Pozicija: rukovodilac opštih poslova, viši stručni saradnik – projektant u hidrotehnici

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom na izradi brojnih projekata iz oblasti razvoja irigacionih sistema, zaštite voda  i proračuna ekološki prihvatljivih proticaja na vodotocima u Repubici Srpskoj nizvodno od hidroenergetskih sistema i na prirodnim vodotocima. Poznavalac mjera i metoda za unapređenje vodnih režima primjenom mjera upravljanja u uslovima malovođa, u cilju ostvarenja povoljnih ekoloških uslova u vodotocima i priobalju. Odgovorni projektant i član projektnog tima na više projekata iz oblasti zaštite i upravljanja vodama u uslovima malih voda i razvoja irigacionih sistema od kojih su najznačajniji: Studije određivanje ekološki prihvatljivog proticaja na rijeci Trebišnjici nizvodno od HE Trebinje 1, Studija upravljanja akumulacijom Drenova u Prnjavoru i akumulacijama Vrba i Klinje u Gacku, Studija određivanje ekološki prihvatljivih proticaja na sedam profila u Oblasnom riječnom slivu Trebišnjice u Republici Srpskoj, Elaborat određivanje ekološki prihvatljivog protoka nizvodno od HE Višegrad, Idejno rješenje i Glavni projekat razvoja irigacionog sistema u  Semberiji.

Član je nadzornog tima na realizaciji projekta “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, nadzorni inženjer na poziciji senior za hidrotehniku, član nadzornog tima na projektu razvoja vodovoda sa izvorišta Vrbovac u Odžaku i Vođa nadzora kod izgradnje irigacionog sistema u Pelagićevu.

Odgovorna za analizu zahtijeva iz tenderske dokumentacije i pripremu ponudbene dokumentacije.

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i aktivno koristi engleski jezik.

Licence:

–za izradu i reviziju tehničke dokumentacije – hidrotehnika, nadležno Ministarstvo Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt