IZRADA IDEJNOG I GLAVNOG PROJEKTA RAZVOJA NAVODNJAVANJA NA PODRUČJU NASELJA SKLANI OPŠTINA SREBRENICA    Studijom „Održivi razvoj irigacionih površina na području Republike Srpske“ definisano je stanje navodnjavanja i mogući razvoj irigacionih površina na području Republike Srpske, gdje su sagledane najznačajnije poljoprivredne površine koje po svojoj veličini, prostornoj koncentrisanosti pogodnoj za realizaciju ekonomičnih velikih sistema, zemljišnom potencijalu, odnosno proizvodnim mog...
Više

NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKATA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA U REPUBLICI SRPSKOJ - II FAZA   Predmet projekta je vršenje nadzora nad izgradnjom objekata za zaštitu od poplava u Republici Srpskoj – II Faza Radovi na obavljanju nadzora se vrše po modelu FIDIC ugovora Praćenje ugovora vrši Konzorcijum Eptisa & Zavod za vodoprivredu & Witteveen+Bos, preko nadležnih nadzornih Inženjera. Prema projektnom zadatku to su „Key Expert“ i „Non-Key Experts“, koji obezbeđuju nadzor na projektu. Key E...
Više

NADZOR NAD IZGRADNJOM OBJEKTA PUMPNE STANICE USORA, GRAD DOBOJ   Predmet projekta je vršenje nadzora nad izvođenjem građevinskih i elektro radova na izgradnji objekta Pumpne stanice Usora u gradu Doboju Investitor je UNDP BiH Zavod za vodoprivredu d.o.o Bijeljina je autor Glavnog projekta i obezbjeđuje pružanje usluge nadzora nad izvođenjem radova, odnosno FIDIC Inženjera (Konsultanta). Izvođača radova čini konzorcijum firmi „Građ-Promet” d.o.o. Doboj , BiH I “EMT elektro lnženjering” d...
Više

ADAPTACIJA ZATVARAČNICE I PUMPNE STANICE U REZERVOARU DOBOJ – IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE PUMPNE STANICE “RAJČINOVAC” – VDS DOBOJ   Predmet projekta je bila rekonstrukcija zatvaračnice postojećeg rezervoara “Rajčinovac” u Doboju i zamjena pumpnih agregata za II I III visinsku zonu, te spuštanje kote usisa za pumpe čime bi se u potpunosti iskoristio postojeći kapacitet rezervoara. U sklopu građevinskog dijela projekta projektovana je sanacija i rekonstrukcija konstruktivnih i ...
Više

NADZOR NAD IZGRADNJOM SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE BNZ-5 NA TERITORIJI OPŠTINE BIJELJINA - DONJE CNJELOVO   Predmet projekta je izgradnja Sistema navodnjavanja Pilot područja, koje je prema prethodnom Idejnom rješenju odabrano na osnovu višekriterijumske analize između 24 podsistema za navodnjavanje koji su identifikovani na području Grada Bijeljina uz saglasnost Lokalne samouprave i Investitora. Projekat obuhvata izvođenje tranzitnih i distributivnih cjevovoda podsistema BNZ-5, izgradnju o...
Više

IZRADA MAPA OPASNOSTI I MAPA RIZIKA OD POPLAVA ZA SLIV RIJEKE VRBAS U BIH   Projekat izrade Mapa opasnosti i mapa rizika na slivu rijeke Vrbas predstavlja pilot projekat sagledavanja opasnosti i rizika od plavljenja na nivou kompletnog sliva rijeke Vrbas u BiH. Imajući u vidu da je u najskorijem roku planirana izrada mapa opasnosti i rizika na kompletnoj teritoriji BiH od izuzetnog značaja je da ovaj projekat ukaže na sve poteškoće pri izradi sa kojima se Obrađivač susretao, ali i da uka...
Više

TG 27 - PRIPREMA GLAVNIH PROJEKATA (IDEJNOG I GLAVNOG) ZA MJERE ZAŠTITE OD POPLAVA NA SJEVEROZAPADU REPUBLIKE SRPSKE (SANA, GOMJENICA, OBODNI KANAL I BUBNJARICA)   U okviru Projektnog zadatka definisan je obim radova i zadaci za pripremu Idejnog rješenja i Glavnog projekta “PM 899.1 Drenažni kanali – plavljenje rijeke Sane u centru Prijedora”. Projektni zadatak je podjeljen na dva dijela, sa ciljem da se prvo pripremi Idejno rješenje za izgradnju Obodnog kanala za zaštitu izvorišta “Tuko...
Više

RAZVOJ IRIGACIONIH SISTEMA NA PODRUČJU VOĆNJAKA U POTKOZARJU, OPŠTINA GRADIŠKA - GLAVNI PROJEKAT   Projektni zadatak je obuhvatio izradu Idejnog rješenja navodnjavanja voćnjaka u Potkozarju i Glavni Projekat za izabrana dva podsistema zajedno sa transportnim cjevovodom dužine 30 km. Inicijalni obuhvat navodnjavanja iznosi 1.500 ha je proširen na 6.000 ha perspektivnih površina na kojima je moguće intenzivno bavljenje voćarstvom i povrtlarskim kulturama; Projekat se radi iz kreditnih sre...
Više

Novost 07.05.2018.

