PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA NA PODRUČJU REPUBLIKE SRPSKE OBLASNI RIJEČNI SLIV (DISTRIKT) RIJEKE SAVE

 

Zavod je 2014. godine završio izradu Preliminarna procjena rizika od poplava na području Republike Srpske Oblasni riječni sliv (ditrikt) rijeke Save. Projekat je imao za cilj da poboljša  preduslove za prognoziranje poplava i rano upozoravanje kod međusobno povezani državnih ili regionalnih sistema, podršku u pripremi i koordinaciji između planova za poplave za cijeli podsliv, kreiranje foruma za razmjenu ekspertnih mišljenja, kao i preporuke za zajednički pristup u ocjeni područja podložnih poplavama i evaluacija rizika od poplava.

Republika Srpska je bila u obavizi da prema članu 4, paragrafa 4 „Direktive o procjeni i upravljanju poplavni rizikom“, završiti preliminarnu procjenu rizika od poplava, koja će se prema Članu 13 (1) ove Direktive, revidovati i ako je potrebno ažurirati 2018. godine i svakih šest godina nakon toga.

Ukupno u slivu rijeke Save nа pоdručјu Rеpublikе Srpskе, odnosno na riječnim slivovima koji prripadaju Oblasnom riječnom slivu rijeke Save (oblast neposrednog sliva rijeke Save, sliv rijeke Drine, sliv rijeke Bosne, sliv rijeke Ukrine, sliv rijeke Vrbasa i sliv rijeke Une), a na osnovu navedenih istraživanja i prikupljanja podataka na terenu putem „Upitnika o poplavnom događaju“, na ukupnom slivnom području od 21.607 km2, poplavama je obuhvaćeno 88.986 ha, a evidentirani su sljedeći podaci:

  • Broj poplavljenih stambenih objekata                                                    35.331
  • Broj poplavljenih objekata zajedničkog stanovanja                                  361
  • Broj poplavljenih objekata individualnog stanovanja                        33.548
  • Broj poplavljenih pomoćnih objekata                                                     66.845
  • Broj stanovnika u poplavljenom području                                           116.090
  • Broj evakuisanih domaćinstava iz poplavljenog područja                 12.476
  • Broj evakuisanih stanovnika iz poplavljenog područja                       33.880
  • Broj stradalih stanovnika u poplavama                                                          16

Prema podacima dobijenim na terenu putem „Upitnika o poplavnom događaju“, nа pоdručјu Rеpublikе Srpskе, poplavnim vodama rijeke Save i njenih pritoka, ukupno je ugroženo 88.986 ha poljoprivrednog i građevinskog zemljišta. Po podslivovima rijeke Save vrijednosti su sljedeće: Oblast neposrednog sliva rijeke Save (29.486 ha), rijeke Drine (17.718 ha), rijeke Bosne (17.919 ha), rijeke Ukrine (6.363 ha), rijeke Vrbas (9.839 ha) i rijeke Une (7.661 ha).