Elaborati za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Javna ustanova „Vode Srpske“, 2020

 

Tokom 2020. godine u Zavodu za vodoprivredu su rađene 2 serije Elaborata za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka.

Geodetskim snimanjem i terenskim obilaskom utvrđeni su najugroženiji lokaliteti deponovanja riječnog nanosa na rijeci Bosni, na rijeci Drini, rijeci Zalomki i rijeci Sušici. Radi pravilnog i detaljnog sagledavanja svih hidrološko-morfoloških karakteristika vodotokova na predmetnim lokacijama, izvršena je hidraulička analiza i matematsko modeliranje za prirodno stanje i stanje nakon dislokacije i vađenja materijala iz korita.

Tokom juna mjeseca u Zavodu za vodoprivredu je urađeno 9 Elaborata. Tehnička rješenja  za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka urađena su na 9 lokaliteta i to 8 na  rijeci Bosni i 1 na  rijeci Drini.

Rijeka Bosna:

    1. Lokalitet „Bosnice“, se nalazi na cca 7 km uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu na teritotiji opštine Šamac. Nanos je deponovan u minor koritu na desnoj obali i potrebno ga je ukloniti u  dužini od  L=706,00m;
    2. Lokalitet „Burum i Barićka“, se nalazi u donjem toku rijeke Bosne na teritoriji opštine Šamac  na oko 5,40 km uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu. Položaj deponovanja riječnog nanosa je u minor koritu pri desnoj obali, djelimično na uzvodnim i nizvodnim profilima i na lijevoj obali. Na ovo lokalitetu potrebno je ukloniti sprudište u  dužini od  L=2.560,00m;
    3. Lokalitet „Gornje polјe“ se nalazi na rijeci Bosni na teritoriji opštine Modriča, na lokalitetu, koje se nalazi cca 20 kilometara uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu. Sprudište se nalazi na desnoj obali i potrebno ga je ukloniti u dužini od  L=2.550,00m;
    4. Lokalitet „Modriča mostovi“, se nalazi u donjem toku rijeke Bosne na teritoriji opštine Modriče na oko 20 km od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu. Sprudište se nalazi pri lijevoj obali i potrebno ga je ukloniti u dužini od  L=1.900,00m;
    5. Lokalitet „Botajica“, se nalazi u istoimenom naseljenom mjestu, koje je smješteno u  donjem toku rijeke Bosne, na teritoriji opštine Modriča udaljeno oko 32 km uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu. Nanos za dislokaciju je u minor koritu pri lijevoj obali i potrebno ga je ukloniti u  dužini od L=765,00m;
    6. Lokalitet „Vranjak“, se nalazi  na rijeci Bosni na oko 31 kilometar uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu, na teritoriji opštine Modriča. Nanos je deponovan u minor koritu na desnoj obali i  potrebno ga je ukloniti u  dužini od L=660,00m;
    1. Lokalitet ,,Prudovi“, se nalazi na rijeci Bosni na oko 33 kilometra uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu, na teritoriji opštine Modriča. Deponovan nanos je potrebno ukloniti u  dužini od L=618,00m;
    2. Lokalitet „Grapska”, se nalazi na rijeci Bosni na oko 59 kilometra uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu, na teritoriji grada Doboj. Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=801,00m;

Rijeka Drina:

    1. Lokalitet „Međaši“, se nalazi u istoimenoj mjesnoj zajednici, na oko 10 km uzvodno od ušća rijeke Drine u rijeku Savu na teritoriji grada Nanos za dislokaciju je u minor koritu pri lijevoj obali potrebno ga je ukloniti u dužini od L=1.100m.

Druga serija izrade Elaborata obuhvata period septembar i oktobar 2020 godine. Tom prilikom tehnička rješenja  za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka urađena su na 13 lokaliteta i to:

    • 3 na  rijeci Drini;
    • 1 na rijeci Sušici;
    • 2 na rieci Zalomki;
    • 7 na rijeci Bosni.

Rijeka Drina:

    1. Lokalitet „Debela Međa“ se nalazi na oko 25,00 km nizvodno od hidroelektrane na teritoriji grada Zvornik. Nanos za dislokaciju je u minor koritu pri lijevoj obali i potrebno ga je ukloniti u dužini od L=551,00m;
    2. Lokalitet „Janja“, se nalazi na oko 3,2  km uzvodno od ušća rijeke Janje u rijeku Drinu na teritoriji grada Bijeljine. Nanos za dislokaciju je u minor koritu pri lijevoj obali i potrebno ga je ukloniti u dužini od  L=448,00m;
    3. Lokalitet „Topola“, se nalazi na oko 31 km uzvodno od hidroelektrane „Zvornik“ teritoriji opštine Bratunac. Nanos, koji je  potrebno ukloniti  u dužini od L=349,00m nalazi se u minor koritu pri lijevoj obali.

Rijeka Sušica:

    1. Lokalitet „Jazina“, se nalazi u istoimenom naseljenom mjestu, koje je smješteno u donjem toku rijeke Sušice, na teritoriji grada Trebinja i udaljeno je oko 2,50 km uzvodno od ušća rijeke Sušice u rijeku Trebišnjicu. Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=159,00m.

Rijeka Zalomka:

    1. Lokalitet „Kifino Selo“, se nalazi su istoimenom naseljenom mjestu na teritoriji opštine Nevesinje. Deponovan nanos je potrebno ukloniti  u  dužini od L=340,00m;
    2. Lokalitet „Ljeskovik“, se nalazi u naseljenom mjestu Budisavlje u opštini Nevesinje na oko 3,00 kilometra uzvodno od ušća rijeke Drežanjke u rijeku Zalomku na teritoriji opštine Nevesinje.  Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=539,00m.

Rijeka Bosna:

    1. Lokalitet „Mlinište“ se nalazi na oko 9,00 kilometara uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu na teritoriji opštine Šamac. Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=494,00m;
    2. Lokalitet „Šešlije“, se nalazi na  oko  52 kilometra uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu na teritoriji grada Doboj. Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=945,00m;
    3. Lokalitet „Pijeskovi“ se nalazi na početku donjeg toka rijeke Bosne na teritoriji grada Doboja oko 300m nizvodno od ušća rijeke Spreče u rijeku Bosnu. Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=729,00m;
    4. Lokalitet „Bušletić“ se nalazi  neposredno nizvodno od ušća rijeke Lukavca u rijeku Bosnu na teritoriji grada Doboj. Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=660,00m;
    5. Lokalitet „Magistrala“, se nalazi oko 500 metara uzvodno od ušća Velike rijeke u rijeku Bosnu na teritoriji opštine Modriča. Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=952,00m;
    6. Lokalitet „Miloševačko polje“, se nalazi u donjem toku rijeke Bosne na teritoriji opštine Vukosavlje i opštine Modriča oko 11 km uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu.  Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=1.250,00m;
    7. Lokalitet „Mostovi“, se nalazi na oko 65 km uzvodno od ušća rijeke Bosne u rijeku Savu teritoriji grada Doboj. Deponovan nanos je  potrebno ukloniti  u  dužini od L=868,00m.

U nastavku slijede fotografije sa razmatranih lokaliteta.