Poziv na javnu prezentaciju - Projekat razvoja irigacionog sistema na području Semberije
Više

GLAVNI OPERATIVNI PLAN (GOP) ODBRANE OD POPLAVA ZA OBLASNI RIJEČNI SLIV RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Pod zaštitom od štetnog djelovanja voda podrazumijeva se: provođenje aktivnosti i mjera u cilјu smanjenja ili sprečavanja ugroženosti lјudi i materijalnih dobara od štetnog djelovanja voda i otklanjanje poslјedica njihovog djelovanja. Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na odbranu od poplava i leda na vodotocima, zaštitu od erozije i bujica i mjere zaštite i otklanjan...
Više

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA ODVOĐENJA VODA HE „DABAR“  I VODA DABARSKOG POLJA, SA SVIM PREDRADNJAMA   Razradom Idejnog rješenja odvodnje voda HE Dabar i dijela gravitirajućih sopstvenih voda Dabarskog polja energetskim kanalom u Dabarskom polju, analizirani su hidrološki, hidraulički, tehničko-tehnološki i prostorno-planski aspekti koji su bitni za projektovanje ovog višenamjenskog objekta. Područje projekta je sastavni dio integralnog hidroenergetskog sistema „Trebišnjica“, koji se razvija ...
Više

IDEJNO RJEŠENJE UREĐENJA VODNOG REŽIMA I KORITA RIJEKE VRBAS KROZ URBANO PODRUČJE GRADA BANJA LUKE   Izradom dokumenta “Mape opasnosti i mape rizika od poplava na slivu rijeke Vrbas u BiH” definisani su uzroci i obimi plavljenja velikim računskim vodama rijeke Vrbas na području Grada Banja Luka, te potrebne mjere sanacije, rekonstrukcije i dogradnje na objektima zaštite od velikih voda na urbanom području. Poplavni rizik od rijeke Vrbas na urbanom području Grada Banja Luke, prema tom pla...
Više

Drugi o nama

Hidrotehnička javnost u zemljama na prostoru bivše SFRJ, ali i u brojnim institucijama sektora voda u Evropi, sa interesovanjem i simpatijama prati kako se tokom protekle dve decenije Zavod za vodoprivredu iz Bijeljine vrlo uspešno, postojano i stabilno razvijao, izrastavši u jednu od najkompetentnijih planerskih i istraživackih institucija u oblasti voda na ovim širim prostorima Evrope. Da ova ocena nije svecarska kurtoazija govori cinjenica da se Zavod uvrstio u red malobrojnih institucija iz ...
Više

 IDEJNO RJEŠENJE I GLAVNI PROJEKAT ZAŠTITE OD POPLAVA RIJEKE DRINE U BiH. ZAŠTITA OD POPLAVA PODRUČJA GRADA BIJELJINE OD VELIKIH VODA RIJEKE DRINE   U oktobru 2016. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je završio sa izradom i predajom finalnih i revidovanih verzije svih dijelova projektne dokumentacije ugovorene Ugovorom broj BA-DFPP-IDA 5444-QCBS-BL-CS-15-001. Objekat nasipa na lijevoj obali rijeke Drine, ide od Balatuna, gdje se nadovezuje na desni nasip Glavnog obodnog kanala...
Više

 PRELIMINARNA PROCJENA RIZIKA OD POPLAVA NA PODRUČJU OBLASNOG RIJEČNOG SLIVA RIJEKE TREBIŠNJICE U REPUBLICI SRPSKOJ   Krajem 2016. godine Zavod za vodoprivredu d.o.o. Bijeljina je uradio Preliminarnu procjenu rizika od poplava na području Oblasnog riječnog sliva rijeke Trebišnjice u Republici Srpskoj. Za dio teritorije Republike Srpske, koje gravitira mediteranskom slivu, odnosno Oblasnom riječnom slivu rijeke Trebišnjice, prikupljeni su naprijed navedeni podaci za svih osam opština i gr...
Više