodama. Procjena i upravljanje rizikom od poplava, (2007/60/EC).
  1. klasifikacija voda (prednosti i ograničenja)
  2. vodopravni akti, rokovi i tranzicijska razdoblja u vodopravnim aktima, ograničenja upravnog postupka
  3. član 4.7 Okvirne direktive o vodama
 2. Sprovođenje odredbi Okvirne direktive o vodama
 3. ciljevi – član 4. - kako ih tumačiti i kako ih provoditi - instrumenti upravljanja vodama:
 4. kombinovani pristup – član 10, interpretacija i sprovođenje (Okvirna direktiva o vodama sa pratećim direktivama, Direktiva o komunalnim otpadnim vodama, Nitratna direktiva – Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija, Propisi o kriterijima za vodna tijela namijenjena rekreaciji) koji obuhvata: ko su obveznici primjene kombinovanog pristupa, metodologije za primjenu, određivanje mjerodavnih parametara recipijenta i efluenta, moguća izuzeća od primjene i definisanje uslova za izuzeća, rokovi za primjenu kombinovanog pristupa.
 5. Strateška procjena uticaja plana na životnu sredinu (uključujući i uticaj na stanje vodnog tijela) i Procjena uticaja zahvata na životnu sredinu (uključujući i uticaj na stanje vodnog tijela). Koja uključuje: dokumentacija za koju je obavezno sprovođenje strateške procjene uticaja na životnu sredinu i/ili procjene uticaja na životnu sredinu, zahtjevi i kriteriji za procjenu, prekogranični uticaji i sprovođenje prekograničnih projekata, glavni pozitivni i negativni uticaji na životnu sredinu vodnih projekata, mjere zaštite životne sredine i program praćenja stanja životne sredine koje je potrebno uzeti u obzir prije i prilikom realizacije zahvata po glavnim tipovima vodnih projekata
 6. planovi upravljanja riječnim slivom (č.13 ODV-a): Osnovne informacije o namjeni i sadržaju. Nivoi izrade u BiH. Iskustva u primjeni Planova upravljanja. Značajna pitanja.
 7. ekonomske analize (primjenjivost CBA, Cost recovery principa, i cost eficiiency principa – interpretacija vodnih naknada), a koje obuhvataju: financijsku diskontnu stopu; pristupe empirijskoj procjeni faktora konverzije; cijenu u sjeni; postavljanje tarife, princip zagađivač plaća i priuštivost; pristup spremnosti na plaćanje; indikatore performansa projekta; probabilističku analizu rizika; ostale alate za procjenu.
 8. Monitoring

Druga radionica je bila posvećena Direktivi upravljanja rizicima od poplava, i ona je obuhvatila sledeće:

 1. Praćenje sprovođenja River Basin Mnangement Plana i relevantnih strateških dokumenata
 2. Direktiva 2007/60/EC o procjeni i upravljanju poplavnim rizikom, definicija rizika od poplava, i metodologija za određivanja rizika od poplava u BiHi sadržaj, podoge, analize, obuhvat i detaljnost ključnog dokumenta Plana upravljanja rizikom od poplava na primjeru izrade Plana upravljanja rizikom od poplava na slivu rijeke Vrbas Republike Srpske;
 3. Analiza idejnih tehničkih rješenja, i procjena troškova i tehnoekonomske i ekonomske analize na primjeru Plana upravljanja  za sliv rijeke Vrbas Republike Srpske
 4. Analiza uticaja i zaštite životne sredine na primjeru Plana upravljanja rizikom od poplava za sliv rijeke Vrbas Republike Srpske
  1. Primjena CBA na projektima obrane od poplava( Analiza poplavnog rizika kao podloga za CBA. Da li nam i kako CBA može pomoći za definisanje prihvatljivog rizika od poplava; Identifikacija projekta obrane od poplava u smislu cost-benefit analize; Fizički elementi i aktivnosti; Tijelo odgovorno za implementaciju projekta; Analiza opcija kao podloga za CBA; Uvođenje nemjerljivih uticaja u analizu (Fuzzy skupovi); Financijska analiza; Ekonomska analiza; Procjena rizika i analiza osjetljivosti; Kvalitativna analiza rizika; Raspored implementacije
 5. Definisanje prihvatljivog rizika od poplava i odnos ciljeva upravljanja rizicima od poplava s „prihvatljivim rizikom“od poplava
 6. Klimatske promjene i adaptacija na klimatske promjene

 

U sklopu projekta  upriličena je posjeta Holandiji, tačnije Netherlands Water Partnership-u sa sjedištem u Den Haagu. Studijsko putovanje je imalo za cilj upoznavanje predstavnika nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini sa dobrim praksama u upravljanju vodama u Holandiji, te međusobnu interakciju u cilju sagledavanja mogućih rješenja koja bi se mogla implementirati u našoj državi. Učesnicima putovanja je kroz niz prezentacija različitih predavača prikazan niz mjera i primjera kvalitetnog upravljanja vodama i načini rješenja sa naglaskom na borbu sa poplavama. Cilj ovakve posjete je bio da se kroz prikazane primjere i prakse prenese što više iskustva i znanja u budućim strukovnim izazovima i rješenjima u Bosni i Hercegovini.