STRUČNO MIŠLЈENJE U SVRHU OBJEDINJAVANJA VODNE DOZVOLE ZA RITE UGLЈEVIK

 

U periodu od jul-oktobar 2021. godine, za potrebe ZP Rudnik i Termoelektrana Ugljevik, u Zavodu je izrađen dokument “Stručno mišljenje u svrhu objedinjavanja vodne dozvole za RiTE Ugljevik”, kojim je izvršeno objedinjavanje pojedinačnih vodnih akata u jedinstven dokument koji obuhvata Termoelektranu Uglјevik, Površinski kop „Bogutovo Selo“ i novosagrađene objekte u periodu od 2010 do 2021. godine (objekat odsumporavanja, rekonstruisani objekat postrojenja za prečišćavanje i nova proširenja površinskog kopa).

Uvidom u dostavlјenu tehničku i ugovornu dokumentaciju i detalјnom terenskom prospekcijom terena, sagledan je uticaj površinskog kopa i termoelektrane Ugljevik sa svim svojim pratećim objektima na kvalitet voda, kako u kvantitativnom pogledu sa aspekta zahvatanja vode za potrebe RiTE Ugljevik – tehnička voda u tehnološkom procesu TE Ugljevik, tako i u kvalitativnom pogledu (prihvatanje, tretman i disponiranje podzemnih, oborinskih i otpadnih voda koje pristižu na rudarski basen), odnosno uticaja tehnoloških i otpadnih voda sa TE na podzemne i površinske vode.

Razvoj vodne infrastrukture na području RiTE Uglјevik, pratio je razvoj rudnika. Razvojem rudnika i TE, bilo je neophodno da se pojedini riječni tokovi izmjeste, kako bi se obezbijedila funkcionalnost postrojenja. Otvaranjem PK Bogutovo Selo i njegovom ekspanzijom u procesu eksploatacije uglјa, vršeno je izmještanje površinskih tokova brdskih slivnih voda rijeke Janje sa ovog dijela sliva. Najznačajnije pritiske tj. promjene pretrpili su površinski tokovi rijeke Mezgrajice, Mićića potoka, Uglјevičke rijeke i Packe.

Razmotrena je ispunjenost uslova iz sledećih vodnih dozvola: vodne dozvole za termoelektranu i površinski kop „Bogutovo Selo“ broj: 06-337-1033-1/10 od 24.03.2010. godine, vodne dozvole za površinski kop „Bogutovo Selo“, broj: 06-337-946/08 od 12.02.2008. godine, vodne dozvole za rekonstruisano postrojenje za otpadne vode u RiTE Uglјevik, broj: 01/3-3-8273-1/19 od 19.02.2020, godine i vodne dozvole za izgrađeni sistem odsumporavanja dimnih gasova u Termoelektrani Uglјevik, broj: 01/3-3-2815-1/20 od 01.07.2020. godine, na način da se u ovom Stručnom mišljenju preuzme i prikaže integralni pregled do sada utvrđenih obaveza i stepen njihovog izvršenja, odnosno definišu obaveze koje po tom osnovu proizilaze.

Obzirom na kompleksnost i obim započetih i planiranih aktivnosti, koje se odnose na uređenje vodnih režima, zaštitu i monitoring kvaliteta i kvantiteta voda, zaštitu životne sredine na širem području RiTE Ugljevik, Stručni tim je uz specifikaciju realno sagledanih i neophodnih obaveza konstatovao ispunjenost uslova iz postojeće Vodne dozvole i dao prijedlog mogućih unapređenja u domenu očuvanja kvaliteta vodnih tokova i podzemnih voda, te vršenja monitoringa kvaliteta i kvantiteta vodnih tokova (rijeke Janje, Mezgraje i ostalih), ali i ostalih voda čija se produkcija vrši unutar RiTE Ugljevik, razvoja monitoringa površinskih i podzemnih voda, uređenja vodnih režima i održavanju vodnih tokova, nastavka postojećih i planiranih radova u zoni rudnika sa aspekta vodoprivrednih djelatnosti, nastavak rekultivacije površina odlagališta jalovine, te prijedlog razvoja i uspostavljanja geoprostorne baze podataka.

Radni sastanak dijela Stručnog tima i uprave RiTE Ugljevik