IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVOĐENJA VODA HE „DABAR“  I VODA DABARSKOG POLJA, SA SVIM PREDRADNJAMA   Razradom Idejnog rješenja odvodnje voda HE Dabar i dijela gravitirajućih sopstvenih voda Dabarskog polja energetskim kanalom u Dabarskom polju, analizirani su hidrološki, hidraulički, tehničko-tehnološki i prostorno-planski aspekti koji su bitni za projektovanje ovog višenamjenskog objekta. Područje projekta je sastavni dio integralnog hidroenergetskog sistema „Trebišnjica“, koji se razvija ...
Više

IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA VODNOG REŽIMA I KORITA RIJEKE VRBAS KROZ URBANO PODRUČJE GRADA BANJA LUKE   Izradom dokumenta “Mape opasnosti i mape rizika od poplava na slivu rijeke Vrbas u BiH” definisani su uzroci i obimi plavljenja velikim računskim vodama rijeke Vrbas na području Grada Banja Luka, te potrebne mjere sanacije, rekonstrukcije i dogradnje na objektima zaštite od velikih voda na urbanom području. Poplavni rizik od rijeke Vrbas na urbanom području Grada Banja Luke, prema tom pla...
Više

Drugi o nama

Hidrotehnička javnost u zemljama na prostoru bivše SFRJ, ali i u brojnim institucijama sektora voda u Evropi, sa interesovanjem i simpatijama prati kako se tokom protekle dve decenije Zavod za vodoprivredu iz Bijeljine vrlo uspešno, postojano i stabilno razvijao, izrastavši u jednu od najkompetentnijih planerskih i istraživackih institucija u oblasti voda na ovim širim prostorima Evrope. Da ova ocena nije svecarska kurtoazija govori cinjenica da se Zavod uvrstio u red malobrojnih institucija iz ...
Više

 IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POPLAVA RIJEKE DRINE U BiH. ZAŠTITA OD POPLAVA PODRUČJA GRADA BIJELJINE OD VELIKIH VODA RIJEKE DRINE   U oktobru 2016. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je završio sa izradom i predajom finalnih i revidovanih verzije svih dijelova projektne dokumentacije ugovorene Ugovorom broj BA-DFPP-IDA 5444-QCBS-BL-CS-15-001. Objekat nasipa na lijevoj obali rijeke Drine, ide od Balatuna, gdje se nadovezuje na desni nasip Glavnog obodnog kanala...
Više

 PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA NA PODRUČJU OBLASNOG RIJEČNOG SLIVA RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Krajem 2016. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je uradio Preliminarnu procjenu rizika od poplava na području Oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj. Za dio teritorije Republike Srpske, koje gravitira mediteranskom slivu, odnosno Oblasnom riječnom slivu rijeke Trebišnjice, prikupljeni su naprijed navedeni podaci za svih osam opština i gr...
Više

PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE OBLASNI RIJEČNI SLIV (DISTRIKT) RIJEKE SAVE   Zavod je 2014. godine završio izradu Preliminarna procjena rizika od poplava na području Republike Srpske Oblasni riječni sliv (ditrikt) rijeke Save. Projekat je imao za cilj da poboljša  preduslove za prognoziranje poplava i rano upozoravanje kod međusobno povezani državnih ili regionalnih sistema, podršku u pripremi i koordinaciji između planova za poplave za cijeli podsli...
Više

  PLAN UPRAVLJANJA RIJEČNIM SLIVOM NERETVE I TREBIŠNJICE, PLAN UPRAVLJANJA OBLASNIM RIJEČNIM SLIVOM (DISTRIKTOM) RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ (NACRT)   Za potrebe razvoja sistema upravlјanja riječnim slivovima Neretve i Trebišnjice državama Bosni i Hercegovini i Republici Hrvatskoj 2003. godine su odobrena, od strane Svjetske banke, odnosno od strane njene fondacije Global Environment Fund bespovratna sredstva za pripremu Plana upravlјanja riječnim slivom Neretve i Trebišnjice....
Više

