Pozicija: direktor Zavoda

Ekspert hidrotehničke struke sa iskustvom u planiranju i realizaciji širokog spektra hidrotehničkih objekata iz oblasti korišćenja vodnih resursa, uređenja vodotoka i zaštite kvaliteta voda, kao i projekata upravljanja složenim integralnim sistemima. Specijalista je za matematičko modeliranje sistema raznih namjena, posebno sistema pod pritiskom i otvorenih tokova, te prenošenje i primjenu rezultata simulacija na realne sisteme, u cilju optimizacije i izrade odgovarajućih planova upravljanja. Ključni projektant i vođa projektnog tima na realizaciji više složenih i strateških projekata, od kojih su najznačajniji: upravljanje akumulacijama i branama u hidrosistemu Trebišnjice, Strategija integralnog upravljanja vodama Republike Srpske 2015-2024., Mape opasnosti i rizika od poplava u slivu rijeke Vrbas, Idejna rješenja i Glavni projekti razvoja irigacionih sistema u Lijevče polju i Potkozarju, Plan upravljanja oblasnim riječnim slivom Trebišnjice u Republici Srpskoj, Projekti sanacije i rekonstrukcije vodovodnih sistema sa primjenjenim matematičkim modelima, Projekat razvoja vodovodnih sistema u BIH – projekat MEG, Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda po SBR tehnologiji u Bileći. Učestvovao na revizijama tehničke dokumentacije kao glavni revident i revident izvjestilac iz oblasti hidrotehnike, a najznačajniji su: Glavni projekat HE Dabar, Idejni projekti sa studijama opravdanosti HE Buk Bijela, HE Foča, HE Paunci i HE Sutjeska, itd., te na izradi stručnih mišljenja za izdavanje vodnih akata iz sektora voda.

Obezbjeđuje tehničku podršku konzorcijumu kod realizacije nadzora na projektu “Hitne mjere zaštite od poplava u Republici Srpskoj” iz kredita EIB-a, realizovao brojne nadzore nad izgradnjom irigacionih sistema, zaštite od voda i uređenja vodnih tokova, i komunalne hidrotehnike (postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Bileći).

Posjeduje napredno znanje i tehničko iskustvo na računaru i služi se engleskim jezikom. Autor i koautor više stručnih i naučnih radova iz hidrotehnike.

Licence:
–za izradu i reviziju tehničke dokumentacije – hidrotehnika, nadležno Ministarstvo Republike Srpske
– odgovorni projektant, nadzor i revizija tehničke dokumentacije – hidrotehnika, Brčko Distrikt