GLAVNI OPERATIVNI PLAN (GOP) ODBRANE OD POPLAVA ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Pod zaštitom od štetnog djelovanja voda podrazumijeva se: provođenje aktivnosti i mjera u cilјu smanjenja ili sprečavanja ugroženosti lјudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda i otklanjanje poslјedica njihovog djelovanja. Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na odbranu od poplava i leda na vodotocima, zaštitu od erozije i bujica i mjere zaštite i otklanjan...
Više