Pozicija: direktor Zavoda Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u planiranju i realizaciji širokog spektra hidrotehničkih objekata iz oblasti korišćenja vodnih resursa, uređenja vodotoka i zaštite kvaliteta voda, kao i projekata upravljanja složenim integralnim sistemima. Specijalista je za matematičko modeliranje sistema raznih namjena, posebno sistema pod pritiskom i otvorenih tokova, te prenošenje i primjenu rezultata simulacija na realne sisteme, u cilju optimizacije i izrade odgovaraju...
Više

Pozicija: tehnički rukovodilac, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi brojnih projekata zaštite od velikih voda i upravljanju poplavnim rizikom. Spеciјаlizоvаn zа mаtеmаtičkо mоdеlirаnje sistеmа na rijеkаmа i kаnаlimа, odnosno realizaciju modela softverima Мikе 11, Mike 21 i HEC-RAS. Ključni projektant više projekata iz oblasti upravljanja poplavnim rizikom i uređenja vodnih tokova, od kojih su najznačajniji: Mape opasnosti i rizik...
Više

Pozicija: rukovodilac opštih poslova, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi brojnih projekata iz oblasti razvoja irigacionih sistema, zaštite voda  i proračuna ekološki prihvatljivih proticaja na vodotocima u Repubici Srpskoj nizvodno od hidroenergetskih sistema i na prirodnim vodotocima. Poznavalac mjera i metoda za unapređenje vodnih režima primjenom mjera upravljanja u uslovima malovođa, u cilju ostvarenja povoljnih ekoloških us...
Više

Pozicija: Savjetnik, naučni saradnik – projektant u hidrotehnici Ekspert hidrotehničke struke sa dugogodišnjim iskustvom na pripremi i izradi brojnih strateških i razvojnih projekata u Republici Srpskoj i BiH, kao i u projektovanju integralnih vodoprivrednih sistema najsloženijih namjena. Nosilac izrade najvažnijih strateških planskih dokumenata Republike Srpske u oblasti integralnog upravljanja vodama, navodnjavanja, zaštite vode i vodotoka. Ključni projektant i vođa projektnog tima na realiza...
Više

Pozicija: viši stručni saradnik – projektant za konstrukcije Ekspert za konstrukcije objekata raznih namjena sa iskustvom na izradi brojnih projekata iz oblasti hidrotehnike, niskogradnje i visokogradnje. Specijalista za statičke proračune, aktivno koristi programski paket Radimpex (Tower 7, ArmCad 6, Metal Studio), programske pakete za geotehničke proračune (Fine Geo 5, Roscience Slide i Phase2), pri projektovanju hidrotehničkih i ostalih konstrukcija (izrada armaturnih nacrta, nacrta čeličnih...
Više

Pozicija: viši stručni saradnik – projektant u hidotehnici Ekspert hidrotehničke struke, posebno angažovan u primjeni savremenih tehnologija u projektovanju i planiranju hidrotehničkih sistema. Posjeduje višegodišnje iskustvo u primjeni GIS tehnologija (ESRI ArcGIS-geoprostorne analize i baze podataka), višekriterijumskih analiza u projektovanju i razvoju planova upravljanja u sektoru vodoprivrede. Vođa projektnog tima kod realizacije Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom Trebišnjice u Rep...
Više

Pozicija: viši stručni saradnik – projektant u hidotehnici Ekspert hidrotehničke struke, najviše angažovana na uređenju vodnih režima i riječnih korita, kao i na rаzvојu plаnova upravljanja rizikom оd pоplаvа kroz planiranje mjera antierozionog uređenja slivnih područja. Odgovorni projektant, koordinator i član projektnog tima na više projekata iz oblasti zaštite od voda i upravljanja vodoprivrednim sistemima od kojih su najznačajniji: Glavni projekat interventnog izmještanja degradiranog korit...
Više

Pozicija: Projektant, saradnik za hidrotehniku Hidrotehnički inženjer, saradnik na pripremi i izradi projekata iz oblasti regulacija rijeka, zaštite od poplava i komunalne hidrotehnike. Osposobljen za rad i analize vodnih režima u programskom paketu HEC-RAS i MIKE 11 i rad u GIS-u. Kao član projektnog tima učestvovao je na realizaciji brojnih projekata: Glavnih projekata uređenja korita i vodnih tokova rijeke Vrbas u Banja Luci, rijeke Bosne u Doboju, rijeke Drine i Janje u Semberiji, Glavnim p...
Više